Çubukçu’dan cinsiyet ayrımcılığına tepki

Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, “erkek evrak memuru alınacaktır” ilanı veren Merkez Bankası Başkanlığına bir yazı göndererek, işe alımlarda cinsiyet ayrımcılığı yapılmamasını istedi.

Çubukçu, Merkez Bankası İdare Merkezi ile Banknot Matbaası Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere “erkek evrak memuru” ve “erkek teknisyen” alınacağına ilişkin ilan üzerine Merkez Bankası Başkanlığına bir yazı gönderdi.

“Erkek aday” ifadesinin, AB müktesebatına uyum çerçevesinde 2004’de Anayasa’nın 10. maddesinde yapılan değişiklikle getirilen “kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir, devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” hükmüne aykırı olduğunu belirten Çubukçu, şunları kaydetti:

“Bu ifade, Anayasamızın 48. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen ‘herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip olduğu’ hükmüne, 49. maddede yer alan ‘çalışma herkesin hakkı ve ödevidir, devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır’ hükmüne ve 70. maddede vurgulanan ‘her Türk’ün kamu hizmetlerine girme hakkına sahip olduğu, hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilmeyeceği” hükmüne aykırıdır.

Ayrıca 2003’de yürürlüğe giren Yeni İş Kanunu’nda işçi- işveren ilişkilerinde, cinsiyet dahil hiçbir nedenle temel insan hakları bakımından ayrım yapılamayacağına dair hükümlere, kamu personel alımında cinsiyet ayrımcılığı yapılmamasına ilişkin “Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi” konulu Başbakanlık genelgesine de aykırılık teşkil etmektedir.”

Türkiye’de ulusal gelişmeler ve uluslararası taahhütler çerçevesinde sosyal politika ve istihdam alanında cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması konusunda önemli yasal gelişmeler sağlandığına dikkati çeken Çubukçu, bu gelişmelerin hayata geçirilmesi konusundaki çalışmaların kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin işbirliğinde sürdürüldüğünü ifade etti.

Bakan Çubukçu, gerek ulusal, gerekse Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde işe alımlarda cinsiyet ayrımcılığı yapılmamasını ve gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.