Vergide borç takip sistemi kurulacak

Vergide borç takip sistemi kurulacak.11049
  • Giriş : 09.01.2009 / 10:39:00

Gelir İdaresi Başkanlığı kamu alacaklarının erken tespiti için ''Borç Takip ve Değerlendirme Sistemi'' kurulacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ve diğer kamu alacakların erken tespiti için ''Borç Takip ve Değerlendirme Sistemi'', alacakların zamanında ödenmesi için de ''Cebri Tahsilat Sistemi'' kuruyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 2009-2013 döneminde hayata geçirilecek düzenlemelerin yer aldığı ''Stratejik Plan'' belli oldu.

Stratejik Plan'ın girişinde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Gelir idaresi Başkanı Mehmet Akif Ulusoy'un değerlendirmelerine yer verildi.

Unakıtan, 2009-2013 dönemini kapsayan Stratejik Plan'da katılımcılık, hesap verilebilirlik, saydamlık, vatandaş-müşteri odaklılık ve toplam kalite yaklaşımıyla hareket edildiğini, bu süreçte vergi bilincinin güçlendirilip, giderlerin finansmanında kamuoyunun gönüllü katılımının sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Ulusoy da, ''önümüzdeki 5 yıllık dönemin yol haritası'' olarak nitelendirdiği Plan döneminde gelir politikalarında adalet ve tarafsızlık içinde yüksek katılımlı hizmeti amaçladıklarını ifade etti.

İŞTE PLAN HEDEFLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığının Stratejik Planı ile 4 yıl içinde hayata geçirilmesi planlanan bazı düzenlemeler şöyle:

-Vergi ve diğer yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla etkin bir ''cebri tahsilat sistemi'' oluşturulacak. Yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, vergisini zamanında ödemeyenler tespit edilecek ve süresinde ödenmeyen vergi ve cezaların cebren tahsilini sağlayacak sistemler oluşturulacak. Bu amaçla gerekli teknolojik yatırımlar tamamlanacak.

Cebri tahsilat sürecinin hızlandırılması için amme borçlusunun gayrimenkul ve motorlu taşıt bilgileri öncelikli olmak üzere tüm mal varlığına ilişkin bilgilere elektronik ortamda ulaşılabilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği yapılacak.

Hacizli malların satışının kısa sürede gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar da yürütülecek.

-Borç Takip ve Değerlendirme Sistemi kurulacak. Kamu alacaklarının takibinin gecikmeksizin sağlanması için sorunun erken tespitine yönelik bilgi teknolojisi temelli analiz ve takip sistemi oluşturulacak. Bu amaçla merkezde kurulan Borç Takip ve Değerlendirme Birimi ile koordineli olarak çalışmak üzere yerel düzeyde de Özel Borç Takip ve Değerlendirme Birimleri oluşturulacak.

CEZA SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENECEK

-Tahsilat birimlerinin hedeflerinin açık olarak belirlenmesi, performanslarının düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik sistemin etkinliği artırılacak. Vergi dairelerinin borç takip ve tahsilatlarını izlemek üzere oluşturulan veri tabanı geliştirilecek.

-E-ticareti kavramaya yönelik denetim teknikleri geliştirilecek ve bu çerçevede uluslararası deneyimlerden yararlanmak üzere çalışmalara başlanacak.

-Vergi ceza sistemi rasyonelleştirilecek. Yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirmeyen mükelleflere vergi mevzuatı çerçevesinde uygulanan cezaların caydırıcılığının artırılması ve vergi ceza sisteminin gerek yeterliliği, gerek sistematiği ve gerekse uygulanabilirliği açısından geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulacak.

-Denetim performansı ve sonuçlarının düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik sistem güçlendirilecek. Bu amaçla vergi denetimlerinin etkinliği ölçmek için denetim performansı düzenli izlenecek. Denetlenecek mükelleflerin seçiminde kullanılan risk analizinin de iyileştirilmesine ve denetlenecek mükelleflerin seçimindeki isabet oranının artmasına katkı sağlanacak.

VERİ AMBARI GÜÇLENDİRİLİYOR

-Veri Ambarının kapasitesi genişletilecek. Ekonomik olayların gerçek kişiler ve kurumlar için kimlik numarası altında izlenmesini ve bu bilgilerin denetim birimlerince etkin şekilde kullanılmasını sağlamak üzere oluşturulan Veri Ambarı güçlendirilecek.

