Gül’den net mesaj: Vicdanlar aydınlatılmalı!

Cumhurbaşkanı Gül, yolsuzluk operasyonuyla ilgili net mesajlar verdi.

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, yol­suz­luk­la­rın vic­dan­lar­da hiç­bir şüp­he kal­ma­ya­cak şe­kil­de ay­dın­la­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ke­rek de­mok­ra­si, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü ve öz­gür­lük­çü po­li­ti­ka­la­rın Tür­ki­ye için ha­ya­ti önem­de ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Res­mi te­mas­lar­da bu­lun­du­ğu Ku­veyt’­te ko­nu­şan Gül, “Mec­lis­’te öte­le­nen yol­suz­luk dos­ya­la­rı ko­nu­sun­da­ki gö­rü­şü­nüz ne­dir” şek­lin­de­ki so­ru­ya “Yol­suz­luk ko­nu­sun­da­ki tar­tış­ma­la­rın net­leş­ti­ril­me­si ge­re­kir. Vic­dan­lar­da hiç­bir şey bı­rak­ma­ya­cak şe­kil­de bu ko­nu­la­ra bak­mak ge­re­kir. Ney­se or­ta­ya çı­kar­mak ge­re­kir” di­ye ce­vap ver­di.

ÖNEM­Lİ OLAN AY­M’­NİN KA­RA­RI

Gül, “Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’­nin Twit­ter ya­sa­ğı­nı kal­dı­ran ka­ra­rı hak­kın­da­ki de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni­zi ala­bi­lir mi­yiz”  şek­lin­de­ki so­ru­ya ise şu ce­vabı ver­di:

“Be­nim için sür­priz de­ğil. Söy­le­di­ğim şey­ler­di. Ye­ni çı­kan in­ter­net ya­sa­sı­nın ama­cı za­ten bü­tü­nü­nü ka­pat­ma­mak, sa­de­ce URL de­ni­len o say­fa­yı ka­pat­mak­tı. Ama iki ge­rek­siz mü­da­ha­le ol­du; on­la­rı dü­zelt­me­le­ri­ni is­te­dim, dü­zelt­ti­ler. Önem­li olan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin oy­bir­li­ği ile al­dı­ğı ka­rar. So­nun­da hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü bu mem­le­ket­te is­pat­la­nır. En yü­ce mah­ke­me, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si bir za­man­lar si­ya­si ka­rar­lar ve­rir­di. Mem­nu­ni­yet­le gö­rü­yo­rum ki 17 üye­nin 10’u­nu ben ata­dım, iki­si­ni di­rekt ata­dım. 17 üye, si­ya­si dü­şün­ce­le­ri fark­lı, fa­kat ba­zı önem­li ka­rar­lar oy­bir­li­ği ile çı­kı­yor. Ev­ren­sel hu­ku­ku esas ala­rak ka­rar ve­ri­yor­lar. Bu, mah­ke­me­ye gü­ve­ni ar­tı­rır. Be­nim çok gu­rur duy­du­ğum bir olay­dı. Tu­tuk­lu mil­let­ve­kil­le­ri ve Baş­buğ ile il­gi­li ka­rar ve­ri­lir­ken de böy­le ha­re­ket et­ti­ler.”

Hedef AB standartlarında demokrasi

Bi­zim ken­di gün­de­mi­mi­ze dö­nüp güç­lü re­form sü­re­ci­ni ba lat­ma­mız ge­rek; Tür­ki­ye­’nin bü­tün he­de­fi stan­dart­la­rı yük­sek bir de­mok­ra­si, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nün ol­du­ğu bir ül­ke ol­ma­lı. Av­ru­pa Bir­li­ği­’ne tam üye ola­bi­lir, ola­maz; ay­rı bir ko­nu. Ama mü­za­ke­re­le­ri ba­şa­rı ile ta­şı­yan bir ül­ke ola­bi­lir. Tür­ki­ye, Nor­veç gi­bi de ola­bi­lir; önem­li olan on­lar­dan bi­ri gi­bi ol­mak. Hız­lı kal­kın­ma ve yük­sek hu­kuk için­de de­mok­ra­tik stan­dart­la­rı ya­ka­la­mak için es­ki gün­le­re dön­mek.