Başörtüsüne özgürlük için 2. tur oylama bugün!

Anayasa değişiklik teklifinin oylamaları bugün saat 11.00'de başlayacak..

TBMM Genel Kurulu, başörtüsü için Anayasa değişiklik teklifinin oylamaları için bugün saat 11.00’de Başkanvekili Nevzat Pakdil başkanlığında toplanacak.

Genel Kurul’un bugünkü birleşiminde, ilk tur oylaması 6 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen Anayasa değişiklik teklifinin 2’nci tur oylaması yapılacak. İkinci turda, görüşme yapılmaksızın oylamaya geçilecek.

Anayasa’nın 10 ve 42’nci maddelerinde değişiklik öngören teklifin 1 ve 2’nci maddesi, teklifin yürürlük maddesi ile teklifin tümü olmak üzere toplam 4 oylama yapılacak. Her bir maddenin veya teklifin tümünün kabul edilmesi için enaz 330 kabul oyu gerekiyor.

Teklifle, Anayasa’nın, “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10’uncu maddesinin son fıkrasına, “… ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında” ibaresi ekleniyor. Bu değişiklikle madde, “Devlet organları ve idari makamları, bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır” haline geliyor.

Anayasa’nın, “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı 42’nci maddesine ise “Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir” şeklinde yeni bir fıkra ekleniyor. Teklif üzerinde 2’nci turda görüşme yapılmaksızın oylamaya geçilecek.

Ancak, birinci görüşmede her madde üzerinde değişiklik önergesi verildiği için 2’nci turda da maddeler üzerinde önerge verilip bu önergeler üzerinden konuşma yapılabilecek. Anayasada değişiklik teklifinin maddelerin kabulü ile tümünün kabulü üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun (330) gizli oyu ile mümkün olacak.

330 oyun altında bir oyla kabul edilen madde veya teklifin tümü reddedilmiş sayılacak. Teklif hakkında verilecek değişiklik önergesinin kabulü halinde, kabul için gerekli beşte üç çoğunluğun (330) tespiti için bu önergenin oylanması gizli oylama suretiyle tekrarlanacak. Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderebilecek. Meclis, geri gönderilen kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (367) ile aynen kabul ederse cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabilecek.

Doğrudan veya cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (367) ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri, cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilecek.

Meclis tarafından üye tam sayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazete’de yayımlanacak. Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekecek.

Meclis tarafından üye tam sayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanacak.

ÖNERGE SAVAŞI

CHP’nin bu turda da kürsüyü kullanabilmek amacıyla çok sayıda önerge vermesi bekleniyor. Birinci turda CHP, DTP ve DSP her madde üzerinde değişiklik önergesi vermiş, böylelikle ikinci turda verilecek önergelerle Genel Kurul’da konuşma yapma imkanı bulma yolunu açmışlardı. Birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir madde hakkında ikinci görüşmede önerge verilemiyor. Bu sebeple birinci görüşmelerde muhalefet bütün maddeler üzerinde değişiklik önergeleri vermişti.

1.TUR

TBMM Genel Kurulunda, başörtüsünün yükseköğretimde serbest bırakılmasını içeren Anayasa değişikliği teklifinin yürürlüğüne ilişkin 3. maddesinin gizli oylamasında 404 kabul, 92 ret oyu, 2. maddesinin gizli oylamasında 404 kabul, 99 ret oyu, 1. maddesinin gizli oylamasında 401 kabul, 110 ret oyu çıkmıştı.

3. MADDE
KATILIM SAYISI: 498
KABUL: 404
RET: 92
Çekimser: 2
Boş: –

2. MADDE
KATILIM SAYISI: 505
KABUL: 404
RET: 99
Çekimser: 1
Boş: 1

1. MADDE
KATILIM SAYISI: 514
KABUL: 401
RET: 110
Çekimser: 1
Boş: 2

MADDELERE GEÇİLMESİNE İLİŞKİN OYLAMA
KATILIM SAYISI: 517
KABUL: 397
RET: 113
Çekimser: 4
Boş: 3