Emniyet raporu: Ergenekon Terör Örgütü

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporunda Ergenekon yapılanmasına ilişkin 'Terör örgütü' değerlendirmesi..

Ergenekon ana davasını yürüten İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen ve dosyada bulunan delil evrakların yer aldığı DVD’yi inceleyen Emniyet Genel Müdürlüğü, 6 sayfalık cevabi yazısında Ergenekon yapılanmasının terör örgütü özelliği taşıdığını ileri sürdü.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Ergenekon ana davasında Ümraniye’de el bombalarının ele geçirilmesi sırasında alınan ses kayıtlarının daha önce Adli Tıp Kurumu’nca çözümünün yapıldığını hatırlatan Oktay Yıldırım, son olarak da Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal polis laboratuarında yapılan çözümünün mahkemeye ulaştığını söyledi. Gelen iki ses kaydının da birbirinden farklı olduğunu iddia eden Yıldırım, “Ben de amatörce yaptığım çözümü daha önce mahkemede dinletmiştim. Üç çözüm de birbirinden farklı. Böyle bir durum olabilir mi?” diye sordu.

Dava dosyası içerisinde bulunan ‘Yargıtay krokisindeki harf, yazı ve rakamların sanıklardan Nusret Senem’in eli ürünü olup olmadığının incelenmesi konusunda Adli Tıp Kurumu Adli Belge İnceleme Şubesi, mahkemeye gönderdiği cevabı yazıda dijital materyal üzerinde bir inceleme yapamadıklarını bildirdi. İncelenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilen veriler, içinde bulunduğu paketin ağzı bile açılmadan mahkemeye tekrar iade edildi.

ERGENEKON YAPILANMASI, TERÖR ÖRGÜTÜ ÖZELLİĞİ TAŞIYOR (BRİFİNG GİBİ AÇIKLAMA)

Tutuklu sanık Veli Küçük’ün kızı ve avukatı Zeynep Küçük’ün talebi üzerine Ergenekon ana davasıyla ilgili gönderilen belgelerin örgütsel içerik taşıyıp taşımadığına ilişkin cevabi yazı mahkemeye ulaştı. Avukat Küçük, 29 Aralık 2009 tarihli duruşmada “Ergenekon terör örgütünün belgeleridir gidiyor. Ergenekon, sanıklarının evinden çıkan, şimdi bakıyorum, Veli Küçük’ün evinde çıkan fabrikatör belgesi Ergenekon belgesinde şöyle diyor, ne diyorsun? Bunların örgüt belgesi olduğu nereden belli? Ben bunları anlamıyorum. Bunların bir takım sanıkların evlerinden ofislerinden çıkan bir takım belgeler var. Bunların örgütsel içerikli belge olduğunu kim söylüyor? kim söyledi bunu? Bunu hiç sorguladınız mı? Bir örgütsel belgede bulunması gereken kriterleri ben sormak istiyorum. Örgüt belgesi nasıl olur? Örgüt belgesinde neler vardır? Mesela örgüt belgesi saygılarımızla diye biter mi? bu olası mıdır? Bir anayasa dediğiniz Ergenekon belgesinde bu örgüt belgesi diyebiliyorsanız. İçeriğinde olması gereken hususları sayarsınız, şu şu kriterlere uygundur onun içinde örgütsel doküman dersiniz.” şeklinde konuşmuştu.

31 Aralık 2009 tarihinde celse arasında mahkeme tarafından bu konunun Emniyet Genel Müdürlüğü’ne DVD ortamında gönderilen belgelerin evveliyatlarının olup-olmadığı, daha önce herhangi bir yerde ele geçirilip-geçirilmediği, bu belgelerin içerik, şekil vs. yönlerden değerlendirilerek, örgütsel nitelik taşıyıp-taşımadığı veya herhangi bir örgüte ait olup-olmadıklarının, daha önceden tespit edilip-edilmediğinin en kısa surede bildirilmesini istemişti.

Mahkemenin bu kararı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Emniyet Genel Müdürü Osman Çapalı imzasıyla gönderilen cevabi yazıda öncelikle örgütsel suçlarla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220’nci maddesi ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele kanununda terörün nasıl tarif edildiği hatırlatıldı.

TCK madde 220 : “Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.”

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu madde 1-7 : “Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutmak, yıldırmak, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biri ile, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir. Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleri ile, birinci maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk Ceza Kanununun 314.maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün yöneticisi olarak cezalandırılır.”

Bu hatırlatmaların ardından bir yapılanmanın “terör örgütü” olarak nitelendirilebilmesi için cebir-şiddet, ideoloji ve örgütsel yapının aynı zamanda olması gerektiği kaydedildi.

Cevabi yazıda yapılanmanın, ‘Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek’, ‘Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak’, ‘Türk devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek’, ‘Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek’, ‘Temel hak ve hürriyetleri yok etmek’ ile ‘Devletin ic ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amaçlarından biri veya birkaçına sahip olması gereklidir.’ ifadelerinin örgütsel yapılanma anlamında “İdeoloji” çatısı altında bulunduğu ifade edildi.

Yapılanmada üye sayısının en az üç kişi olmasının ise “Örgütlü yapı” anlamına geldiği belirtilen yazıda, yukarıda sayılan amaçlara ulaşabilmek için mutlaka cebir ve şiddet kullanması gerekliliği de “Cebir ve şiddet” zorunluluğunu ifade ettiği açıklandı.

Belgelerin şekil yönünden değerlendirildiğinde tamamına yakın kısmının kapak tasarımlarının, kullanılan yazı karakterlerinin benzerlik gösterdiği, üzerlerinde hazırlanma tarihi olabileceği değerlendirilen belirli tarihlerin yazıldığı, “Emir ve tensiplerinize sunulan”, “Saygılarımızla”, “Haddimizi aşarak” vb. tabirler kullanılan belgelerin hiyerarşik olarak list makama arz edilir tarzda, talimatla veya önceden belirlenen konular üzerinde uzman kişi veya kişiler tarafından ayrıntılı olarak hazırlandığı anlamına geldiği belirtildi.

İçerik yönünden incelendiğinde ise DVD içerisinde yer alan belgelerde; yasal olmayan faaliyetleri de kullanarak devlet otoritesini ele geçirmek şeklinde özetlenebilecek bir amacın olduğu anlatıldı.

DVD içeriğinde belgelerde belirtilen konuların farklı belgelerde birden çok tekrar edilmesiyle ilgili olarak da bazı belgelerin diğer belgelere cevap niteliği taşıması hususları dikkate alındığında belgelerin bir bütünlük içerisinde belirli bir amaca yönelik hazırlandığı anlamına geldiği açıklandı.

Komutanlık, Başkanlık vb. tabirlerden de hiyerarşik bir yapının mevcut olduğunun anlamına geldiği belirtildi. Karar alma mekanizmasının bulunduğu ve bu kararların verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaya geçirildiği, 1999 yılında hazırlandığı anlaşılan bir belgedeki “re-organizasyon” ifadesi dikkate alındığında öncesi olan bir yapının olduğu, gelecekle ilgili planların yapıldığı ayrıca, 1999 yılı sonrası tarihlerde hazırlanan dokümanlardan da anlaşılacağı üzere bir devamlılığının bulunduğu, gizlilik ve cezalandırmanın olduğu, cebir ve şiddeti amaçlarına ulaşmada bir araç olarak. kullanabilecek yapı olduğu ifade edildi.

Ayrıca iddia edilen oluşumla alakalı olarak amaçları doğrultusunda her türlü legal ve illegal oluşumlar ile işbirliği yapabilecek veya söz konusu oluşumların sahip olduğu araç ve gereçleri kullanabilecek bir yapı olduğuna değinildi.

Klasik örgütlenmelerden farklı olarak amaçları doğrultusunda birbirlerinden ayrı ve çeşitli uzmanlıkları gerektiren alanlarda da faaliyet göstermeyi hedeflediği, amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek, belirli özelliklere sahip eleman temin etme ve yetiştirmeyi hedeflediği, kendisine finans temin edebilmek adına legal ve illegal oluşumlardan yararlanmayı meşru gördüğü, Türkiye’deki ekonomiyi kontrol altına alabilecek büyüklük ve etkide “Naylon şirket” kurarak ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet göstermeyi hedeflediğinin anlaşıldığı belirtildi.

DVD ortamındaki tüm belgelerde açıklanan unsurların hepsinin bir arada bulunmadığı belirtilen yazıda, “Belgeler bir bütün olarak incelendiğinde, belirlenen amaçlar etrafında üçten fazla kişinin bir araya geldiği, hiyerarşik bir yapının olduğu, gizliliğin esas alındığı, görev dağılımının yapıldığı, iş bölümü-faaliyet alanları ve sorumlulukların önceden tespit edildiği, eleman-finansal kaynak temini ve üyelerinin eğitimi gibi hususların açıkça ortaya konulduğu, yapılan iş bolümü çerçevesinde görevli grupların faaliyet alanlarına ilişkin raporlar sunarak bir yapının hayata geçirildiği profesyonel bir orgutlenme olduğu, netice olarak, devamlılığı olan örgütlü bir yapı oluşturulduğu ve hayata geçirildiği değerlendirilmektedir.” denildi.

DVD içerisindeki belgelerde yer alan ifadeler dikkate alındığında yapılanmanın, amaçlarına ulaşabilmek adına ‘Terör grupları mutlaka kontrol altında tutulmak, gerektiğinde naylon terör grupları oluşturularak, terör dünyasına yon verilmeli ve güçlü istihbarat örgütlerinin kurguladığı oyunun içinde mutlaka yer alınmalıdır.”, “Dünyada var olabilmiş tüm sistemler, ülke çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine aykırı ideolojilere sahip siyasileri engellemiştir. Bunun ise iki yolu vardır: 1. Suikast 2.Dezenformasyon.”, “Kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve hedefe ulaşabilmek adına her şeyi mübah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için; geriye kalan tek yol suikasttır.”, “İçte ve dışta ortak ve benzer idealler doğrultusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası legal ve illegal örgütler ile işbirliğine yönelmek kaçınılmaz bir zorunluluktur.” ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.
Belgelerden elde edilen bilgilerde “Karşı istihbarat örgütlerine geçen, yakalanan veya operasyon amacına aykırı hareket eden herhangi bir ajanı öldürmektir.” denildiği belirtildi. “Mafya grupları tümüyle yeniden gözden geçirilmeli, deneyimli mevcut grupların karşısında yeni ve güçlü bir grup oluşturularak denetim ve kontrol altına alınmaları sağlanmalıdır.” ifadesinin kullanıldığı anlatıldı.

Araştırma ve bilgi toplama konusuyla ilgili olarak belgelerde “Lobi’nin amaçları doğrultusunda istihbarat verileri toplamak, arşivlemek ve merkeze sunmaktır.” ifadelerine yer verildiği belirtildi. İletişim ve propaganda konusunda ise belgelerde “Bu departmanın görevi amaçlara uygun olarak, ulusal, yerel ve uluslararası medya kuruluşlarını bilgilendirmek, yönlendirmek ve bu yolla kontrol altında tutmaktır.” şeklinde anlatımlar olduğu ifade edildi.

Belgelerden alıntılar çerçevesinde yapılanmanın amaçlarına ulaşabilmek için salt demokratik ve yasal stratejilere yönelmekle yetinmeyerek yasal olmayan yöntemlerle Devlet otoritesini kendi amaçları doğrultusunda baskı altına almak, O’nu yönlendirmek, alternatif bir otorite olarak ortaya çıkmak ve neticede devlet otoritesini ele geçirmek şeklinde tezahür eden siyasal bir hedefi olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün cevabi yazısında uzun anlatımlardan sonra “Sonuç olarak , DVD ortamında Genel Müdürlüğümüze gönderilen belgeler içerik-şekil vs. yönlerinden bir bütün olarak incelendiğinde, söz konusu belgelerin örgütsel nitelik taşıdığı değerlendirilmektedir.” denildi.