Doktor hatasına sigorta

Tasarıya göre, Türkiye'de doktorluk yapmak için yasadaki 'Türk olmak" koşulu kaldırılıyor.

Türkiye’de yabancı doktor çalışmasının önündeki yasal engeli kaldıran tasarı, dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarı, doktor hatalarına karşı tazminatları karşılamak için sigorta uygulaması getiriyor.
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile tababet ve personel yasalarını değiştiren tasarı, Türkiye’de doktorluk yapmak için gerekli “Türk olmak” koşulunu kaldırıyor.

Tasarıyla tıbbi hizmetlerden kaynaklanan her türlü tazminat taleplerinin karşılanması için “zorunlu mali sorumluluk sigortası” oluşturulacak. Böylece doktor hatalarından kaynaklanan tazminat talepleri için sigorta devreye girecek. Serbest olarak çalışan doktorlar kendileri için, kamu ve özel sağlık kuruluşları da çalıştırdıkları doktorlar için zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıracak.
Kamuya ait döner sermayeli kurumlarda çalışan doktorların sigorta primlerinin yüzde 50’si döner sermaye gelirlerinden, yüzde 50’si sigortalı doktorun döner sermaye ek ödemesi payından karşılanacak.

Yeni TCK korkuttu

Özel sektördeki doktorların sigorta primleri, işverenlerce karşılanacak. Doktorlar için ödenen sigorta primi, mali haklarından kesilemeyecek ve bu yönde sözleşme yapılamayacak.
Tasarının gerekçesinde, iş yükü ve sağlık malzemelerinin kalitesizliği nedeniyle doktor hatalarının ortaya çıktığı, bu nedenle yüksek tazminatlara karar verildiği, yeni TCK’nın yürürlüğe girmesi ve bakanlığın hasta hakları uygulamasının başlamasından sonra doktorların daha fazla itham ile karşı karşıya kaldığına işaret edildi.

Mesaiye sınırlama

Tasarıyla getirilen diğer düzenlemeler şöyle:

Kamu sağlık hizmetlerinde çalışanların haftalık kanuni çalışma süresi 45 saat olacak. Ancak, bu personelden iyonlaştırıcı radyasyon ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu işlerde çalışan personel, Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen radyasyon dozu limitleri içinde çalıştırılabilecek.

Sağlık personelinden, özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edebilenler, tazminat hakkından yararlanmamak şartı ile mesai saatleri dışında serbest çalışabilecek.
İl Sağlık Müdürlüğü ve başhekimlerin serbest çalışma yasağı sürecek, askeri kurumların başhekimleri serbest çalışabilecek.