Tutanaklara göre 'o gece' ne oldu?

Tutanaklara göre 'o gece' ne oldu?.30064
  • Giriş : 29.06.2009 / 10:51:00

TBMM'de gece yarısı yapılan değişiklikle askere sivil mahkemede yargı yolu açıldı. Muhalefet 'hali dahil' kelimesi 'halinde' oldu diye ayağa kalktı. Zabıtlara göre ise 'o gece' böyle geçti:

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

O gece Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oturuma ait tutanak şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Görüşülmekte olan "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"na çerçeve 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini ve devamındaki maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

Bekir Bozdağ (Yozgat), Mustafa Elitaş (Kayseri), Ahmet Aydın (Adıyaman), Mehmet Ceylan (Karabük), Yahya Doğan (Gümüşhane), A. Müfit Yetkin (Şanlıurfa)

MADDE 6- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Barış zamanında, asker olmayan kişilerin Askeri Ceza Kanununda veya diğer kanunlarda yer alan askeri mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle iştirak halinde işlemesi durumunda(x) soruşturmaları Cumhuriyet savcıları, kovuşturmaları adli yargı mahkemeleri tarafından yapılır."

((x) Tasarının tümünün oylanmasından önce, “asker kişilerle iştirak halinde işlemesi durumunda” ibaresinden sonra gelmek üzere, “asker olmayan kişilerin” ibaresi -Komisyon Başkanının-Ahmet İyimaya- redaksiyon talebi üzerine- eklenmiştir.)

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN – Salt çoğunlukla?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – Salt çoğunlukla, 87'nci maddeye göre.

BAŞKAN – Evet, Komisyon önergeye salt çoğunlukla katıldığı için yeni bir madde olarak işlem yapacağım.

Madde üzerinde söz talebi? Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Böylece yeni bir madde eklemiş olduk tasarı metnine.

6'ncı maddeyi 7'nci madde olarak okutuyorum:

MADDE 7- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu,”

BAŞKAN – Madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının çerçeve 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Bekir Bozdağ (Yozgat), Mustafa Elitaş (Kayseri), Ahmet Aydın (Adıyaman), Mehmet Ceylan (Karabük), Yahya Doğan (Gümüşhane), A. Müfit Yetkin (Şanlıurfa)

MADDE 7- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesinde geçen “hâli dahil” ibaresi ise “hâlinde “ şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu,”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Katılıyoruz.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçu ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçunun daha etkin bir şekilde soruşturulması ve kovuşturulması amacıyla, bu suçların da Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesine göre görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinde görülmesi; ayrıca, asker kişilerin barış zamanında, 250 nci madde uyarınca kurulan ağır ceza mahkemelerinin yargı yetkisine giren bir suçu işlemeleri hâlinde, bu mahkemeler tarafından yargılanması amacıyla bu değişiklik önergesi verilmiştir. Buna karşılık, savaş ve sıkıyönetim hâlinde işlenen suçlarda ise askerî mahkemelerin yargı yetkisi korunmaktadır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde 7'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*