-Mükelleflerin yasal kayıtlarının elektronik ortam aracılığıyla vergi denetim elemanlarına aktarımına imkan veren özel bir yazılımın kullanılmaya başlanmasıyla incelemelere hız ve etkinlik kazandırılacak.

-Vergi denetimi ilke ve standartları geliştirilecek. Kanunların doğru, tarafsız ve tutarlı şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla denetim elemanları ulusal ve uluslararası denetim ilke ve standartları, uluslarararası ekonomik ve finansal ilişkiler ile ekonomik enstrümanlar ve bunların vergilendirilmesi konularında gelişen teknoloji de dikkate alınarak eğitime tabi tutulacak.

-İncelenecek mükelleflerin seçiminde kullanılan risk analizine dayalı model geliştirilecek. Gelir idaresi Başkanlığı bünyesinde Merkezi Risk Analizi Sistemi kurularak, riskli alanlar, sektörlerin ekonomik potansiyeli, karlılık oranları, mükelleflerin vergi uyumu gibi kriterler dikkate alınarak tespit edilecek en uygun müdahale yöntemleri geliştirilecek ve vergi denetim gücünün etkinliği artırılacak.

Bununla birlikte inceleme elemanları tarafından ileride yapılacak vergi incelemelerinde değerlendirilmek ve yüksek oranda vergi kayıp ve kaçağı bulunan sektörler ile incelenecek mükelleflerin seçiminde yararlanılmak üzere hammadde giriş kanalları, üretim safhaları, pazarlama ve dağıtım kanalları gibi daha ayrıntılı veriler toplanacak. Bu veriler yoluyla dikey ve yatay denetim tekniklerinin geliştirilmesi sağlanacak ve mükelleflerin vergiye uyumlarına ilişkin eğilimlerinin izlendiği bir sistem oluşturulacak.

KAYITDIŞI EKONOMİ

-Kayıtdışı ekonominin büyüklüğü ölçülerek sektörel dağılımlar ve sebepleri tespit edilecek. Bu kapsamda vergi kayıp ve kaçağının boyutu ile niteliği çeşitli yöntemlerle düzenli olarak araştırılacak, vergi kayıp ve kaçağının yoğun olduğu sektörler belirlenecek, sebepleri tespit edilerek gerekli önlemler alınmak suretiyle kayıt dışının yaratmış olduğu haksız rekabetin önüne geçilecek.

-Vergi açığı düzenli olarak ölçülecek. Kayıtdışı ekonomiyle doğrudan ilişkili olan vergi açığının yıllar itibariyle değişiminin niteliği ve niceliğini ölçülecek ve buna uygun tedbirler alınacak.

Uygun tedbirleri belirlemek amacıyla sektörler itibariyle kayıt dışının özellikleri araştırılacak ve sektörel veri analizleri yapılacak.

-Mükelleflerin uyum konusundaki davranış eğilimlerinin tespit edildiği ve risk faktörlerine göre denetlenmek üzere seçildiği bir sistem kurulacak.

-Ekonominin makro ve mikro boyutuyla izlenmesi ve analiz edilmesine yönelik fonksiyonlar geliştirilecek. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla (TÜİK, DPT, Hazine, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar) işbirliği çerçevesinde Gelir İdaresinin ihtiyaç duyduğu makro ve mikro bazda ekonomik vergiler temin edilerek, bunların vergisel boyutunun analiz edilmesi sağlanacak.

Vergi veya diğer Mali Kanunlarda yer alan her türlü istisna, muafiyet ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek üzere çalışmalara devam edilecek.

GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER

Stratejik planda gelir idaresinin güçlü ve zayıf yönleri ile sisteme yönelik tehditler de ortaya kondu.

''Çalışanların ücret ve başka beklentilerinin karşılanamaması sebebiyle çalışan devir hızı yüksekliği, denetimde etkinliğin ve koordinasyonun zayıf olması, klasik yönetim anlayışından uzaklaşılamaması ve ekip çalışması konusundaki yetersizlikler', sistemin zayıf yönleri, ''kayıtdışı ekonomi, uluslararası haksız vergi rekabeti, ekonomik dalgalanmalar, vergi bilinci eksikliği ile vergi sisteminin adil olmadığı ve toplanan vergilerin yerinde kullanılmadığına dair yaygın kanaat'' sistemi tehdit eden unsurlar olarak sıralandı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*