Devlet 60 bin geçici memur alıyor

Bakanlar Kurulu, TÜİK'de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin Kuruluş ve Hazırlık Çalışmalarında Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Kararın yürürlüğe konulmasını onayladı.

Bu Karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, 25 Nisan 2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca numaralama kontrolü ve yerleşim yeri adres bilgileriyle vatandaşların kimlik numarası esasına göre alanda eşleştirilmesi çalışmalarında, veri derleme ve benzeri işlerle, diğer hizmetlerde 2007 yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve bölge teşkilatlarında toplam 60 bin kişi, geçici personel olarak çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesiyle bu personele ve kurum dışından bu işlerde çalıştırılacak olan kamu personeline ödenecek ücretlerin tespiti amacıyla hazırlandı.

Karara göre, istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri ve nitelikleri dikkate alınarak aylık asgari ücret tutarının altında olmaması kaydıyla, en çok üniversite ve yüksek okul mezunlarına 17 bin 500 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımından elde edilecek tutarda, lise ve dengi okul (orta öğretim) mezunlarına 14 bin 400 gösterge rakamının, memur maaş katsayısıyla çarpımından elde edilecek tutarda aylık ödenecek.

-PARÇA BAŞI ÜCRET VERİLMESİ HALİNDE GÜNLÜK EN FAZLA 31,5 YTL ÖDENECEK-

Parça başı ücret verilmesi halinde; yerleşim yerinin özellikleri dikkate alınarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemi bilgi formu derleyenlere, form başına en fazla 1,05 YTL, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi bilgi formu veri girişi yapanlara, form başına en fazla 0,525 YTL olmak ve günlük en fazla 31,5 YTL’yi aşmamak üzere, brüt ücret ödenecek.

Bu kararda belirlenen ücretler üst sınırlar olup, ödenecek miktarlar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca tespit edilecek.

Öte yandan, ücret ödenecek geçici personele ayrıca, Türkiye İstatistik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen tutarlardan fazla çalışma ücreti ödenecek.

Geçici personele bu kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmayacak ve hizmet sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamayacak.

Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14’ünde yapılacak. Hizmet sözleşmesinin iş bitiminden önce sona erdirilmesi halinde çalışılan günlere ilişkin hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenecek.

Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintilerle gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacak.

Bu karar uyarınca çalıştırılacak geçici personelin, çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınacak. Ancak geçici personel, kendisine verilen görevleri çalışma saatine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorunda olacak. Geçici personele normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmeyecek.

Bu karar uyarınca istihdam edilen geçici personel, bu işte çalıştığı süre içinde kazanç getirici başka bir işte çalışmayacak.

Karar gereğince istihdam edilecek geçici personelin sözleşmeleri; devlet memurları için çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde suç sayılan ve/veya disipline aykırı fiil ve hareketleri işlediğinin tespit edilmesi durumunda sona erdirilecek. İstihdam edilecek geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 506 sayılı

Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tâbi olacak. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çalışması için kurum dışından görevlendirilen kamu personeline, mesai saatleriyle bağlı olmaksızın eğitim çalışmalarına katılmak, soru kağıdı veya form derlemek, sayım, anket ve kontrol memurluğu yapmak, bilgi formu veri girişi yapmak üzere; belediye hudutları içinde çalıştırılacaklara günde 10 YTL, belediye hudutları dışında çalıştırılacaklara günde 11,5 YTL brüt ücret ödenecek.