TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?.23999
  • Giriş : 17.02.2008 / 10:38:00

TBMM'de bu hafta pek çok kişiyi yakından ilgilendiren kanun tasarıları görüşülecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Kamu alacaklarının uzlaşma yoluyla tahsilini öngören kanun tasarısı 19 Şubat Salı Günü TBMM Genel Kurulunda, arasında kiracı-ev sahibi ilişkileri olmak üzere pek çok konuda yenilik getiren Borç Kanunu Tasarısı ise 20 Şubat Çarşamba günü TBMM Adalet Komisyonunda ele alınacak.

Genel Kurulda, Salı günü görüşülecek kanunu tasarısı, uzlaşma talep edilmesi ve uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, fon payları ile bunlara bağlı vergi cezalarının 18 ayda 18 eşit taksitte tahsilini öngörüyor.

Vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve cezalar ile bunlara bağlı usulsüzlük cezaları ve il özel idaresi ile belediyelere ait vergi resim ve harçlar ise uzlaşma kapsamı dışında tutuluyor.

Mükelleflerin düzenlemeden yararlanabilmeleri için; tarh edilen vergi, resim, harçlar ve fon payları ile kesilen cezalara karşı dava açmamaları, açılmış davalardan uzlaşma tutanağını imzaladıkları tarihte vazgeçmeleri şartı aranacak.

-ECRİMİSİL ALACAKLARI-

Tasarı, Hazinenin özel mülkiyetinde olan veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin, 1 Temmuz 2007 tarihinden önce ilgilisine tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan ecrimisil alacaklarının, ilgilisinin yazılı başvurusu üzerine, takdiri yapan komisyonlarca yeniden tespit edilmesini öngörüyor. Tespit edilen bedelin kabulü, varsa ecrimisil veya takip işlemlerine karşı açılmış davalardan vazgeçilmesi koşuluyla alacağın yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanıyor.

1 Temmuz 2007 tarihinden önce ilgilisine tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan ecrimisil alacaklarının, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ilgilisinin yazılı başvurusu üzerine, takdiri yapan komisyonlarca yeniden tespit edilerek, tespit edilen bu bedelin kabulü, varsa ecrimisil veya takip işlemlerine karşı açılmış davalardan vazgeçilmesi koşuluyla yeniden yapılandırılacak.

Uzlaşılan bedel, talep edilmesi halinde, herhangi bir zam veya faiz uygulanmaksızın taksitle ödenebilecek.

Hazinenin özel mülkiyetinde olan veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan 31 Aralık 2007 tarihinden önce işgal edilen yerler, kullanıcılarına pazarlık usulüyle kiraya verilebilecek.

-BANKALARLA UZLAŞMA-

Tasarı, bankalara da davalarından vazgeçmeleri şartıyla uzlaşma imkanı sağlıyor.

Buna göre, uzlaşmanın sağlanması için, bankalarca ihtilaf konusu yapılan zararların yüzde 65'i 2001 yılına ait kurum kazancının tespitinde geçmiş yıl zararı olarak dikkate alınacak ve izleyen yıllara ait kurumlar vergisi matrahının da bu şekilde bulunan zarar tutarı esas alınarak düzeltilecek.

-MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ-

Tasarı, taşıtların vergilendirilmesine etki eden özelliklerinin kayıtlara yanlış geçmesi nedeniyle Motorlu Taşıtlar Vergisi tahakkukundaki yaşanan sorunun giderilmesine dönük de düzenlemeler içeriyor.

Buna göre, 1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arasında tahakkuk ettirilen Motorlu Taşıtlar Vergisinin gecikme zammından vazgeçiliyor. Ancak bu, dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve verginin 30 Haziran 2008 tarihine kadar ödenmesi halinde mümkün olacak.

Ayrıca, borçlarını ödeyemez duruma gelen spor kulüplerinin, kaldırılan Federasyonlar Fonuna olan borçlarının tasfiyesine de imkan getiriliyor.

Tasarı, Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına getirilen istisna ile ilgili 31 Temmuz 2004 tarihinden önceki dönemlere ilişkin yapılan tarhiyatlardan vazgeçilmesini, tahakkuk eden tutarların ise terkin edilmesini (silinmesini) öngörüyor.

