TBMM'de 13 madde kabul edildi

TBMM'de 13 madde kabul edildi.23477
  • Giriş : 26.06.2008 / 22:03:00

Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda değişiklik öngören tasarının 13 maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Tasarının kabul edilen maddelerinde, AK Parti milletvekilleri tarafından verilen önergelerle değişiklikler yapıldı.

Kabul edilen maddelere göre, Telekomünikasyon Kurumu tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil telekomünikasyon hizmeti sunmak üzere; yetkilendirilen işletmeciler ile bu işletmecilerin şebekeleri üzerinden telekomünikasyon hizmeti sunan diğer işletmeciler, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi mali yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirdikleri tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, aylık brüt satışlarının yüzde 15'ini Hazine payı olarak ödeyecek.

Sanal mobil şebeke hizmeti işletmecilerinin gelirlerinden alınacak yüzde 15'lik Hazine payı, internet üzerinden mobil hizmeti veren işletmecilerden de tahsil edilecek.

Hazine Müsteşarlığı; Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerden açıklama isteme ve her türlü bilgi ve belgeyi talep etme hakkına sahip olacak. Lisans ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi konularında da istemde bulunabilecek olan Hazine Müsteşarlığı, söz konusu işletmeciler ile bunların distribütörleri ve bayileri nezdinde bilgi sistemleri dahil her türlü inceleme ve denetim yapmaya yetkili olacak.

İşletmecilerin, Hazine payını yetkilendirme tarihinden itibaren her 1 yıllık süre içinde 3 defa süresinde ödememesi halinde, yapılmayan üçüncü ödemenin vadesinin bitimini müteakip, Hazine Müsteşarlığının bildirimi üzerine, yetkilendirmesi 1 ay içinde iptal edilecek.

TOKİ'YE 140 MİLYON YTL'LİK ARSA

TOKİ'ye 1'i daire başkanı olmak üzere toplam 17 kadro ihdas edilecek. TOKİ'nin afetzedelere yaptığı konutlar dolayısıyla oluşan alacakları ile Hazineye ait taşınmazların devri nedeniyle oluşan borçları, bütçenin gelir ve giderleriyle ilişkilendirilmeksizin mahsup edilecek. Mahsup işlemleri sonucunda oluşacağı belirtilen yaklaşık 140 milyon YTL'lik fark, Hazineye ait taşınmazların TOKİ'ye devredilmesiyle kapatılacak.

VATANİ HİZMET AYLIĞI

Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarına veya bu kişilerin ölümü halinde muhtaç duruma düşen aile fertlerine, ilgili kamu kuruluşunun görüşü doğrultusunda vatani hizmet tertibinden aylık bağlanacak.

KAYYUM TAYİNİ

Vesayet makamı; bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması ve oturduğu yerin bilinememesi veya ortada bulunmayan ve miras açıldığında sağ olup olmadığı ispatlanamayan mirasçının payının resmen yönetilmesi amacıyla kayyum atanmasının gerektiği hallerde, bu kimselerin malları üzerinde Hazinenin hak ve menfaati bulunup bulunmadığını mahallin en büyük mal memurluğundan araştıracak. Hazinenin hak ve menfaatinin söz konusu olduğunun anlaşılması halinde, mahallin en büyük mal memurunu yönetim kayyumu tayin edecek.

Mallar üzerindeki yönetim görevi sona erinceye kadar, yönetim kayyumu tayin edilen en büyük mal memuru yerine vekalet eden veya atanan kimse de bir karara gerek kalmadan o makama tayin edilmiş sayılacak. Mal memuru kayyumluk yetki ve görevlerinin bir bölümünü, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla astlarına devredebilecek. Yetki devri, yetki devreden kayyumun sorumluluğunu kaldırmayacak.

Kayyum tayin edilen mal memuru, Hazine avukatı bulunan yerlerdeki dava ve icra işlerinde vereceği yetki belgesi ile Hazine avukatı tarafından temsil olunacak.

Kayyumlukla ilgili işlemler, her türlü vergi, resim, harç, katkı payı gibi mali yükümlülüklerden müstesna tutulacak.

Taşınır ve taşınmazlarla hakların yönetim gelirlerinin yüzde 35'i; para, hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul varlıkların yönetim gelirlerinin ise yüzde 5'i oranında yönetim gideri kesilerek kayyum tarafından bir bankada açılacak hesaba yatırılacak. Bu hesapta toplanan paralar, kayyum ve yetki devrettiği görevliler, davalara katılacak Hazine avukatları, ihtiyaç halinde kurulacak kayyumluk bürosu görevlileri ile bu konuda görevlendirilenlere verilecek ücret ödemeleri ve kayyumluk bürosunun diğer giderleri için kullanılacak.

Mal memurlarının kayyumlukla ilgili görev ve yetkileri, ödenecek ücretler, kayyumluk mallarının yönetimi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenecek.

ÖZÜRLÜLERİN EĞİTİM GİDERLERİ

Sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari yüzde 20 özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen; görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin; Bakanlık tarafından hazırlanan eğitim programları kapsamında özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine bağlı olarak tespit edilen eğitim süreleriyle sınırlı olan kısmına ilişkin eğitim giderleri, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Özürlülerin eğitim giderlerinin karşılanabileceği eğitim sürelerinin toplamı, eğitim programları ile belirlenen süreleri geçemeyecek. Söz konusu eğitim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, 2 katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri tahsil edilecek.

TCDD LİMANLARININ ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce özelleştirilen TCDD limanlarından elde edilen gelirlerin (Mersin Limanı-775 milyon dolar) yüzde 60'ını karayollarının, yüzde 40'ını da demiryollarının yapım ve bakımı için ilgili kuruluşlarının bütçelerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanıyetkili olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra TCDD'ye ait limanların özelleştirilmesinden elde edilecek gelirlerin tamamı ise tahsilini izleyen 15 gün içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Ulaştırma Bakanlığı hesaplarına aktarılacak. Aktarılan bu tutarlar, aynı birim tarafından genel bütçeye özel gelir kaydedilecek. Kaydedilen bu tutarların yüzde 60'ını karayolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, karayolu bakımı ve onarımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine, yüzde 40'ını ise demiryolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, demiryolu bakımı, onarımı ve demiryolu araçlarının alımı amacıyla TCDD'ye sermayesini artırmak suretiyle ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı karar verecek.

Maliye Bakanı, ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içerisinde kullanılamayan kısımları ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydedilmesinde de yetkili olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious