580 maddeden oluşan düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı

580 maddeden oluşan yeni düzenlemeyle günlük hayatımızda önemli değişiklikler olacak.

Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle, bir çok yeni düzenleme günlük hayatı etkileyecek.

170 kanunda değişiklik düzenleyen, “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 580 maddeden oluşuyor. Günlük hayatı derinden etkileyecek yeni düzenlemeler şöyle :

MAHKEME DÜZENİNİ BOZANA 4 GÜN DİSİPLİN HAPSİ

-Bir kimse, ihtara rağmen mahkemenin düzenini bozar veya mahkeme huzurunda münasip olmayan bir söz söyler veya davranışta bulunmaya devam ederse derhal yakalanması emredilecek ve hakkında dört güne kadar disiplin hapsi uygulanacak. Avukatlar ve çocuklar hakkında disiplin hapsi uygulanmayacak. Mahkemenin düzenini bozan fiilin veya mahkeme huzurunda söylenen sözün suç oluşturması halinde, durum bir tutanakla Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek ve gerekiyorsa fiili işleyenin yakalanması emredilecek.

TANIKLIK YAPMAYAN TANIKTAN PARA ALINACAK

-Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilecek ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilecek. Zorla getirilen tanık evvelce gelmemesini haklı gösterecek sebepleri sonradan bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kaldırılacak.

KONUŞMAYAN TANIĞA 15 GÜN HAPİS

-Tanık, kanuni bir sebep göstermeden veya göstermiş olduğu sebep mahkemece kabul edilmemesine rağmen tanıklık yapmaktan çekinir, kendisine sorulan sorulara cevap vermekten kaçınır ya da yemin etmemekte direnirse, bu yüzden doğan giderler takdir edilerek, hakkında kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilmesine karar verilecek. Ayrıca, tanıklığının veya yemininin gerçekleştirilmesi için, dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her halde onbeş günü geçmemek üzere disiplin hapsine karar verilecek. Kişi, tanıklığa ve yemine ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, derhal serbest bırakılacak.

HAKSIZ YERE DAVA AÇANLARA CEZA

-Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı halde dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekalet ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkum edilecek. Vekalet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması halinde, bu miktar doğrudan mahkemece takdir edilecek. Kötü niyet sahibi davalı veya hiçbir hakkı olmadığı halde dava açan tarafa ayrıca mahkemece beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecek. Bu hallere vekil sebebiyet vermiş ise idari para cezası vekil hakkında uygulanacak.

SAHTE DOKTORA CEZA

-Diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

-Hekimlik mesleğinin icrası için; TCK’nın 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak şartı aranacak. Aynı şartlar Diş hekimleri içinde geçerli olacak.

SAHTE SÜNNETÇİLERE 2 YIL HAPİS

-Ruhsatsız ve izinsiz sünnetçilik edenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Salahiyeti olmadığı halde hastabakıcılık eden ve bu unvanı takınanlara yüz Türk Lirası idari para cezası verilecek. Diploması veya meslek belgesi olmaksızın diş protez teknisyenliği yapanlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilecek.

HASTALIK BULAŞTIRANLARA DA CEZA GELİYOR

-Zührevi hastalıklardan birine düçar olduğunu bildiği veya görünüşe nazaran veyahut tedavisi altında bulunduğu tabiplerinin izahatıyla bu hastalıklardan birine müptela olduğunu bilmesi lazım geldiği halde hastalığı bir diğerine sirayet ettirenler hakkında bu mezkur mücazat tatbik edilecek. Frengili bir çocuğun frengiye musap olduğunu bildiği halde salim bir süt anneyi emmeyecek. Bu yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecek.

ÇELTİK İŞÇİLERİNİN SAĞLIĞI GÜVENCE ALTINA ALINIYOR

-Çeltikliklerde çalıştırılan işçilerin sağlıklarının korunması için konulan hükümlere aykırı hareket edenlere veya mükellef oldukları görevleri yapmayanlara yüz Türk Lirası idari para cezası verilecek. Tekrarlayanlara bu ceza verilmekle beraber komisyonca bunlara çeltik ekimi yasaklanacak.

İMAR İÇİN ZEYTİN AĞACI KESİLEBİLECEK

-Zeytincilik sahaları daraltılmayacak. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının yüzde 10’unu geçmeyecek. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabi olacak. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınacak. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilmeyecek ve sökülmeyecek. İzinsiz kesenler veya sökenlere ağaç başına altmış Türk Lirası idari para cezası verilecek.

PİYANGO BİLETİNİ YÜKSEK FİYATA SATAN BAYİİLERİN BAYİLİKLERİ İPTAL EDİLEBİLECEK

-Biletlerin, üzerinde yazılı kıymetlerden daha yüksek fiyatla satılamayacak. Aykırı hareket eden bayiler yüksek fiyatla sattıkları beher bilet için ikiyüz Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılacakları gibi bayilik ruhsatnameleri de o yerin en büyük mülkî amiri tarafından geri alınacak.

HAYVANLARI BAŞIBOŞ BIRAKANLARA PARA CEZASI

-Sahip bulunduğu hayvanları mahalli adetlere aykırı olarak başıboş bırakan kişiye, koruma veya ihtiyar meclisi tarafından, başıboş bırakılan her bir hayvanla ilgili olarak on Türk Lirası idari para cezası verilecek. Ancak her defasında verilecek ceza ikiyüz Türk Lirasından fazla olmayacak.

İZİNSİZ POSTA KUTUSU AÇANA CEZA

-İzin almadan posta kutularını, abone kutularını ve bunları açacak anahtarları yapanlara, bunları kullananlara, taşıtlara posta taşıtları şeklini verenlere veya bunları kullananlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilecek.

-Tehlikeli oldukları için kabulü yasak olan maddeleri posta ile gönderenlere, fiili suç oluşturmadığı takdirde, dörtyüz Türk Lirası idari para cezası verilecek.

-Gerçeğe aykırı beyanname veren kimse, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

-Türkiye’den sınır dışı edilenler İçişleri Bakanlığının özel iznini alınmadıkça Türkiye’ye dönemeyecekler. Bunlardan ağır ceza mahkemesinin görevine giren bir suçtan dolayı Türkiye’de mahkum olmuş ve cezası çektirilerek sınır dışı edilmiş olanlar bir daha Türkiye’ye giremeyecek; ancak İçişleri Bakanlığının izniyle durmadan transit geçiş yapabilecekler.

İZİNSİZ CD KOPYALAYANA 5 YIL HAPİS

-Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa sunan, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da bir şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek.

İNTİHAL YAPANA BEŞ YIL HAPİS

-Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi halinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olacak, adli para cezası ise hükmolmayacak. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak. Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunan kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI İZİNSİZ ÇOĞALTANLARA DA CEZA GELDİ

-Bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları üreten, satışa arz eden, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

DEVLETİN ZİRVESİNE SÜRESİZ SİLAH RUHSATI VERİLECEK

-Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter yardımcıları, TBMM Genel Sekreter yardımcıları ve bu görevlerde bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak.

-Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan veya bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı altı aydan fazla hapis cezasına mahkum olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilmeyecek.

SİLAHLA GİRİLEMEYECEK YERLER

-TBMM ana binaları ile TBMM Başkanlığınca belirlenen yerlere, mahkeme salonları ile eğitim ve öğretim kurumlarına, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarına, toplantı ve gösteri amaçlı yürüyüşlere, spor karşılaşma ve yarışmalarının yapıldığı yerlere, grev ve lokavt olan işyerlerine silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişilere, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 50 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek.

