Devlet baba(!) alacağına şahin kesilecek

Maliye'den yeni uygulama! Vergi borcu veya trafik borcu olup da öde(ye)meyenlerin banka hesaplarına haciz şoku!

Maliye Bakanlığı, vergide kayıp ve kaçakların peşine düşüyor. ”Cebri Tahsilat Sistemiyle” bu yıl, vergi borcunu ödemediği için haciz işlemiyle karşı karşıya kalan mükelleflerin yüzde 90’ına bankalar kanalıyla da E-Haciz başlatılması planlanıyor.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığının 2010 Performans Programından derlediği bilgilere göre, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele için Borç Takip ve Değerlendirme Sisteminin etkinliği artırılıyor. Bu çerçevede vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla etkin bir ”Cebri Tahsilat Sistemi” oluşturuluyor.

Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlayacak bu sistem ile bankalarca vadesi geçmiş vergi borçlarından yapılan tahsilatın, toplam vadesi geçmiş borçlardan yapılan tahsilata oranı yüzde 5’e çıkarılacak. (Vergi borcu yoktur) yazısı alan mükelleflerden yapılan tahsilatların, toplam vadesi geçmiş borç tahsilatlarına oranı yüzde 1’e çıkarılacak.

Cebri Tahsilat Projesi ile bu yıl bankalara e-haciz bildirisi gönderilen mükelleflerin, haklarında haciz varakası düzenlenmiş olan toplam mükelleflere oranı da yüzde 90’ı bulacak. Böylece, vergi borcunu ödemediği için haciz varakası düzenlenen mükelleflerin yüzde 90’ı için yıl sonuna kadar bankalara elektronik-haciz bildirisi gönderilmiş olacak ve bunlar için e-haciz işlemine geçilecek.

Trafik şube ve bürolarına elektronik ortamda haciz bildirisi gönderilen mükellef sayısı da, hakkında haciz varakası düzenlenmiş olan toplam mükellef sayısının yüzde 1’i düzeyine ulaşacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu şekilde vergi borçları için bankalarda hemen elektronik haciz işleminde bulunacak. Aynı şekilde borçlular için trafik şube ve bürolarına da elektronik ortamda haciz bildirisi gönderilecek.

SEKTÖRLERDE KAÇAK DURUMU

2010 Yılı Performans Programı ile vergi kayıp ve kaçağının sektörel analizi ve raporlanması da gerçekleştirilecek.

Bu faaliyet kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) Kayıp ve Kaçağı Hesaplama ve Raporlama, Denetim Sonuçları Analizi, Raporlanması ve İzleme faaliyetlerinin yanı sıra Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile denetim ve idari düzenlemeler konusunda işbirliği yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hazine, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği sonucu, ihtiyaç duyulan makro ve mikro bazda ekonomik veriler temin edilecek ve bu verilerin vergisel boyutunun analiz edilmesi sağlanacak.

Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muafiyet ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek üzere de bir çalışma yürütülüyor. İdare, bu kapsamda akaryakıt fiyatlarının takibi ve Avrupa ile karşılaştırılmasına dönük bülten hazırlama çalışmasında da bulunuyor.

BANKA HESABI GİBİ VERGİ HESABI

Gelir İdaresinin 2010 Yılı Performans Programında yer alan diğer bazı proje ve düzenlemeler de şöyle sıralanıyor:

”-Mükellef Cari Hesabı Projesi: Mükelleflere ait tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının bir arada görülmesini ve mükellefin hesap bakiyesinin güncel olarak izlenmesini sağlayacak Mükellef Cari Hesabına ilişkin ikincil mevzuat düzenleme ve sistem alt yapısının hazırlanması çalışmaları devam ediyor.

-İhbar Takip Yazılımı: İhbar dilekçelerinin sektörel açıdan tasnif edilmesini ve bu bilgilerin risk analizi çalışmalarında değerlendirilmesini sağlayacak İhbar Takip Yazılımı sürüyor.

-Veri Ambarı Yönetimi: Veri Ambarının inceleme ve denetim çalışmalarına kaynak teşkil edecek yeni veriler ile güçlendirilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlardan alınacak bilgilerin alt yapısı ile ilgili yeni bir çalışma yapılıyor.

-Borç Sorgulama, Araştırma ve Takip Sistemi: Türkiye genelinde vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla kurulan Borç Takip Sistemi, daha da geliştirilecek. Mevcut vergi borç stokunun artmaması amacıyla, cari döneme ait borçların, sistem kanalıyla vergi türleri itibariyle takibi sağlanacak. Mükellef borç stoklarındaki artışın kaynakları tespit edilerek, stokun azaltılması yönünde de çalışmalarda bulunulacak.

-MTV İlişik Kesme Projesi: Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili bağlı ve bağımsız vergi dairelerinin Türkiye genelinde birbirleri adına ilişik kesme belgesi düzenlemesini sağlamak üzere yazılımlar oluşturuldu. Yazılım kapsamında gerekli veri girişlerini tamamlayan vergi dairelerinin sisteme dahil edilmesi çalışmaları devam edecek.

-Vergi Borcu Yoktur Projesi: Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu getirmeye, bu kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar ve işlemler itibariyle topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağına ve madde uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştı.

Söz konusu hüküm çerçevesinde bazı ödeme işlemlerinde vergi borcu bulunmaması şartı getirilmesi çalışmalarına başlandı.

-Elektronik ortamda alınan hizmetler genişletilecek. 2009 yılında 38 milyon 500 bin e-beyanname alınırken, bu sayı 2010 içinde 55 milyona çıkarılacak. Alınan e-beyannamelerin, toplam beyannameye oranı da yüzde 99’a yükselecek.

-İnternet uygulamalarından yararlanan mükellef sayısının toplam mükelleflere oranı da yüzde 62’ye ulaşacak. Bu yıl 144 özelge internette yayımlanacak.”