Bankazedelere TMSF müjdesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), el konulacak bankalara ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.

Buna göre; el konulacak bankalardaki sigorta kapsamındaki mevduatlar üç ay içinde ödenecek. Zorunlu hallerde süre uzatımına gidilmesi durumunda ise ödeme süresi en fazla bir yıl olacak.

Düzenlemede, yabancı bankalara el konulması durumunda yerliler ile aynı hükümlere tabi olacakları kayıt altına alındı. Yabancı bankalar batarsa, paranın akışı TMSF kontrolünde olacak ve böylece para yurtdışına çıkarılamayacak.

TMSF’nin hazırladığı, “Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalardaki Sigortalı Mevduat ve Sigortalı Katılım Fonunun Ödenmesi ile Bu Bankaların İflas ve Tasfiyesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, resmi Gazete’de yayımlandı.

EL KONULMA KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANACAK

Buna göre; bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar, önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanacak. Ardından TMSF tarafından, ulusal çapta yayın yapan en yüksek tirajlı beş gazetenin ikisinde ilan edilecek.

TMSF tarafından yapılacak ilanda bankanın yönetim ve denetiminin Fona intikal ettiği ve Fonun sigortaya tabi mevduatı ve sigortaya tabi katılım fonunu ödeyerek bankanın mahkemeden doğrudan iflasını istemeye yetkili ve görevli olduğu belirtilecek.

Ayrıca, mahkemece iflas kararı verilmesi halinde iflas tasfiyesinin Fon tarafından yapılacağı, iflas kararı verilmemesi halinde bankanın iradi tasfiyesinin Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesine tabi olmaksızın Fon tarafından yapılacağı hususlarına yer verilecek.

Faaliyet izninin kaldırılması ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden bankaya atanacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Tasfiye Daire Başkanlığı’nın önerisi üzerine Fon Kurulu tarafından belirlenecek.

Atanacak yönetim kurulu; banka alacaklarını tahsil edecek ve borçlarını tespit etmek. Banka aktiflerini paraya çevirecek. Fon Kurulu tarafından verilecek diğer işleri yerine getirecek. Yönetim kurulu; bankanın, faaliyet izninin kaldırılmasını takiben kasa mevcutlarını, menkul değerlerini, kıymetli evraklarını, nazım hesaplarda izlenen kıymet ve benzeri mevcutlarının sayım ve mutabakatını yapacak ve bankanın bütün mal ve haklarının korunması için gerekli tedbirleri alacak.

BANKA MALLARINI YÖNETİM KURULU SATACAK

Mevduat sahiplerinin ve diğer alacaklıların haklarını korumaya yönelik olarak, banka masraflarının azaltılması ve verimliliğin arttırılması amacı ile banka mal varlığına dahil olan ve ihtiyaç dışında kalan menkul, gayrimenkul, hak ve alacakların satışı ve paraya çevrilmesi, banka yönetimi tarafından gerçekleştirilecek.

EL KONULUNCA İCRALAR DURACAK

İznin kaldırılmasına ilişkin BDDK kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, banka hakkındaki ihtiyati tedbir dahil her türlü icra ve iflas takibatı duracak. Yeni icra ve iflas takibi yapılamayacak.

Faaliyet izni kaldırılarak yönetim ve denetimi Fona intikal eden banka nezdinde bulunan sigortalı mevduat ve sigortalı katılım fonlarının doğruluğu, ilgili tüm birimlerin elindeki veriler karşılaştırılmak suretiyle tespit edilecek. Doğruluğu hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde tespit edilen mevduat ve katılım fonunun sigorta kapsamındaki kısmının tespiti ve ödeme süresi, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihten itibaren 3 ay olarak belirlendi.

MEVDUATLAR EN GEÇ BİR YILDA ÖDENECEK

Gerektiğinde bu süre üç ay uzatılabilecek. Zorunlu nedenlerle üç aylık uzatma süresinin yetersiz kalması halinde bu süre Fon Kurulunca her biri üç ayı geçmemek üzere iki kez daha uzatılacak. Böylece ödeme en geç bir yıl içinde gerçekleştirilecek. Ödemeler, Fon Kurulu kararı ile doğrudan veya Fon tarafından ilan edilecek bir banka aracılığıyla gerçekleştirilecek.

YURTDIŞINDAKİ MUDİLER BİLGİLENDİRİLECEK

Banka kayıtlarına göre, ikametgahı veya sürekli adresi yurt dışında bulunan ve incelemeler sonucunda doğruluğu hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde tespit edilen mevduat ve katılım fonu sahiplerine, bankanın hukuki durumu ve sigorta kapsamında yapılacak ödemeye ilişkin esaslar hakkında yazılı olarak bilgi verilecek. Sigorta kapsamında yapılacak ödemelerde, zamanaşımı 10 yıl olacak.

KARA PARA ÖNLEMİ

Ödeme talebinde bulunan hak sahibi ile ilgili olarak, Fona veya faaliyet izni kaldırılan bankaya, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun nedeni ile soruşturma başlatıldığının resmi merciler tarafından bildirilmesi halinde, yargılama sonuçlanıncaya kadar herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Yargı veya icra organları tarafından haklarında haciz ve/veya tedbir kararı bulunan hak sahiplerinin hesapları, yargı veya icra organlarının, tedbirin veya haczin kaldırılmasına dair kararına kadar hak sahiplerine ödenmeyecek.

Sigorta kapsamına girmeyen tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının belirlenmesinde 5411 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi hükümleri uygulanacak.

ÖDEMELER İÇİN İFLAS

Ödenen sigortalı mevduat ve sigortalı katılım fonu için, Hukuk İşleri Daire Başkanlığının görüşü de alınarak Tasfiye Dairesi Başkanlığının önerisi ile banka hakkında doğrudan doğruya iflas talebinde bulunulmasına Fon Kurulu tarafından karar verilecek.

Fon Kurulu, müflis banka alacaklarına uygulanacak faiz oranlarını günün koşullarına göre alacaklılar toplantısı sıfatıyla belirlemeye yetkili olacak.

YABANCI BATARSA PARAYI ALIP GİDEMEYECEK

Faaliyet izni kaldırılan yabancı banka şubelerinin iflas ve tasfiyesi hakkında da bu yönetmelik hükümleri uygulanacak. Yabancı banka şubelerinin iflas veya tasfiyesi halinde, bu şubelerin mevcut ve alacaklarının yurt dışına transferine ilişkin esaslar Fon Kurulu tarafından belirlenecek.

Merkezi yurt dışında bulunan bankaların Türkiye’deki şubelerinin veya merkezi Türkiye’de olup yurt dışında şubesi veya temsilciliği bulunan bankaların iflasına veya iradi tasfiyesine karar verilmesi halinde, tasfiyenin başlatıldığı hususu TMSF tarafından merkezin bulunduğu ülke ile şubelerin bulunduğu ülkelerin yetkili makamlarına bildirilecek.

ESKİ BATIKLARA AYRI DÜZENLEME

5411 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eli ile yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar için geçici madde düzenlemesi yapıldı. Bu bankaların tasfiye işlemleri sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar, 5411 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi hükmü uyarınca bu yönetmelikte belirlenen alacaklılar toplantısı, iflas dairesi ve iflas idaresi görev ve yetkilerine haiz olarak, 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre TMSF tasfiye edecek.