Bu haber sağlık personellerine!

Anayasa Mahkemesi, sağlık personeline döner sermaye gelirlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin 2004 yılı Bütçe Yasası'nın ilgili hükmünün iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Sağlık Bakanlığı’na Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge’nin kimi madde, fıkra ve ibarelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun, dava konusu kuralın iptali için yaptığı başvuruyu değerneldirdi ve Kanun’un ilgili hükmünü iptal etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun itiraz gerekçesinde, “209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ile, Sağlık Bakanlığı kurum ve hastahaneleriyle, rehabilitasyon merkezlerinden döner sermaye işletmesi kurulmuş ve Kanun’un 5. maddesinin değişik üçüncü fıkrası ve devamında,personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o birimde görevli personele belirli oranlarda ek ödeme yapılabileceği kurala bağlanmıştır.” denildi.

Anayasa Mahkeme’si gerekçeli kararında, 209 sayılı Yasa’nın 5. maddesinin ikinci fıkrasından sonraki hükümlerinin uygulanma şekli değiştirilerek personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinin görevli personele ödenmesi usul ve esaslarının 2004 mali yılı için yeniden düzenlendiği ifade edildi. Mahkeme, 209 sayılı Yasa’nın ilgili hükümlerinin 2004 mali yılı bakımından değiştirildiği belirterek, bu nedenle diğer yasalarla değiştirilmesi gereken bir konunun bütçe yasasıyla düzenlenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu vurgulandı.