SPOR ALANLARINA SİLAHLA GİRENLER

-Spor karşılaşmalarının yapıldığı kapalı veya açık alanlara, her türlü silah, kesici ve delici alet, sis veya ses bombası sokanlar, 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak.

ÖĞLE ARASI VERMEYEN İŞVERENE 100 YTL CEZA

-İşçilerine öğle dinlenmesi yaptırmayan işverene, 100 YTL para cezası uygulanacak.

İZİNSİZ ÖLÜ NAKLEDİLEMEYECEK

-Defin ruhsatı olmadan cenaze defneden mezar bekçileri veya ölü sahipleri ile izin almadan bir şehir ve kasabadan diğerine ölü nakledenlere, 100 YTL idari para cezası verilecek. Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi, belediye encümeni tarafından 250 YTL’den 5 bin YTL’ye kadar idari para cezasına çarptırılacak.

ORMAN YAKANA MÜEBBET

-Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına yol açanlara 2 yıldan 7 yıla kadar, kasten orman yakanlara ise 10 yıldan az olmamak üzere hapis; devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde orman yakanlara da müebbet hapis cezası uygulanacak. Fidan ekim sahasını bozan kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Yasak bir bitkiyi yurda sokanlara, 3 aydan 1 yıla kadar hapis; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca muayene edilmemiş veya izin verilmemiş tohumlukları ithal ve ihraç edenlere de 1000 YTL idari para cezası verilecek.

ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERMEYENE CEZA

-Yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyenlere, çocuğun okula devam etmediği her gün için 10 YTL idari para cezası verilecek. Buna rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebebini okul idaresine bildirmeyenlere 300 YTL ceza uygulanacak. Yanlış adres bildirenler hakkında, 1 yıla kadar hapis uygulanacak.

AMBALAJ HATASINA AĞIR PARA CEZASI

-Ambalajında belirtilen miktarlara uymayan bir malı üreten ve satanlara, bin YTL’den 10 bin YTL’ye kadar idari para cezası kesilecek.

EMEKLİ HAKİMLER 2 YIL SONRA AVUKATLIK YAPABİLECEK

-Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcıları ile Anayasa Mahkemesi raportörleri, özellikle son hizmet gördükleri mahkeme veya dairede, bu görevlerinden ayrılma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle avukatlık yapamayacak.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ

-Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle bunların hareketlerine katılanlar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

SERMAYE PİYASASI KANUNU

-Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veren, haber yayan ya da yorum yapanlar, sermaye piyasasından izinsiz olarak faaliyette bulunanlar, sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer her türlü kıymeti, kendisinin veya başkasının menfaatine satan, kullanan ve gizleyenler; 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. SPK görevlilerine istenen bilgileri vermeyen, eksik veya gerçeğe aykırı belge verenler, defter ve belgeleri ibraz etmeyen, saklayan, yok edenlerle defter ve kayıt tutmayanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına verilecek.

GREV VE LOKAVT

-Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’ndaki şartlar gerçekleşmeden grev veya lokavt kararı verenlerle, bunu teşvik edenler, zorlayanlar veya propagandasını yapanlar 3 aya kadar, kanundışı greve katılanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

GREV ÇADIRINA 6 AY HAPİS

-Grev uygulanan işyerinde, ‘Bu işyerinde grev vardır’; lokavt uygulanan işyerinde de ‘Bu işyerinde lokavt vardır’ ibareleri dışında, bu işyerleri çevresinde afiş, pankart gibi ilan araçlarını asan veya yazı yazanlarla işyeri ve çevresinde grev nedeniyle kulübe, baraka, çadır gibi barınma yerleri yapanlar veya yaptıranlar, 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılacak. İşyerlerinde okuma-yazma bilmeyen işçilerin eğitimlerini yaptırmayan özel kurum ve kuruluş yöneticileri, 200 YTL idari para cezasına çarptırılacak.

