At yarışlarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkisi

Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenlemeye, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etmeye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkili olacak.

Buna göre; 6132 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin başına “Koşulara kayıtlı her at, doping muayenesine tabi tutulabilir.” cümlesi eklenerek birinci cümlesinde yer alan “koşturulduğunun” ibaresi “olduğunun” şeklinde değiştirildi.

Doping eylemine, at ilgililerinin katıldıkları tespit edilememiş olsa bile, dopingli olduğu tespit edilen at, ilk defasında bir yıl süreyle, ikinci defasında iki yıl süreyle, üçüncü defasında süresiz koşulara katılmaktan yasaklanacak. İlk kez dopingli olduğu tespit edilen at, kayıtlı olduğu koşudaki birincilik ikramiyesinin 3 katı tutarındaki para cezasının, at sahibi veya at sahibi vekili tarafından yarış müessesesine nakden ve bir defada ödenmesi halinde

koşulara katılır. Bu durum atın ilgililerine verilen disiplin cezalarını ortadan kaldırmayacak. Aynı atta tekrar doping tespit edilmesi veya aynı şahsa ait bir başka atta doping tespiti halinde bu maddedeki tekerrür hükümleri uygulanacak.

Bu maddede öngörülen ihtar cezası ile onbeş yarış gününe kadar koşulara katılmaktan ve yarışlarla ilgili yerlerde sanat icrasından geçici yasaklama cezaları, Yarış Komiserler Kurulu tarafından ilgililerin savunmaları alınmak kaydıyla verilecek. Yarış Komiserler Kurulu tarafından alınan savunmalar ile diğer bilgi ve belgeler dikkate alınarak, 15 yarış gününü aşan geçici yasaklama cezaları ile süresiz yasaklama cezaları Yüksek Komiserler Kurulunca verilecek. Bu maddede belirtilen para cezaları ise her iki Kurul tarafından da verilebilecek.

Carî yılda, yarış gelirlerinin bir evvelki takvim yılındaki yarış geliri toplamından fazla olması halinde, aradaki farkın yüzde kırklık kısmı Kamu Haznedarlığı Sistemine dahil bir kamu bankasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine açılacak özel hesaba aktarılacak. Bu hesapta biriken para, at ıslahı ve tesisleri ile hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca sarf edilecek veya yarış müessesesine sarf ettirilecek. Carî yılda yarış gelirinin bir evvelki takvim yılındaki yarış geliri toplamından az olması halinde yarış ikramiyelerinin açığı bu hesaptan kapatılacak.