Teog sınavı sonuçları - Teog sonuçları ne zaman? - Teog son dakika

Teog sınavı sonuçları - Teog sonuçları ne zaman? - Teog son dakika.23858
16.12.2013 / 07:38:55

Teog sınavının sonuçlarının açıklanması için gün sayılıyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağı tam olarak bilinmiyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


TEOG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtı henüz tam olarak bilinmiyor ama sonuçların birkaç hafta içinde açıklanacağı öngörülüyor.

Bu arada Dershanelerin kapatılması ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanıp Bakanlar Kurulu’na sunulan yasa taslağı kamuoyunda yoğun tartışmalara sebep oldu.

Başlangıçta tasarının ilk şekline göre dershanelerin 2014 yılının Haziran ayında kapatılacağı ifade edilmişken daha sonra bu sürecin zamana yayılarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Dershaneler bir ihtiyaç sonucu ortaya çıkmıştır. Uygulama takvimi ve esasları ne olursa olsun bu ihtiyacı tatminkâr şekilde karşılayacak yasal ve idari tedbirler alınmadan faaliyetlerine son verilmesi doğru değildir. Her problemin makul bir çözüm yolu mutlaka vardır. Dershaneleri ortaya çıkaran sebepler, eğitim kalitesi açısından okullarımızın ve öğrencilerimizin durumu, tasarıyla getirilen düzenlemenin toplumsal ihtiyaç ve beklentilere ne ölçüde cevap vereceği gibi konular bilimsel ve sağduyulu yaklaşımlarla ele alınıp tartışılmalı ve bu suretle herkes için makul ve faydalı bir çözüm yolu bulunmalıdır. İşin bu yönünü, konunun uzmanı olan kişi ve kuruluşlara bırakarak; biz bu yazımızda, getirilmek istenen düzenlemenin hukuki açıdan ne gibi hak ihlallerine yol açabileceğini başlıklar halinde izah etmeye çalışalım.


1- Eğitim hakkının ihlali:

Herkesin insan olmaktan kaynaklanan  birtakım temel hak ve özgürlükleri vardır. Eğitim hakkı da bu nitelikte bir insanlık hakkıdır. Nitekim Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nca kabul ve ilan edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nin 1. maddesinde “Tüm insanlar özgür; onur ve haklar bakımından eşit doğar.” denildikten sonra, 2. maddede herkesin bu bildirgede yazılı bütün hak ve özgürlüklere sahip olduğu kaydedilmektedir. Eğitim hakkını düzenleyen 26. maddede ise “Herkes eğitim görme hakkına sahiptir. Ana babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikle hak sahibidirler.” hükmüne yer verilmiştir. Görüldüğü gibi eğitim hakkı bildirgede bir insanlık hakkı olarak ele alınmış ve bu hakkın kullanılmasında çocuğun anne ve babasına öncelikli seçim hakkı tanımıştır. Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin eki niteliğindeki 1952 tarihli ek protokolün eğitim hakkını düzenleyen 2. maddesinde ise “Hiç kimse  eğitim hakkından yoksun bırakılamaz.” hükmü getirilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eğitim hakkı ile ilgili olarak verdiği kararlarda bu maddeyi yorumlarken, anne ve babaların çocuklarını resmî eğitim kurumları dışında özel eğitime tabi tutma hakkını ilke olarak  kabul  etmiştir. (Bkz. Dr. Şeref Ünal, Av. İn. Hak. Söz. 1995, s. 274)

Eğitim hakkı ile ilgili benzer bir düzenlemenin Anayasa’nın 42. maddesinde yer aldığını görüyoruz. Maddenin 1. fıkrasına göre “Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” Anayasa’nın 13. maddesinde ise, temel hak ve hürriyetlerle ilgili sınırlamaların o hakkın özüne dokunulmaksızın yapılabileceği kaydedilmiştir. Konumuzla ilgili bir başka önemli hüküm Anayasa’nın 13. maddesinde yer almaktadır. Buna göre “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.”

      Yukarıda kısaca değindiğimiz kurallar, eğitim hakkının temel bir insanlık hakkı olduğunu, hiçbir gerekçeyle bu hakkın özüne dokunulamayacağını; keza anne ve babaların resmî eğitim kurumları dışında çocukları için ihtiyaç duyulan özel eğitim imkânlarından yararlanma hakkına sahip olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Yukarıda değindiğimiz hukuk kurallarıyla teminat altına alınmış olan eğitim hakkını bütünüyle ortadan kaldırmaya yönelik girişimler kişiliğe bağlı, dokunulmaz ve vazgeçilmez temel bir hakkın ihlali anlamına gelir. Dershanelerin kapatılması girişimi, özel eğitim kurumlarından yararlanmak isteyen kişiler yönünden bir hakkın sınırlandırılması değil; bütünüyle ortadan kaldırılması, yani Anayasa’nın ifadesiyle bir hakkın özüne dokunulması demektir. Anayasa Mahkemesi bir kararında konumuzla ilgili olarak şu görüşlere yer vermiştir: “Eğitim ve öğretim hakkı ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile de koruma altına alınmış evrensel bir haktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 1 Protokol’ün 2. maddesinde “Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz.” denilmiştir. Demokrasiler temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alındığı rejimlerdir. Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunup tümüyle kullanılamaz hale getiren sınırlamalar, demokratik toplum düzeni gerekleriyle uyum içinde sayılamaz.” (Bkz. AYM. 28.4.2011 t. ve E. 2009/59, K.2011/69 s.k.) Dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu’na göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ile açılıp faaliyet gösteren öğretim kurumlarıdır. Kanunla getirilen bu düzenleme bir ihtiyaçtan doğmuştur ve doğrudan doğruya eğitim hakkı ile ilgilidir. Bu sebeple dershanelerin kapatılması kişilerin özel eğitimden yararlanma haklarının ellerinden alınması ve dolayısıyla eğitim hakkının ihlali anlamına gelir. İnsan haklarına saygılı, demokratik hiçbir ülkede hükümetler eğitim hakkını yasaklayıcı böyle bir düzenlemeyi akıllarından bile geçirmezler.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*