15 yılda 7 bakan 20 sınav sistemi değişti!

Eğitimde sistem sürekli değişiyor. 15 sene içerisinde tam 7 bakan değiştirildi.

Ankara’daki eğitim çalıştayına PAK Eğitim İş Sendikası Başkanı’nın sözleri damga vurdu. Türk Milli Eğitim Sistemi’ndeki temel eksiklikleri eleştiren Abdullah Kayışkıran, sistemi yapboz tahtasına benzetti. “Mehter takımı gibi iki ileri bir geri gidiyor. 15 yılda 7 Milli Eğitim Bakanı, 20 de sınav sistemi değişti” dedi.

Pak Eği­tim İş­çi­le­ri Sen­di­ka­sı (PAK EĞİ­TİM İŞ) ta­ra­fın­dan An­ka­ra'da “Ö­zel Öğ­re­tim­de İs­tih­dam, İs­tih­dam­da Özel Öğ­re­tim” ko­nu­lu bir pa­nel ger­çek­leş­ti­ril­di. Pa­ne­le aka­de­mis­yen­ler, sen­di­ka tem­sil­ci­le­ri, özel öğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri ve ga­ze­te­ci­ler ka­tıl­dı.

MEH­TER Gİ­Bİ İKİ İLE­Rİ BİR GE­Rİ

Top­lan­tı­nın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Pak Eği­tim İş Ge­nel Baş­ka­nı Ab­dul­lah Ka­yış­kı­ran, Türk mil­li eği­tim sis­te­mi­nin son 10-15 yıl­da bir yapboz tah­ta­sı ha­li­ne dö­nüş­tü­ğü­nü be­lirt­ti.  Ka­yış­kı­ran, “Bir meh­ter ta­kı­mı gi­bi iki ile­ri bir ge­ri gidiyor. Son 15 yıl­da de­ği­şen Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı 7, de­ği­şen sı­nav sa­yı­sı 20’yi bul­mak­ta.

SBS, LYS, 4+4, TEOG

San­ki Türk al­fa­be­si­nin 29 har­fi­nin ta­ma­mı­nı kul­lan­mak için söz ver­miş gi­bi bir yıl uya­nı­yor­su­nuz OKS ge­li­yor, bir yıl SBS, er­te­si yıl LYS, er­te­si yıl 4 ar­tı 4 ar­tı 4 ge­ti­ri­li­yor ve bir gün­ de uya­nı­yor­su­nuz TE­OG’­la kar­şı kar­şı­ya ka­lı­nı­yor” dedi.

YAPBOZ TAHTASINA DÖNDÜ

Eği­ti­min ade­ta bir yapboz tah­ta­sı ha­li­ne gel­di­ği­ni an­la­tan Ka­yış­kı­ran, “Ö­nü­nü gö­re­me­yen öğ­ret­men­ler ve öğ­ren­ci­ler, ile­ri­si­ni ka­ran­lık ola­rak al­gı­la­yan bir top­lum­la kar­şı kar­şı­ya ka­lı­yo­ruz” diye konuştu.

Dershanelerin kapatılmasının eğitime vurulan bir darbe olduğunu belirten Kayışkıran, “Haf­ta­nın 7 gü­nü emek har­ca­yan ders­ha­ne­ler bir gün uyan­dı­ğı­nız­da ka­pa­tıl­mak­la ke­li­me ma­na­sı ola­rak dö­nüş­tür­me ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı bir du­rum­ yaşıyoruz” de­di.

ÜYELERİN YÜZDE 97.5'İ DERSHANEYE GİDİYOR

Ders­ha­ne­ler üze­rin­de fark­lı sen­di­ka­la­ra üye li­se­de öğ­ren­ci­si olan 2 bin 531 öğ­ret­men üze­rin­de bir an­ket ya­pıl­dığını belirten Bahçe, Türk Eğitim Senli öğ­ret­men­le­rin yüz­de 86,4’ü, Ak­tif Eği­tim Sen üye­si öğ­ret­men­le­rin yüz­de 92’si ders­ha­ne­le­ri ek­sik­lik­le­ri ta­mam­la­yan ku­ru­luş ola­rak gö­rü­yor. Ka­tı­lan­la­rın yüz­de 97.5’i ço­cu­ğu­nu ders­ha­ne­ye gön­de­re­ce­ği­ni ifa­de edi­yor” dedi.

YOL GÖSTEREN PUSULA

Prog­ram­da ko­nu­şan Zir­ve Üni­ver­si­te­si Eği­tim Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Fa­tih Tö­re­men, yap­tı­ğı araş­tır­ma so­nu­cun­da ders­ha­ne­le­rin bir ihtiyaç ol­du­ğu­nu kay­det­ti.  Ders­ha­ne­le­rin sa­yı­sı­na bağ­lı ola­rak üni­ver­si­te­ye gi­den ki­şi sa­yı­sın­da ar­tış ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­ten Tö­re­men, ve­li­le­rin ve öğ­ren­ci­le­rin ders­ha­ne­le­ri pu­su­la ve ha­yat me­ta­fo­ri ola­rak gör­dü­ğü­nü ifa­de et­ti.

Tö­re­men, "Yap­tı­ğı­mız araş­tır­maya göre öğ­ren­ci­ler ders­ha­ne­yi ha­yat­la­rı­na yol gös­te­ren bir pu­su­la ola­rak gö­rü­yor. Ha­yat­la­rı­nın mer­ke­zin­de yer alı­yor.”

Ders­ha­ne­ler ye­ni­den dü­şü­nül­me­li" de­di. Tö­re­men, ders­ha­ne­le­rin yıl­lık si­gor­ta ola­rak dev­le­te 300 mil­yon TL ödedi­ği­ni di­le ge­tir­di.

İŞSİZLİĞİ ARTIRACAK

Ka­nun­la ku­rum­la­rı ka­pa­ta­rak iş­siz­lik sa­yı­sı­na ye­ni ki­şi­le­rin ek­le­ne­ce­ği­ni ifa­de eden Ak­tif Eği­tim-Sen Ge­nel Baş­ka­nı Os­man Bah­çe de İz­lan­da'nın nü­fu­sun­dan faz­la ki­şi­nin ata­ma bek­le­di­ği­ni açık­la­dı.

Bah­çe, "60 bin ki­şi ders­ha­ne­le­rin ka­pan­ma­sıy­la iş­siz ka­la­cak­tır. İz­lan­da nü­fu­su 323 bin iken biz­de ata­ma bek­le­yen öğ­ret­men sa­yı­sı 331 bin. O ka­dar ata­ma­nın üs­tü­ne bir de 60 bi­ni ek­le­mek is­ti­yor­lar" diye konuştu.

DERSHANE İÇİN TAŞERON PLANI

Hü­kü­me­tin söy­le­di­ği ile yap­tı­ğı­nın çe­liş­ti­ği­ni     an­la­tan Bah­çe, "Dev­let eliy­le ders­ha­ne­ci­lik ya­pıl­ma­ya­ca­ğı an­la­şıl­dı. Ta­şe­ron­cu­lar­dan bun­la­rı al­ma yo­lu­na git­me­ye baş­la­dı­lar.

Si­ya­si­le­rin oğul­la­rı­nın bu ka­pa­na­cak ders­ha­ne­le­ri al­ma­la­rı bu­nun bir se­be­bi" dedi. Okul­la­rın sah­te ra­por alı­na­rak ka­çı­lan yer­ler ol­du­ğu­nu söyle­yen Bah­çe, ders­ha­ne­le­rin pa­ra ve­ri­le­rek ge­li­nen yer­ler ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­di.

DERSHANELERİN YÜZDE 89'U İHTİYAÇ

Pak Eği­tim İş­çi­le­ri Sen­di­ka­sı­’nın (Pak Eği­tim İş) ders­ha­ne­ler­le il­gi­li yap­tı­ğı an­ke­te ka­tı­lan­la­rın yüz­de 88.88’i ‘ders­ha­ne ih­ti­ya­ç’ di­yor. An­ke­te ka­tı­lan 25 bin 256 ki­şi­den yüz­de 3,61'lik bir ke­sim 'ha­yır', yüz­de 7,49'luk bir ke­sim de 'kıs­men' ce­va­bı­nı ver­di.

BUGÜN