RTÜK KANUNU

-Radyo ve televizyon yayınları yoluyla işlenen suçlardan dolayı sorumluluk; yayını yöneten ve programı yapanla birlikte sorumlu müdüre ait olacak. Kuruldan izin almadan radyo ve televizyon yayını yapan kişi veya kuruluşların yöneticileri, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 50 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

SANDIK ÇALANA 5 YIL

-Yetkisi olmadığı halde her ne sebeple olursa olsun oy sandığının yerini değiştiren, yerinden kaldıran, oy sandığını açan, çalan veya tahrip eden veya içindeki oy zarflarını alan, çalan veya değiştiren kişilere, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.Seçim sonuçlarına, geçerli bir neden olmaksızın ve kötü niyetle itiraz edenlere, 1000 YTL’den 5 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilecek. Seçim günü silah taşıyan kişi, bin YTL’den 5 bin YTL’ye kadar idari para cezasına çarptırılacak.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU

-Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet edenlere verilen idari para cezaları da artırılıyor.Toplu yaşanan yerlerde beslenen, barındırılan kedi ve köpeklerin kontrolsüz üremelerinin önüne geçmek için yükümlülüklerini yerine getirmeyen hayvan sahiplerine 300 YTL; insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemleri almayan hayvan sahibine 200 YTL ceza uygulanacak.

HOROZ DÖVÜŞÜ

-İzinsiz hayvan ticareti yapanlara bin YTL; hayvanları, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde veya yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitenlere 1500 YTL ceza uygulanacak. Horoz, köpek dövüşünde olduğu gibi, bir hayvanı başka bir hayvanla dövüştürenlere de 1500 YTL ceza kesilecek.

KURBAN KESİMİ

-Hayvanları, hijyenik kurallara ve usulüne uygun kesmeyenlere 600 YTL; kurbanlarını sağlık şartları ve çevre temizliğine uygun olarak kesmeyenlere de 1500 YTL ceza verilecek.

PİTBULL ÜRETİMİ

-Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi tehlikeli hayvanların üretimi, sahiplendirilmesi, Türkiye’ye sokulması, satılması ve reklamının yapılması, sergilenmesi gibi suçlar karşılığında, hayvan başına 3 bin YTL idari para cezası verilecek.

SALGIN HASTALIK TAŞIYAN HAYVANLAR

-Gümrük kapılarından başka yerlerden hayvan veya hayvan maddelerini ithal veya ihraç edenler, salgın hayvan hastalığı nedeniyle gümrük kapılarından yurda sokulması yasaklanan hayvan ve hayvan maddelerini geçirenlerle karantina veya muayene yerlerindeki hayvanları kaçıranlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis, 1500 güne kadar adli para cezasına mahkum edilecek

ARTIK MEMUR OLMAK KOLAY OLMAYACAK

Memur olacaklar için şartlar da değişiyor. Memurlarda devletin güvenliğine karşı suç işlememe şartı aranacak.

KAÇAK İLAÇ

Yurda kaçak ilaç sokanlar, ilaçların miktarı ve değerine göre 100 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına mahkum edilecek. İzinsiz olarak çeltik ekenlere, ektikleri her dekar için 50 YTL idari para cezası verilecek. Ayrıca kazanç sağlanan yerlerdeki çeltiklerin suyu kesilecek.

AT YARIŞLARI

-At yarışlarıyla ilgili kanun hükümlerine aykırı müşterek bahis veya yarış piyangosu düzenleyenler, 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına mahkum edilecek. Suçun; at sahibi, antrenör, jokey, jokey yamağı, seyis ve yarış hizmetlileriyle işlenmesi durumunda verilecek hapis cezası, 6 aydan az olamayacak.

YANLIŞ ADRES BİLDİRENE CEZA

Yanlış adres bildirenler hakkında, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Başkaları adına gelen tebligatı, muhatabına en kısa sürede vermeyerek, geciktirenler ile tebligatın muhatabıyla ilgili yalan beyanda bulunanlar 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.