TBMM İçtüzüğü değişiyor

  • Giriş : 21.01.2008 / 12:50:00

Sivil toplum kuruluşlarının yasama çalışmalarına daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlamak üzere hazırlanan TBMM İçtüzüğü değişikliği teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın basın toplantısında başkanlığa sunduklarını bildirdiği, TBMM İçtüzüğü'nün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifi'ne göre, Genel Kurul'a evrak okuma görevi, katip üyeler yerine Başkanlık Divanı'nca belirlenecek görevliler tarafından yerine getirilecek.

Komisyonlara, hükümet temsilcisi ve uzmanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de çağrılacak.

Komisyonlar, gündemiyle ilgili sivil toplum kuruluşlarından yazılı veya sözlü görüş isteyebilecekler. Dış denetim raporlarına ilişkin inceleme sonuçları, Başbakanlıkça TBMM Genel Kurulu'nun bilgisine sunulacak.

Genel Kurul, bu sonuçlar hakkında bilgi edinmekle yetinecek. Bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporlarının görüşülmesi de yeni esaslara bağlanıyor.

Buna göre, Plan ve Bütçe Komisyonu, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerini, kesin hesaplarını ve faaliyet raporlarını ilgili komisyonlara, mahalli idarelerin genel faaliyet raporunu ise İçişleri Komisyonu'na gönderecek.

Komisyonlar,bütçeler ve kesin hesaplarla ilgili görüşlerini iki ayrı rapor halinde kendilerine havale tarihinden itibaren 10 gün içinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na iletecek.

Alt Komisyonlar kuruluyor

İçtüzük değişikliği taslağına göre, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Bütçe" ve "Kesin Hesap" olmak üzere iki ayrı alt komisyon kurulacak.

Bütçe Alt Komisyonu, bütçe kanunu tasarısı ve ekleri ile diğer komisyonlar tarafından idare bütçeleriyle ilgili hazırlanıp gönderilen raporları görüşecek.

Kesin Hesap Alt Komisyonu ise kesin hesap kanunu tasarısı ve ekinde yer alan belgeleri, genel uygunluk bildirimini, Sayıştay raporları ile diğer komisyonlardan gelecek kesin hesap ve faaliyet raporları hakkındaki raporları ele alacak.

Alt komisyonlar hazırladıkları raporları, Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacaklar.

Sayıştay raporlarının görüşülmesi

Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay tarafından sunulan raporları, ilgili komisyonlara havale edilmesi için TBMM Başkanlığı'na sunacak.

Komisyonlar, kendilerine gönderilen raporlarla ilgili görüşlerini 45 gün içinde Plan ve Bütçe Komisyonu'na iletecekler. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek TBMM Başkanlığı'na sunulan Sayıştay raporları, genel görüşme konusu olacak.

Genel Kurul'da bu raporlar üzerinde siyasi parti gruplarına, komisyona, hükümete ve şahısları adına 2 milletvekiline söz verilecek.

Sayıştay tarafından sunulan, ancak yasama döneminin sonuna kadar Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ya da Genel Kurul'da görüşülmeyen raporlar hükümsüz sayılacak.

Ayrıca, ölüm cezalarının yerine getirilmesiyle ilgili hükümler de daha önce yapılan Anayasa değişikliğine uygun olarak İçtüzük'ten çıkarılacak.

Toptan İçtüzük hakkında bilgi verdi

Bu arada TBMM Başkanı Köksal Toptan, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TBMM İçtüzüğü'nün bazı maddelerinde değişiklik öngören teklif hakkında bilgi verdi.

Toptan, önerdikleri teklifte, kamu idarelerinin kendilerine bütçe ile verilen kamu kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını denetlemek amacı ile Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tasarıları yanında; mali nitelikli doküman ve raporların da TBMM'ye sunulmasını öngördüğünü ifade etti.

Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tasarıları ile eki belge ve raporların,Sayıştay dış denetim genel değerlendirme raporu ve genel uygunluk bildiriminin içerdiği bilgi ve belgelerin Meclis denetimine konu olacağını belirten Toptan, "Böylece TBMM'nin mali denetim alanı önemli ölçüde genişlemektedir. Bunu sağlamak için Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde daimi olarak görev yapacak ve siyasi kuvvet oranına göre belirlenecek Kesin Hesap Alt Komisyonu kurulmasını öngörülüyor" dedi.

Çağdaş demokratik parlamentolarda bütçeler ve kesin hesap tasarıları öncelikle, parlamentoların ilgili daimi ihtisas komisyonunda görüşüldüğüne işaret eden Toptan, Türkiye'de bütçe görüşmelerin sadece Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapıldığını, yıl içinde ilgili Bakanlık ve kurum işleriyle meşgul olan ihtisas komisyonunun devre dışıbırakıldığını söyledi.

Toptan, bu olumsuzluğun giderilmesi için Bütçe Kanunu Tasarısı ile Kesin Hesap Kanun tasarısının öncelikle ilgili daimi Komisyonda görüşülmesi doğrultusunda değişiklik önerdiklerini bildirdi.

Sivil toplumdan görüş alınması

TBMM Başkanı Toptan, Adalet Komisyonu Başkanlığı yaptığı geçen dönemde İçtüzükte olmamasına rağmen sivil toplum kuruluşlarından görüş alınması uygulamasını başlattığını, bunun İçtüzük değişikliğiyle zorunlu hale getirilmesini önerdiklerini belirtti.

Teklifin kabul edilmesi halinde Komisyonların kendilerine havale edilenişlerle ilgili olarak, ilgili sivil toplum kuruluşlarından yazılı veya sözlü görüş isteyebileceklerini dile getiren Toptan, "Bu yolla daha sağlıklı, katılımcı ve kalıcı yasalar yapabileceğimizi ve moral olarakda sivil inisiyatifi güçlendirebileceğimizi ummaktayız" dedi.

TBMM Başkanı Köksal Toptan, son değişiklik önerilerinin ise Anayasa'da yapılan düzenleme ile kaldırılan idam cezasının İçtüzük'ten de çıkarılmasının istendiğini kaydetti.

İçtüzük değişikliğine ilişkin metnin geçen hafta grup başkanvekillerine verildiğini ifade eden Toptan, itirazlarını 2 gün içinde bildirmelerini istediklerini ancak, 10 gün geçmesine karşın bir itiraz gelmediğini söyledi.

Toptan, mutabık kalınan noktalarla ilgili bir İçtüzük değişikliği teklifi hazırladıklarını kaydetti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious