TFF artık dünya statüsünde

TFF artık dünya statüsünde.12623
  • Giriş : 06.10.2008 / 18:15:00

Türkiye Futbol Federasyonu Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. futbolun yönetimi FIFA ve UEFA'nın uluslararası kurallarına göre hazırlanan TFF'nin ana statüsüne bırakılacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Tasarının amacı, her türlü Futbol faaliyetlerini milli ve milletler arası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi Futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip, özerk Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemek olarak sıralandı.

Tasarıya göre TFF, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) üyesi olacak.

TFF, Türkiye'deki her türlü Futbol faaliyetini yürütecek, düzenleyecek ve denetleyecek. Futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlayacak. FIFA ve UEFA'nın yetkili organları tarafından konulan kuralların gereği gibi uygulanmasını sağlayacak, ulusal talimatlar hazırlayacak ve Türkiye'yi Futbol ile ilgili konularda yurt dışında temsil edecek.

Yurt içi ve yurt dışı Futbol faaliyetleri için plan, program, benzeri her türlü düzenlemeyi ve anlaşmayı yapacak ve başarılı sonuçlar sağlanması için gerekli tedbirleri almakla görevli olacak TFF, her türlü müsabaka düzenleyecek. Milli takımlar ile kulüp takımlarının uluslararası müsabakalara katılması ve mücadele edebilmesi için gerekli tedbirleri alacak.

Fair Play kurallarına uygun olarak bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik prensiplerini gözetecek olan TFF, şiddet, ırkçılık, doping ve her türlü ayrımcılıkla mücadele edecek.

TFF, bünyesinde Futbol branşı bulunan engelliler spor federasyonlarına her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunacak.

TFF'nin teşkilat, görev ve yetkileri, teşkilatın çalışma usul ve esasları, oluşturulacak diğer kurul ve birimler, merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilat birimlerinin görevleri ile bu Kanunun uygulanmasına dair diğer hususlar; Federasyonun üyesi bulunduğu FIFA ve UEFA kurallarına uygun olarak, Ana Statü ile Yönetim Kurulu'nun yapacağı statü ve talimatlarla belirlenecek.

-TEŞKİLAT YAPISI-

TFF, merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatından oluşacak. Türkiye'deki her türlü Futbol teşkilatı, TFF'ye bağlı olacak ve bunların hak ve görevleri, TFF statüsü ve diğer talimatlarla belirlenecek.

TFF merkez teşkilatı, en az Genel Kurul, Başkan, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Yargı Kurulları, Denetleme Kurulu, Genel Sekreter'den oluşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, danışma ve idari işlevi olan Genel Sekreterlik ve yan ve geçici kurullara da sahip olacak. TFF, kurul veya organları Ana statü uyarınca atanarak veya seçilerek göreve gelecek. Seçimler, özgür ve bağımsız demokratik yollarla gerçekleştirilecek.

-YARGI KURULLARI-

Türkiye Futbol Federasyonunun ilk derece yargı kurulları, en az Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Disiplin Kurulları, Kulüp Lisans Kurulu'ndan oluşacak.

İlk derece yargı kurulları kulüp lisans ile ilgili kararlar almaya veya bu Kanun, Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun diğer talimat ve düzenlemeleri ile diğer yetkili Türkiye Futbol Federasyonu Kurul ve organları tarafından alınacak kararlara ilişkin olarak çıkacak ihtilaflara karar vermeye münhasıran yetkili olacak.

-TAHKİM KURULU-

Tahkim Kurulu, bu Kanun uyarınca bağımsız ve tarafsız bir zorunlu tahkim merci olup, Türkiye Futbol Federasyonunun en üst yargı kuruluşu olacak. Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü ve karar verme yetkisine sahip kurul ve organlar tarafından verilecek kararları nihai olarak inceleyerek münhasıran karara bağlayacak.

-TFF'NİN GELİRLERİ-

TFF'nin gelirleri ise şunlardan oluşacak:

- Futbol müşterek bahis oyunlarından kulüplere verilen isim hakkının yüzde 15'i, başvuru harçları ve para cezaları,

- Kulüplerin televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yapılacak müsabaka yayınlarından ve yayın organları ile yapacakları her türlü sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin yüzde 10'u,

- Türkiye Futbol Federasyonu tarafından akdedilen sponsorluk sözleşmelerinden elde edilen gelirler, resmi ve özel milli müsabakalardan elde edilen gelirlerin kesintilerden sonra kalan net meblağı ile bu müsabakaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlarından elde edilecek gelirler,

- Tescil, vize, aktarma, aidat ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı futbolcular ve kulüplerden elde edilen benzeri gelirler,

- Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik, satış ve kiralanması gibi hususlardan elde edilen gelirler,

- Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kurulacak veya ortak olunacak her türlü iktisadi teşebbüs ve şirketlerden elde edilecek gelirler.

- Faiz gelirleri, bağış ve yardımlar ve diğer gelirler.

-DENETİM VE VERGİ MUAFİYETİ-

TFF, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlayacak ve kanunda verilen görevleri yerine getirebilmek için gerekli bütün masraf ve harcamaları yapacak. TFF'nin mali durumu ve kar zarar hesapları, yıllık dönemler halinde spor sektöründe uluslararası denetim tecrübesi bulunan bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenecek.

TFF'nin gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacak.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm Futbol müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yetkili olacak.

Anılan yetki, özellikle Türkiye Futbol Federasyonunun yayın haklarını merkezi olarak pazarlanmasını ve elde edilen gelirin yetkili organları tarafından alınan kararlar uyarınca kulüplere dağıtılmasını kapsayacak.

Milli müsabakalar, şifreli olarak yayınlanamayacak.

-FİKRİ, SINAİ VE TİCARİ HAKLAR-

TFF'nin kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı, kuruma ait olacak. Bu hakların varlığı, Türk Patent Enstitüsü ve Uluslararası Patent Ofisleri nezdinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescil ettirilmelerine engel olmayacak.

TFF, kendisi tarafından organize edilen tüm müsabakalara ilişkin tüm ticari hakları, ana statüsünde belirtildiği şekilde merkezileştirmeye ve yetkili organları aracılığıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkili olacak.

Futbol müsabaka ve çalışmalarında kulüpler ve kişilerce disiplin ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak cezalar, FIFA ve UEFA kurallarına uygun olarak, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak esaslarla tespit edilecek. Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, yarışmayı seyircisiz oynatma, saha kapatma, para cezası, tescil iptali, puan indirme ve küme düşürme olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılacak.

-GEREKÇEDEN-

Tasarının gerekçesinde, spor mevzuatının, genel hukuk ilkelerine uygun olarak bütün ülkelerin iç hukuklarına etki edecek biçimde uluslararası nitelikte olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

''Uluslararası spor örgütlerine üye olan ülkeler bu kuruluşların benimsediği ilkelere ve talimatlara uyacaklarını kabul etmişlerdir. Ülkemizde profesyonel Futbol faaliyetleri, 3813 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülmektedir. Futbol yönetiminin tamamen özerk bir yapıya kavuşması ve kendi organları tarafından yönetilmesi benimsenmiştir. Bu doğrultuda geçmişte birçok düzenleme yapılmıştır. Son olarak Tasarı ile yeni bir çerçeve kanun hazırlanarak, futbolun yönetimi uluslararası kurallara göre hazırlanan ana statüye bırakılmıştır.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*