-VAKIFLAR KANUNU-

Genel Kurulda, 20 Şubat Çarşamba günü muhalefetin karşı çıktığı Vakıflar Kanununun son iki maddesi görüşülecek. Maddelerin kabul edilmesiyle kanunun görüşmeleri tamamlanmış olacak.

Meclis, 21 Şubat Perşembe günü de görüşmeleri yarım kalan AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesiyle ilgili kanun tasarısını ele alacak.

Meclis, 19 Şubat Salı günü saat 15.00'de başlayacağı çalışmasını, ihtilaflı kamu alacaklarının uzlaşma yoluyla tahsili öngören kanun tasarısının bitimine kadar sürdürecek. Genel Çarşamba ve Perşembe günleri se 14.00 - 20.00 saatleri arasında çalışacak.

-KOMİSYONLAR-

TBMM Adalet Komisyonu, 20 Şubat Çarşamba günü Türk Borçlar Kanunu Tasarısını görüşecek. 649 maddeden oluşan tasarıya göre, eşler birbirlerinin rızasıyla kefil olabilecek. Alacaklı, borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehinini paraya çevirmeden müteselsil kefili takip edebilecek.

Verilen her türlü kefalet, 10 yıl sonra kendiliğinden ortadan kalkacak. Kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamayacak ve takip yapılamayacak. Kumar ve bahis borcu için isteyerek yapılan ödemeler geri alınamayacak. Yabancı ülkelerde kendi kurallarına uygun olarak düzenlenen piyango ve diğer şans oyunları, Türkiye'de yetkili makamlarca bunlara ait biletlerin satılmasına izin verilmiş olmadıkça, yasal korumadan yararlanamayacak.

-KİRACI HAKLARINA DÜZENLEME-

Kira bedellerinde yapılacak artış, bir önceki yılın üretici fiyat endeksini (ÜFE) geçmeyecek. Konut ve işyeri kiralarında depozite 3 aylık kira bedelini aşamayacak. Dövizle yapılan kira kontratlarında, 5 yıldan önce artış yapılamayacak. Güvence olarak para verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, mal sahibinin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatıracak. Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemeyecek. Komşulara gerekli saygıyı göstermeyen kiracının sözleşmesi iptal edilecek.

Satıcı, alıcıya karşı, satın alınan malda, alıcının beklediği yararları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki, ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olacak.

Borçlu, alacaklılardan birine yaptığı ödemeyle, bütün alacaklılara karşı borcundan kurtulacak.

Alıcı, peşin satış bedelinin en az 10'da 1'ini en geç teslim anında peşin olarak, geri kalan kısmını da sözleşmeyi izleyen 3 yıl içinde ödeyecek. Bakanlar Kurulu, peşinat miktarı ile yasal ödeme sürelerini yarıya kadar indirebileceği gibi, 2 katına kadar çıkartabilecek.

-ELEKTRONİK İMZA-

Sözleşmelerde, güvenli elektronik imza kullanılabilecek. Güvenli elektronik imza, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracak.

Ismarlanmayan bir malı alan kişi, söz konusu malı geri göndermek veya saklamakla yükümlü olmayacak.

Boş kağıda atılan imzanın üzerine sonradan yazılan metnin, imza atanın iradesine uygun olduğu kabul edilecek.

Bir başkasına ait bina veya diğer yapı eserlerinden zarar görme tehlikesiyle karşılaşan kişi, bu tehlikenin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını hak sahiplerinden isteyebilecek.

Tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetlerini yürüten kişiler, bu faaliyetlerin gerektirdiği izni veya ruhsatı almış olsalar bile, tehlike olgusunun doğurduğu zarardan sorumlu olacak.

Hakim, sosyal güvencesi olmayan ve acil paraya ihtiyacı olan zarar görene, davalının ''geçici tazminat'' ödemesine karar verebilecek.

-TACİZ-

İşveren, kadın ve erkek işçilerin cinsel tacize uğramamaları ve cinsel tacize uğramış olanların da daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri alacak. Kendi kusuruyla toplam bir aydan daha uzun bir süreyle hizmeti yerine getirmeyen işçilerin, her tam ay için yıllık ücretli izin süresinden bir gün indirim yapabilecek. Rekabet yasağına aykırı davranan işçi, işverenin uğradığı zararları gidermekle yükümlü olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious