TBMM iç tüzüğü değişiyor

TBMM iç tüzüğü değişiyor.17623
  • Giriş : 11.01.2008 / 12:27:00

Sivil toplum kuruluşlarının yasama çalışmalarına daha aktif bir şekilde katılmaları için hazırlanan TBMM İçtüzüğü değişikliği taslağı,AK Parti, CHP, MHP ve DTP grup başkanvekillerine iletildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Meclis Başkanlığınca hazırlanan taslağa göre, Genel Kuruldaki evrak okuma görevi, katip üyeler yerine Başkanlık Divanınca belirlenecek, spikerlik eğitimi almış görevliler tarafından yerine getirilecek.

Komisyonlara, hükümet temsilcisi ve uzmanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de çağrılacak. Komisyonlar, gündemiyle ilgili sivil toplum kuruluşlarından yazılı veya sözlü görüş isteyebilecekler.

Ölüm cezalarının yerine getirilmesiyle ilgili hükümler de daha önce yapılan Anayasa değişikliğine uygun olarak İçtüzükten çıkarılacak.

Dış denetim raporlarına ilişkin inceleme sonuçları, Başbakanlıkça TBMM Genel Kurulunun bilgisine sunulacak.

Bütçe kesin hesap ve faaliyet raporlarının görüşülmesi de yeni esaslara bağlanıyor.

Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonu, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerini, kesin hesaplarını ve faaliyet raporlarını ilgili komisyonlara, mahalli idarelerin genel faaliyet raporunu ise İçişleri Komisyonuna gönderecek. Komisyonlar, bütçeler ve kesin hesaplarla ilgili görüşlerini iki ayrı rapor halinde kendilerine havale tarihinden itibaren 10 gün içinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna iletecek.

-ALT KOMİSYONLAR KURULUYOR-

İçtüzük değişikliği taslağına göre, Plan ve Bütçe Komisyonunda, ''Bütçe'' ve ''Kesin Hesap'' olmak üzere iki ayrı alt komisyon kurulacak. Bütçe alt komisyonu, bütçe kanunu tasarısı ve ekleri ile diğer komisyonlar tarafından idare bütçeleriyle ilgili hazırlanıp gönderilen raporları görüşecek.

Kesin hesap alt komisyonu ise kesin hesap kanunu tasarısı ve ekinde yer alan belgeleri, genel uygunluk bildirimini, Sayıştay raporları ile diğer komisyonlardan gelecek kesin hesap ve faaliyet raporları hakkındaki raporları ele alacak.

Alt komisyonlar hazırladıkları raporları, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacaklar.

-SAYIŞTAY RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ-

Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay tarafından sunulan raporları, ilgili komisyonlara havale edilmesi için TBMM Başkanlığına sunacak.

Komisyonlar, kendilerine gönderilen raporlarla ilgili görüşlerini 45 gün içinde Plan ve Bütçe Komisyonuna iletecekler.

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek TBMM Başkanlığına sunulan Sayıştay raporları, genel görüşme konusu olacak. Genel Kurulda bu raporlar üzerinde siyasi parti gruplarına, komisyona, hükümete ve şahısları adına 2 milletvekiline söz verilecek.

Sayıştay tarafından sunulan, ancak yasama döneminin sonuna kadar Plan ve Bütçe Komisyonda ya da Genel Kurulda görüşülmeyen raporlar hükümsüz sayılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious