Torba Kanunu'na kısmi iptal

  • Giriş : 04.04.2007 / 00:00:00

Anayasa Mahkemesi, Devlet Memurları ve Emekli Sandığı Kanunu başta olmak üzere bir dizi kanunda değişiklik öngören 35 sayılı Kanun’un bazı hükümlerini iptal etti

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Yüksek mahkeme, kamuoyunda "Torba Kanun" olarak bilinen, Devlet Memurları ve Emekli Sandığı Kanunu başta olmak üzere bir dizi kanunda değişiklik öngören 35 sayılı kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP’nin açtığı davayı karara bağladı.
Buna göre, Anayasa Mahkemesi, Kanunun 3. maddesiyle Emekli Sandığı Kanununun "Yaş Haddi" başlıklı maddesinde yapılan değişiklikte yer alan "... hizmet süreleri ne olursa olsun 61 yaşını dolduranlar hakkında da hizmetin gereğinin ve niteliğinin zorunlu kıldığı durumlarda kurumlarınca yaş haddi uygulanabilir" şeklindeki düzenlemeyi iptal ederek, yürürlüğünü durdurdu.
Yüksek Mahkeme, kanunun 19. maddesinin (C) fıkrasının 1 nolu bendindeki, "Savunma ve güvenlik amaçlı kredi ve hibe anlaşmaları ile borç verme ve yeniden yapılandırmaya ilişkin anlaşmaların Resmi Gazete’de yayımlanmayacağını" öngören düzenlemenin de iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi.

MALİYE BAKANI’NIN YETKİSİNE İPTAL
Yüksek Mahkeme ayrıca, Kanunun 31. maddesini de iptal ederek yürürlüğünü durdurdu. Kanunun 31. Maddesi şöyle:
"Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin teşkilat yapıları ve hizmet amacına uygun olarak personel dağılımının sağlanmasına yönelik önlemler almaya, ihtiyaç fazlası olan personelin, ilgili kuruluşların da görüşü alınarak, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, döner sermayelere, kefalet sandıklarına, sosyal güvenlik kurumlarına, bütçeden yardım alan kuruluşlara nakledilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanı yetkilidir."

TCDD TAŞINMAZLARININ SATIŞI
Anayasa Mahkemesi heyeti, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü taşınmazlarının, satışı ve değerlendirilmesinin, askı sürelerine tabi olmaksızın resen yapılacağını düzenleyen 32. maddesindeki "askı sürelerine tabi olmaksızın resen..." ibarelerini de Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti ve yürürlüğünü durduruldu.
Yüksek mahkeme, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların bu aylıkları kesilmeksizin, başka bir kamu kurumunda çalıştırılamayacağına ilişkin düzenlemenin iptal istemini ise oy çokluğuyla reddetti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious