Başkan Ünal Aysal: Hak etsinler alkışlarım!

Ünal Aysal, Fenerbahçe'yi alacağı olası bir galibiyette tebrik edebileceğini belirtti.

Dev der­bi­ye ar­tık sa­at­ler ka­la iki ca­mi­a ara­sın­da al­kış­la­ma po­le­mi­ği ta­van yap­mış du­rum­da. Bi­lin­di­ği gibi iki se­zon­dur Fe­ner­bah­çe Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nda oy­na­nan maç­lar ön­ce­si Ga­la­ta­sa­ray Ka­dı­köy’de şam­pi­yon­lu­ğun en bü­yük fa­vo­ri­si ola­rak çık­mış­tı. Hal böy­le olun­ca Ga­la­ta­sa­ray cep­he­si de Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nda Fe­ner­bah­çe­li­ler ta­ra­fın­dan al­kış­lan­ma­yı bek­le­di. An­cak bu ta­lep ne Fe­ner­bah­çe­li ida­re­ci­ler ne de ta­raf­tar­lar ta­ra­fın­dan ka­bul gör­me­miş­ti. Ve bu se­zon roller de­ğiş­ti.

Perek “Hak ettik” demişti

Türk Te­le­kom Are­na’ya 13 pu­an fark­la ge­len Ka­nar­ya ala­ca­ğı ola­sı bir ga­li­bi­yet ha­lin­de şam­pi­yon­lu­ğu­nu ma­te­ma­tik­sel ol­maz­sa bi­le psi­ko­lo­jik ola­rak ilan ede­cek. Son gün­ler­de Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, “Aca­ba Türk Te­le­kom Are­na Sta­dı’nda al­kış­la­nır mı­yız” bek­len­ti­si için­dey­di. Ga­la­ta­sa­ray Ku­lüp Ba­sın Söz­cü­sü Şük­rü Er­gün, “Fe­ner­bah­çe­li­ler’in Are­na’da al­kış­lan­mak is­te­me­le­ri ba­na ko­mik gel­di. Son dö­nem­de Ka­dı­köy’de ne­ler ya­şan­dı­ğı­nı her­kes bi­li­yor. Ama ma­dem ar­zu et­ti­ler, ba­ka­rız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Sa­rı-La­ci­vert­li yö­ne­ti­ci Ta­hir Pe­rek de “Biz al­kış­la­na­cak bir per­for­mans ser­gi­li­yo­ruz an­cak bu yön­de kim­se­den bir bek­len­ti­miz yok” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“Sonuç seçim getirmez”

Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal ga­ze­te­niz BU­GÜN’e ko­nuy­la il­gi­li önem­li me­saj­lar ver­di. Ay­sal, “Cen­til­men­ce oy­na­na­rak hak edi­len bü­tün ga­li­bi­yet­ler al­kış­lan­ma­lı­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­la­na­rak eze­li ra­kip­le­ri­ni şart­lı ola­rak al­kış­la­ya­bi­le­ce­ği­nin me­sa­jı­nı ver­di. Baş­kan, “Der­bi son­ra­sı alı­na­cak kö­tü ne­ti­ce son­ra­sı er­ken se­çi­me gi­di­le­ce­ği id­di­ala­rı için ne di­-yor­su­nuz” so­ru­su­na ise  “Der­bi­nin so­nu­cu­nun se­çim­le ne ala­ka­sı var. Yenmek ve ye­nil­mek ye­şil sa­ha­da ger­çek­le­şir. Bu bir oyun­dur, ora­da bi­ter” ya­nı­tı­nı ver­di.

Mancini için zaman istedi

Bu ara­da Baş­kan Ay­sal Ga­la­ta­sa­ray TV’ye de çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ay­sal,    UE­FA’ın baş­lat­tı­ğı mali in­ce­le­me için şun­la­rı söy­le­di: “UE­FA’nın Fi­nan­sal Fa­ir Play ku­ral­la­rı 2011-2012 se­zo­nun­dan iti­ba­ren baş­la­dı. İd­di­a edil­di­ği gi­bi bi­ze özel bir in­ce­le­me yok. Şu­ an­da UE­FA, bi­zim­le bir­lik­te 76 ku­lüp­ten ma­li bil­gi is­te­di. Bu 76 ku­lü­bün za­ra­rı or­ta­la­ma 600 mil­yon eu­ro. UE­FA ne ted­bir­ler ala­ca­ğı­mı­zı söy­lü­yor. Bi­zim ken­di­mi­zi sa­vu­na­cak verilerimiz var. Biz de ona gö­re ce­va­bı­mı­zı ve­ri­yo­ruz. Ga­la­ta­sa­ray’ın en bü­yük de­za­van­ta­jı kur far­kı. Ma­ale­sef za­rar ola­rak üs­tü­mü­ze dü­şü­yor. UE­FA da bu­nu dik­ka­te ala­ca­ğı­nı söy­le­di. UE­FA’ya gön­de­ri­le­cek bel­ge sa­vun­ma de­ğil bir iza­hat­tır.”

Florya’da durum sakin

Tek­nik di­rek­tör Man­ci­ni’nin du­ru­mu­nu da de­ğer­len­di­ren Ay­sal, “Ken­di­si yö­nün­den so­run yok­sa bi­zim için de so­run yok. Bun­dan ön­ce­ki kon­trat­la­rımı­za na­sıl sa­dık kal­dıy­sam bun­da da öy­le dav­ra­nı­rım. Şu­ an­da kon­tra­tı var. De­vam et­me­me ar­zu­su yok. Mancini’nin deneme yanılma senesi. Biz bu sezon bunun bedelini ödüyoruz” dedi. Bunun üzerine gazetecinin “Yani sabır lazım” sorusuna Aysal’ın “Evet ben aynısını uyguluyorum” cevabını vermesi dikkat çekti. Bu arada “Flor­ya’da hu­zur­suz­luk var” id­di­ası­na da ya­nıt ve­ren Ay­sal “Ben de bu ola­yı ga­ze­te­ler­de oku­yo­rum. İçe­ri gi­ri­yo­rum ama ben hu­zur­suz­luk tab­lo­su gö­re­mi­yo­rum. Ara sı­ra an­tren­man­lar­da ba­zı vu­ku­at­lar ola­bi­li­yor. Bu hu­zur­suz­luk ola­rak gös­te­ri­li­yor. Geç­ti­ği­miz iki se­ne­yi de he­sa­ba kat­ma­mız ge­re­kir. Bun­la­rın ge­çi­ci ol­du­ğu­nu söy­le­mek lazım” diye konuştu.

Fren kullanmam!

Üç yıl­dı­rı Türk Te­le­kom Are­na­’nın ka­pat­ma ce­za­sı al­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Ay­sal, “Bu ta­raf­tar bu gü­ne ka­dar sa­ha­sı­na sa­hip çık­tı­” de­di. Sta­dın üze­ri­ne ka­pat­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı ifa­de eden Baş­kan “Bu stad bi­zim ta­raf­ta­rı­mı­zın en­di­şe­si ol­ma­sın. Ben de­vam­lı bü­yü­yen bir Ga­la­ta­sa­ray dü­şü­nü­yo­rum. Bu­ra­sı Ar­da­’nın evi ona ka­pı­mız her za­man açık. İn­gil­te­re­’ye gi­de­ce­ği­ni duy­dum. Hiç bir za­man baş­kan ol­ma dü­şün­cem yok­tu. Sos­yal gü­ven­lik gö­re­vi ya­pı­yo­rum. 2016 yı­lın­da gö­re­vim de­vam ede­cek. Ben aya­ğı­mı gaz­dan kal­dır­mam, fren mul­lan­mam.Ri­va­’dan 3. köp­rü ge­çe­cekb Ya­ni de­ğe­ri art­tı. Ye­ni pro­je yap­tır­dık. Ar­tık o ara­zi­yi sat­ma­yı dü­şün­mü­yo­ru­z” ifadelerini kullandı.