TRT Kanunu değişti

TRT Kanunu değişti.6898
  • Giriş : 11.06.2008 / 15:46:00

TRT Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Yasaya göre, TRT, Türkiye sınırları içinde yayın yapan radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları ile sözleşme, anlaşma ve protokol yapılabilecek. Bu sözleşme kapsamında TRT; yerel, bölgesel ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyonlara haber ve görüntü satabilecek, onlardan da hizmet alabilecek.

Uluslararası radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarıyla anlaşma, sözleşme ve protokollerde ise Başbakan'ın onayı alınacak.

TRT, Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerde de yayın yapabilecek.

TRT Yönetim Kurulu; Genel Müdür, Bakanlar Kurulu tarafından atanacak genel müdür yardımcıları arasından 2 üye ile elektronik veya kitle iletişim araçlarından bir, hukuk alanından bir, işletme, iktisat veya maliye alanlarından bir, sanat veya kültür alanlarından bir kişi olmak üzere seçilen ve atanan 4 üyeden oluşacak. Dışarıdan seçilen yönetim kurulu üyeleri, RTÜK tarafından her bir alandan teklif edilen 2 kat aday arasından Bakanlar Kurulu kararı ile atanacak.

Yönetim Kurulu üyeliğinin görev süresi, 4 yıl olacak. Süreleri sona eren üyeler yeniden atanabilecek. Üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde, yeni üye de 4 yıllığına atanacak. Bir yıl içinde mazeretsiz 2 toplantıya katılmayanlar üyeliği kendiliğinden sona erecek. Bakanlar Kurulu tarafından atanan genel müdür yardımcısı üyeler, gerektiğinde Bakanlar Kurulu tarafından değiştirilebilecek.

Genel Müdür yardımcılarının atanmasında, 15 yıllık devlet memurluğu yapması şartı aranmayacak. Genel müdür yardımcısı, kamu kurum ve kuruluşlarında veya televizyon, radyo, haberleşme, bilgisayar, telekomünikasyon, elektronik, kitle iletişimi, hukuk, işletme, iktisat, maliye, ekonomi, sanat veya kültür alanlarında en az 12 yıl hizmeti bulunanlardan atanabilecek. Genel müdür yardımcılarından birinin elektronik yüksek mühendisi olması şartı aranmayacak.

-KALDIRILAN VE KURULAN DAİRE BAŞKANLIKLARI...-

TRT Kurumu teşkilatı; Genel Müdür, dört Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Genel Sekreterlik Özel Kalem Müdürlüğü ile Televizyon, Radyo, Haber ve Spor, Dış Yayınlar, Dış ilişkiler, Müzik, Arşiv, Strateji Geliştirme, Bilgi Teknolojileri, Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri, Teknik Hizmetler, Verici İşletmeleri, Muhasebe ve Finansman, Satınalma, İnsan Kaynakları, Eğitim, Reklam-Tasarım-Tanıtım ve Destekleme Hizmetleri daire başkanlıklarından oluşacak.

Daha önce yönetim kurulu tarafından kararlaştırılan dairelerin genel müdür yardımcılarına olan bağlantıları, bundan böyle genel müdür tarafından belirlenecek. Bu değişikliğe göre, daha önce bulunan Savunma Sekreterliği, Satın Alma Komisyonu Başkanlığı, İnceleme Araştırma Kurulu Başkanlığı, Yayın Planlama, Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Araştırma ve İmalat Dairesi Başkanlığı, Etüt Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Hasılat Dairesi Başkanlığı, Alım-İkmal Dairesi Başkanlığı ve Reklam Dairesi Başkanlığı kaldırılacak.

-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ KAPATILACAK-

TRT Kurumunun taşra teşkilatı, Genel Müdürlüğe bağlı müdürlükler ve haber bürolarından oluşturulacak. Kurum, yurt dışında büro açabilecek, bu bürolarda personel çalıştırabilecek. Böylece TRT'nin 7 bölge müdürlüğü kapatılmış olacak.

TBMM'nin yayınları, TRT 3'ten TBMM TV aracılığıyla yapılacak. Meclis faaliyetlerinin hangi ölçüde yansıtılacağı konusu, TBMM Başkanlığı ile TRT Genel Müdürlüğünce birlikte hazırlanacak protokolle belirlenecek. Bu yayınlardan ücret alınmayacak.

Açıköğretim yayınları ve diğer eğitici ve öğretici yayınlar, TRT tarafın uygun görülen kanaldan yayınlanacak. Ücret ve yayınla ilgili diğer konular ilgili kurumlar ile TRT Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokolle belirlenecek.

TRT'nin hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel ve geçici personel eliyle gördürülecek.

-PERSONEL ALIMINA SINIR GETİRİLDİ-

Özel bilgi ve ihtisasından yararlanmak üzere en fazla 10 Genel Müdür Müşaviri istihdam edilebilecek. Yayın, yapım, teknik ve bilişim hizmetlerini yürütmek ve sayısı 300'ü geçmemek üzere kurumca yapılacak sınavla personel alınabilecek. Böylece mevcut uygulamaya göre ihtiyaca göre sınırsız sayıda personel alma yetkisine üst sınır getirilmiş olacak.

Yabancı uyruklular da sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek. Bu personelin sözleşme usul ve esaslarıyla ücretleri, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek.

TRT personeline, yurt içinde geçici görevle memuriyet mahalli dışına görevlendirilmesi durumunda, devlet memurları için belirlenen gündeliklerin 2 katını geçmemek üzere Yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda gündelik ödenecek.

Yurt içi ve yurt dışı konaklama yer ve ücretlerine ilişkin hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenebilecek. Bu şekilde tespit edilen yerlerde kalan personele, gündeliklerinin yarısı ödenecek.

-EMEKLİYE YÜZDE 30 FAZLA İKRAMİYE...-

Öngörülen yeni teşkilat düzenlemeleri nedeniyle kaldırılan, birleştirilen, ismi veya yapısı değiştirilen birimlerde daire başkanı, başkan, üye, başkan yardımcısı, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, müdür, şube müdürü, müdür yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, savunma sekreteri, başuzman, uzman kadrolarında bulunanların görevleri ile kurum genel müdür uzmanlarının görevleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde sona erecek ve bu kişiler araştırmacı unvanlı kadrolara atanacak. Bu personel, ihtiyaç duyulan hizmetlerde de görevlendirilebilecek.

Bu personelin, unvanına göre belirlenmiş olan ücret ve özel hizmet tazminatı toplam net tutarının, atandığı yerin kadrosunun ücret ve özel hizmet tazminatından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, fark kapanıncaya kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenecek. İsteğe bağlı unvan değişikliği yapanlar ile başka kurum ve kuruluşlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilecek.

Kurumda işçi sayılmayan geçici personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde istihdam edilmek üzere uygun görülen pozisyonlara atanacak.

Kanun yürürlüğe girdikten sonra emeklilik hakkını kazananlara 3 ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde emekli ikramiyeleri yüzde 30 fazlasıyla ödenecek. Ancak bu kapsamda emekli olan personel, emekli oldukları tarihten itibaren 3 yıl içinde TRT'de yeniden istihdam edilmeyecek.

Yasa yürürlüğe girdiğinde emeklilik hakkını kazanmamış, ancak yıl sonuna kadar emekliliği hak edecek olanlar da 2 ay içinde başvurmaları halinde, emekli ikramiyelerini yüzde 30 fazla alabilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious