Bakanlar yardımları karara bağladı

Hükümet, sel bölgesine yapılacak yardımları ve destekleri Bakanlar Kurulu'nda karara bağladı.

Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısı bitiminde yaptığı açıklamada Kurul’da alınan kararları açıkladı ve gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

Cemil Çiçek, bugün Bakanlar Kurulu’nda 3 kanun tasarısının görüşüldüğünü ve bunlardan birincisinin yurt dışına çıkış harcının düşürülmesine ilişkin olduğunu söyledi. Çiçek, yeni tasarı ile yurt dışına çıkış harcının 70 YTL’den 15 YTL’ye düşürüldüğünü ve tasarı ile yurt dışına çıkış yaparken 7 yaşını doldurmamışlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatının bunun kapsamı dışında tutulduğunu söyledi.

Çiçek, ayrıca bundan sonra harçların vatandaşa kolaylık getirebilmesi açısından bileti düzenleyenler tarafından tahsil edileceğini ve bilet düzenlenmeyen durumlarda makbuz karşılığı tahsil edileceğini ifade etti.

Çiçek, ikinci tasarının Anadolu Yaklaşımı ile ilgili olduğunu ve bu kanun tasarısı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) mali sektöre olan borçlarının yeniden düzenleneceğini söyledi.

Çiçek, tasarının ilgili bakanlıklarca yeniden gözden geçirildiğini, kanun tasarısı olarak imzaya açıldığını ve bir an evvel TBMM’ye gönderileceğini söyledi.

Çiçek, kanun tasarısı ile 31.12.2005 tarihinden önceki borçların yapılandırma kapsamında olduğunu ve BDDK tarafından yapılan çerçeve sözleşmeler gereğince ilgili alacaklı kuruluşla borçlu KOBİ arasındaki rızaya dayalı bir anlaşma çerçevesinde yapılacağını kaydetti. Çiçek, “Eğer ilgili kredi kuruluşla ya da bankayla borcunun yeniden yapılandıran KOBİ’lerin vergi ve sigorta borçları da 6183 sayılı kanunda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde yeni baştan değerlendirilmesi söz konusu olacaktır” dedi.

Çiçek, Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanunun da ayrıntılarını açıkladı. Çiçek, tasarının birinci ayağının ücretlilerin vergi iadesi uygulamasına son vermiş olması olduğunu belirtti.

Çiçek, 2006 yılında toplanmış olan vergi iadesine esas teşkil eden fişlerin geçerli olduğunu ve bunların 2007’de ödeneceğini belirtti. Çiçek, 2007 başından itibaren artık fiş toplamanın da ücretliler açısından ortadan kaldırılacağını ve bunun yerine 2008’de asgari geçim indiriminin başlayacağını ifade etti. Çiçek, fiş toplamak yerine vergi indirimleri suretiyle ücretlilerin bu kaynaktan elde etmiş olduğu gelirin kendilerine ödenmiş olacağını dile getirdi.

Çiçek, “Kişinin kendisi için asgari ücretin yüzde 50’si kadarı bu indirime tabidir. Eşi çalışmıyorsa yüzde 10, çocuklar için de yüzde 5’erlik bir indirim söz konusudur” dedi.

Çiçek, fiş toplamanın asgari ücretliler için aylık halen 32 YTL olduğunu ve bu yolla bunun üzerinde bir gelirin ücretlilere sağlanmış olacağını kaydetti.

15 Eylül 2006’dan bugüne yani 20 Kasım tarihine kadar geçen süre içerisinde Türkiye’nin muhtelif yerlerinde sel felaketleri meydana geldiğini hatırlatan Çiçek, sel felaketine uğrayan bölgelere yardım yapılmasına ilişkin tasarının ayrıntılarını açıkladı.

Çiçek, “Ürünleri, hayvan varlıkları ve seraları en az yüzde oranında zarar gören gerçek ve tüzel kişilerin TC Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne tarımsal kredi borçları 1.12.2006 tarihinden itibaren bir yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmektedir. Bu süre zarfında sel afeti nedeniyle illerde meydana gelen veya gelebilecek zararlar nedeniyle çiftçilere 18 bin 700 ton buğday tohumluğu, 2 bin 600 ton arpa tohumluğu, 3 bin 700 küçükbaş damızlık hayvanı teslim etme konusunda Tarım İşletmeleri genel Müdürlüğü (TİGEM) yetkili kılınmıştır” dedi.

Çiçek, TİGEM’in yaptığı veya yapacağı her türlü işlemlerden kaynaklanan mal bedeli, sigorta, nakliye, sigorta ve işçi ücretleri gibi her türlü giderlerin görev zararı sayılarak hazinece karşılanacağını da sözlerine ekledi. Çiçek, ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ile TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından gerçek kişiler ve tüzel kişilere yani üreticilere bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi faiz oranlarından yüzde 25 ile yüzde 60 arasında indirim yapılmak suretiyle tarımsal kredi kullandırılacağını da ifade etti.

Çiçek, “Hayvansal üretim konusunda azami 50 bin YTL diğer kredi konularında ise azami 250 bin YTL’ye kadar kredi açılması, işletme kredilerinin vadesinin 18 ay, yatırım kredilerinin vadesinin ise 5 yıl olarak uygulanmasını öngörüyor” dedi.

Çiçek, yardım kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca çıkarılan tarımsal amaçlı kooperatiflere kullandırılacak kredilere ilişkin yönetmelik hükümlerince kuruluşuna izin verilen ve sel afetine maruz kalan illerde faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatiflerin borçlarının da 30.11.2006 tarihinden itibaren bir yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesinin de karara bağlandığını kaydetti.

Çiçek, “Ayrıca yine afet bölgesinde hububat primleri ve yem bitkileri ile hayvancılık prim ödemeleri öne çekilecek. 17 Aralık 2006 tarihinden itibaren bunlar ödenecektir. 2007 yılı Nisan ayında ödenmesi planlanan doğrudan gelir desteği mazot ve gübre desteği ödemeleri de öne çekilerek 2007 yılı Şubat ayından itibaren ödenecektir” diye konuştu.

Çiçek, afet bölgelerinde ağır hasarlı ve hasarlı oturulamaz durumdaki konutların yerine TOKİ tarafından konutlar yaptırılacağını ve bunların makul şartlarla hak sahiplerine tahsis edileceğini söyledi. Çiçek, ayrıca bu bölgelerde ağır ve orta hasarlı konutlarda oturanlara 6 ay süreyle kira bedelinin devlet tarafından ödeneceğini de belirtti.

Çiçek sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce köylerde evini yapmak isteyenlere bu genel müdürlük tarafından yardımlar yapılmaktadır ve devam edecektir. Şu ana kadar 5.2 trilyon yardım ilgili valilikler emrine gönderilmiştir. İhtiyaç halinde yine de gönderilecektir.”

Çiçek, kentsel değişim ve dönüşümü mümkün kılmak amacıyla afete maruz bölgelerdeki bir kısım evlerin bu çerçevede yeniden yapılması konusunun da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca başlatıldığını söyledi.

Çiçek, esnafın bu bölgede Halk Bankası’na olan borçlarının 1 yıl süreyle erteleneceğini kaydetti. Çiçek, ayrıca vergi ve prim borçlarının da erteleneceğini söyledi. Çiçek, valiliklerce yapılan tespitlere göre esnafa belli ölçüde parasal destek sağlanacağını dile getirdi.

Afete maruz bölgelerdeki belediyelerin İller Bankası’ndan aldığı paralara değinen Çiçek, mevcut uygulamada bu paraların belediyelerin mevcut borçları ve vergi borçlarına ilaveten yüzde 40’ının kesildiğini ve yüzde 60’ının kendilerine ödendiğini söyledi. Çiçek, Aralık ayından itibaren ise yüzde 20 olarak kesinti yapılacağını ve kendilerine yüzde 80’inin ödeneceğini kaydetti.