Yalova tersanesinin imar planı iptal edildi

Yalova tersanesinin imar planı iptal edildi.12501
  • Giriş : 05.05.2008 / 11:21:00

Danıştay 6. Dairesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanan Yalova ili, Altınova ilçesi Hersek Köyü Kumluk Mevkii’nde yapılacak olan tersanenin imar planının usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle iptaline karar verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Danıştay 6. Dairesi, Ali Osman Seslikaya tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na açılan davada karar verdi. Daire, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanan Yalova ili, Altınova ilçesi Hersek Köyü Kumluk Mevkii’nde yapılacak olan tersanenin imar planının usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle iptaline oyçokluğuyla karar verdi. Karara iki üye muhalif kaldı. Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Denizcilik Müsteşarlığı’na bağlı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü tarafından Tuzla Tersanesi’nin ihtiyaca cevap veremez duruma gelmesi ve Avrupa Birliği’nin beş yıl içinde limanlarına 15 yaşından büyük gemilerin ve yatların girmesini yasaklama kararı İzmit Körfezi’nde en uygun yer olarak Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Hersek mevkiinde mülkiyeti Darülaceze’ye ait olan 1600 dekar bir arazi tersane için hazırlandı.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Kumluk mevkiinde Tersane Alanına ilişkin planı onayladı. Ali Osman Seslikaya, Danıştay’a dava açarak tersane imar planının iptalini istedi. Seslikaya, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7 nci maddesi uyarınca onaylanan 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planının usulüne uygun yapılmadığını, kamu yararının gözetilmediğini ve bölgenin tarımsal niteliği, özel iklim koşulları, çevresel doğal yapının dikkate alınmadan onandığı iddiasında bulundu.

‘ALTINOVA VE SUBAŞI BELEDİYELERİNİN UYGUN GÖRÜŞÜ ALINMALIYDI’

Davayı inceleyen Danıştay 6. Dairesi, Bakanlık’ın imar planını oy çokluğuyla iptal etti. İptal kararının gerekçesinde şu görüşlere yer verildi:

“T.C. Anayasasının 42. maddesinin kıyıların Devletin hüküm ve tasarrufunda olacağı, kıyılarla sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceği hükmü karşısında davalı idarenin ehliyet defi yerinde görülmemiştir. Bu gibi yerler için yapılacak planlar hakkında İmar Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak bu planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar ise anılan Kanunun 7'nci maddesine göre tasdik edilir" hükmü yer almıştır. Uyuşmazlık konusu dolgu alanının Altınova ve Subaşı Belediyesi sınırları içinde kalması nedeniyle anılan belediyelerce imar planının hazırlanması veya uygun bulunması gerektiği, yani anılan belediyelerin iradelerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca plan onanmadan önce aynı yönde birleşmesi gerektiği açıktır. Ancak Altınova ve Subaşı Belediyelerince dava konusu imar planına ilişkin uygun görüşlerinin Valilik teklifi ile birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na sunulmasından sonra anılan Bakanlıkça imar planının uygun bulunarak onanması ile imar planı yürürlüğe girecektir. Oysa, uyuşmazlık konusu olayda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 28.4.2005 tarihinde dava konusu 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planı onandıktan sonra, Altınova Belediye Meclisi, Subaşı Belediye Meclisi kararları ile uygun görüş verilmiş ise de, yukarıda anılan yasal düzenleme uyarınca 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planı yapılmadan önce alınması gereken uygun görüşün, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca anılan planın onaylanmasından sonra verilmesi anılan Yasa maddesinin özüne ve sözüne açıkça aykırıdır”

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious