TRT Yönetim Kurulunun çalışma esasları

TRT Yönetim Kurulunun çalışma esasları.14369
  • Giriş : 03.05.2009 / 13:05:00

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik


TRT Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik, TRT Yönetim Kurulunun çalışmalarını düzenliyor.

Yönetmeliğe göre, kurumun en yüksek karar ve yönetim organı olan Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu tarafından genel müdür yardımcıları arasından atanan iki üye ile elektronik veya kitle iletişimi alanlarında bir, hukuk alanından bir, işletme, iktisat veya maliye alanlarından bir ve sanat veya kültür alanlarından bir kişi olmak üzere, bu alanlarda temayüz etmiş kişiler arasından seçilen ve atanan 4 üyeden oluşacak.

Dışarıdan seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından her bir alandan teklif edilen iki kat aday arasından Bakanlar Kurulu kararı ile atanacak.

Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanı olacak. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan yardımcısı seçecek. Başkan Yardımcısı, Başkanın bulunmadığı hallerde, Başkanın toplantı yetkilerini kullanacak ve toplantıyı yönetecek.

Yönetim Kurulu üyeliği dört yıl olacak. Süresi biten üyelerle herhangi bir sebeple Yönetim Kurulundan ayrılanların yerine yeniden atama yapılacak. Süreleri sona eren üyelerin yeniden atanmaları mümkün olacak. Herhangi bir sebeple üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde aynı usulle yenisi 4 yıllığına atanacak. Yeni atanan üye göreve başlayıncaya kadar mevcut üyenin görevi devam edecek. Bir yıl içinde mazeretsiz iki toplantıya katılmayanların üyeliği kendiliğinden sona erecek. Bakanlar Kurulu tarafından atanan genel müdür yardımcısı üyeler gerektiğinde Bakanlar Kurulu tarafından değiştirilebilecek.

-SORUMLULUK-

Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurumun görev ve yetkilerine giren konularda doğrudan doğruya veya dolayısıyla taraf olamayacak ve bu konularda hiç bir menfaat sağlayamayacak, siyasi partilere üye olamayacak.

Yönetim Kurulu üyelerinin, ilgili mevzuatla düzenlenen görev ve sorumluluklarına aykırı davranışlarının tespiti halinde durum, Yönetim Kurulunca alınacak karara istinaden Başbakanlığa bildirilecek. İlgili Üye, bu konuda yapılacak müzakerelere ve kendisi hakkındaki oylamaya katılamayacak.

Yönetim Kurulu üyelerinin basın ve yayın organlarına, Kurum ile ilgili olarak yaptıkları açıklama ve verdikleri demeçler kişisel görüş niteliğinde olacak, kuruma mal edilmeyecek.

Yönetmelikle Yönetim Kurulunun görevleri de belirlendi. Buna göre, Yönetim Kurulu, kurumun program, yayın, teknik, personel, idari, mali ve her türlü hizmetlerine dair temel ilkeleri ve hedefleri tespit edecek ve bunlarla ilgili kararları alacak.

Kurumun bütçesini, bilançosunu, kadrosunu karara bağlayacak, yatırım ve finansman programlarını onaylayacak. Kurumun her seviyedeki teşkilat değişikliklerine ait Genel Müdürün tekliflerini inceleyerek, uygun görülenleri Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun onayına sunacak. Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik tasarıları hakkında karar verecek. Yıllık genel yayın planını karara bağlayacak.

Yönetim Kurulu en az 5 üyenin katılmasıyla toplanacak ve kararlarını en az 4 üyenin oyuyla alacak. Çekimser oy kullanılamayacak. Yönetim Kurulu en az 15 günde bir defa Ankara'da toplanacak. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde toplantının Ankara dışında yapılmasına da karar verebilecek.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemine alınacak konuları ve bunların sırasını Başkan tespit edecek. Gündemin birinci maddesini, izleme listesine alınmış olan kararlar oluşturacak. Üyelerden birisinin en az 7 gün önce yazılı olarak teklif ettiği konular da gündeme alınacak.

-GÖRÜŞMELERİN SES KAYIT CİHAZI İLE TESPİTİ-

Yönetim Kurulu toplantıları gizli olacak. Yönetim Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler aksine karar alınmadıkça iki ayrı ses kaydı ile tespit edilecek. Konuşmaların tespit edildiği ses kayıt materyalinden biri, toplantı sonunda bir zarfa konulup zarfın üzeri mühürlenerek, üyeler tarafından da imza edilecek. Bu zarf ancak, adli merciler tarafından istenilmesi halinde açılacak ve kopyası alındıktan veya muhtevası bir kağıda geçirildikten sonra yeniden mühürlenecek. Bu işlem Genel Müdür tarafından yapılacak ve ilk Yönetim Kurulu toplantısında bilgi verilecek.

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyeleri ile Kanunlarına göre denetleme yapmakla yetkili ve görevli kılınan kurumların yetkililerince yazılı olarak istenmesi halinde, ikinci ses kayıt materyalinin kopyasının alınması veya muhtevasının kağıda çıkarılması, Genel Müdürün talimatı ile yapılacak.

Ses kayıt materyali 10 yıl süreyle saklanacak. Ses kayıt materyalinin gizliliği ve korunmasından Yönetim Kurulu Bürosu Müdürü sorumlu olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*