Zorunlu deprem sigortasına yeni düzen

Zorunlu deprem sigortasına yeni düzen  	.16656
  • Giriş : 21.02.2008 / 11:59:00

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ''Acil Yardım İlanı'' yapılan depremler sonrasında ilgili bölgelerde sigorta sözleşmesi düzenlenmesi; acil yardım süresi sona erene kadar, söz konusu Bakanlık yetkililerinden sigortaya konu bina veya bağımsız bölü

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Hazine Müsteşarlığının zorunlu deprem sigortası genel şartlarında düzenleme öngören tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Düzenleme, 2 gün sonra yürürlüğe girecek.

Düzenleme uyarınca sigorta ile depremin ve depremin sonucu meydana gelen yangın, infilak ve yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı hasarlar, ''temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler dahil'' olmak üzere, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınacak.

Sigorta bedeli, sigortalanan meskenin yeniden yapım maliyetini aşarsa, sigortanın bu bedeli aşan kısmı geçersiz olacak. Cari yıla ait fazla alınan prim sigorta ettirene gün esası üzerinden iade edilecek.

Her bir hasarda, sigorta bedelinin yüzde 2'si oranında tenzili muafiyet uygulanacak. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumlu olacak. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönemde meydana gelen bütün hasarlar bir hasar sayılacak.

Sigortanın başlangıcı ve sonuna ilişkin maddeye eklenen hükme göre de Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Acil Yardım İlanı yapılan depremler sonrasında ilgili bölgelerde sigorta sözleşmesi düzenlenmesi, Acil Yardım Süresi sona erene kadar söz konusu Bakanlık yetkililerinden sigortaya konu bina veya bağımsız bölüm için hasarsız ya da az hasarlı belgesi alınması koşuluna bağlı olacak.

KONUT, BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE ONARILACAK

Rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta ettirenin yükümlülüklerine ilişkin maddenin başlığı, sigorta ettiren ya da sigortalının yükümlülükleri şeklinde değiştirildi.

Sigorta tazminatının hesabında, tam veya kısmi hasar olmasına bakılmaksızın, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeniden yapım maliyeti esas alınacak.

Deprem sonucu tam hasar meydana geldiği takdirde, hasarın meydana gelmesi ile birlikte sigorta teminatı sona erecek.

Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilecek. Sigorta bedelinin eksildiği hallerde, hasarlı binanın, hasardan önceki haline getirildiği tarihten itibaren başlamak üzere, gün esası ile prim alınmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilecek.

Binanın taşıyıcı sistemine etki eden hasarlarla ilgili olarak, teminatın tekrar işlerlik kazanabilmesi için konutun eksper raporunda belirtilen makul süre içinde onarılması gerekecek. Aksi takdirde poliçe vadesi süresince oluşabilecek müteakip hasarlar ödenmeyecek.

Sigorta priminin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenecek. Önceki düzenlemede, ''peşinen ve nakden'' ifadesi bulunuyordu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious