Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Tebliğde değişiklik

Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun konuya ilişkin tebliğine göre; Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan “TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardının 40’ıncı Paragrafı şu şekilde değiştirildi: “40. Ara dönemler itibariyle bilgilerin karşılaştırılabilirliğinin sağlanması, özellikle tahmin amaçlı finansal bilgilerin eğiliminin anlaşılmasını sağlayarak, kullanıcıların ekonomik kararlar almalarına yardımcı olur. Bazı durumlarda, cari dönemde karşılaştırılabilirliği sağlamak açısından, geçmiş özel bir döneme ait karşılaştırılabilir bilgilerin yeniden sınıflandırılması uygun olmaz. Örneğin; veriler önceki dönemlerde yeniden sınıflandırmayı olanaklı kılacak şekilde toplanmamış olabilir ve bilginin yeniden oluşturulması da mümkün olmayabilir.”

İşletme, hiçbir gelir veya gider kalemini ne gelir tablosunda ne de dipnotlarda olağandışı kalemler olarak göstermeyecek. İşletme, amaçlarının, politikalarının ve sermaye yönetimine ilişkin uyguladığı tekniklerin finansal tablo kullanıcıları tarafından anlaşılmasını sağlayan bilgiyi kamuoyuna açıklayacak.

İşletme;

– Amaçları, politikaları ve sermaye yönetimine ilişkin uyguladığı teknikler hakkında, aşağıdakileri de içeren (fakat bunlarla sınırlı olmayan) niteliksel bilgi:

– Sermaye olarak neyi yönettiği;

– İşletmenin, işletme dışı nedenlerden ötürü sermaye gereksinimine ihtiyaç duyması durumunda, söz konusu gerekliliğin niteliği ve sermaye yönetim sürecine nasıl dahil edildiği;

– Sermaye yönetimi ile ilgili amaçların nasıl karşılandığı açıklamalarını yapacak.

Tebliğde, işletmenin, sermayeyi farklı şekillerde yönetebilir veya farklı sermaye gereksinimleriyle karşılaşabileceği belirtildi. Sermaye gereksinimleri ile sermayenin yönetim şeklinin toplu olarak gösterilmesinin yararlı bilgiler sağlamadığı veya finansal tablo kullanıcılarının işletmenin sermaye kaynakları hakkında yanlış izlenimler edinmelerine yol açtığı durumlarda, karşılaşılan her bir sermaye gereksinimine ilişkin bilgiler ayrı ayrı kamuoyuna açıklanacak.

İşletme, 96’ncı Paragrafta yapılan değişikliği 1 Ocak 2006 tarihi veya sonrasında başlayan yıllık dönemler için uygulyacak. Söz konusu değişikliğin “TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar-Aktüeryal Kazanç ve Zararlar, Grup Planları ve Kamuoyuna Açıklamalar” açısından daha önceki bir döneme ilişkin olarak uygulanması durumunda, anılan değişiklik ilgili dönem için de uygulanacak. İşletme, Paragraf 124A-124C’de yer alan hükümleri 1 Ocak 2007 tarihi veya sonrasında başlayan yıllık dönemler için uygular. Bu hükümlerin erken uygulanması teşvik edilecek.

Tebliğ 31 Aralık 2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.