Bilgi edinme başvurularını kapsayan rapor düzenleme zorunluluğu ile ilgili esaslar yeniden düzenlendi

Kamu kurum ve kuruluşlarının bir önceki yıla ait bilgi edinme başvurularını kapsayan rapor düzenleme zorunluluğu ile ilgili esaslara açıklık getirildi.

Genelgede, söz konusu raporların düzenlenmesi ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesinde uyulacak usul ve esasların 15/2/2005 tarih ve 25728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/3 sayılı genelge ile düzenlendiği hatırlatıldı.

Uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla söz konusu usul ve esaslar yeniden üzenlendi ve 2005/3 sayılı Genelge yürürlükten kaldırıldı. Genelgeye göre;

– Bütün kurum ve kuruluşlar raporlarını belirtilen forma uygun olarak düzenleyecekler.

– Kurum veya kuruluşların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamındaki taşra teşkilatlarının raporları ile belediyelerin raporları ilçelerde kaymakamlıklara, il merkezinde ise valiliklere gönderilecek, valilikler bu raporları her bir ilçe için toplam sayıları içerecek şekilde düzenleyecekler, merkez ilçeden kendilerine yapılan başvurularla ilgili bilgileri de ekleyerek il bazında hazırlayacakları raporları İçişleri Bakanlığı’na gönderecekler.

– Belediyelere yapılan müracaatların ayrıca değerlendirilebilmesi amacıyla valiliklerce il bazında hazırlanacak raporlarda, belediyelerle ilgili bilgiler toplu halde ayrıca belirtilecek. İçişleri Bakanlığı’nca, illerden gelen tüm raporlar birleştirilerek iller bazında tek bir rapor halinde düzenlenecek ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığı’na gönderilecek.

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe teşkilatları ile 5442 sayılı Kanun kapsamına girmeyen kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarına ait raporlar, bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları kurum ve kuruluşlarda toplanacak ve bu kuruluşlar aracılığıyla bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları bakanlığa gönderilecek, bakanlıklarda toplanacak raporlar, merkezde yapılan başvurulara ilişkin bilgiler de eklenmek suretiyle tek bir rapor halinde düzenlenerek Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığı’na gönderilecek.
– Üniversitelere ait raporlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda toplanacak, anılan Başkanlığa yapılan başvurulara ilişkin bilgiler de eklendikten sonra tek bir rapor halinde düzenlenerek Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığı’na gönderilecek.
Hazırlanacak raporların en geç 28 Şubat 2006 tarihine kadar “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık/ANKARA” adresine yazılı ve disket ortamında gönderilmesi gerekecek.