Gümrük Müsteşarlığı’na 5 bin personel!

TBMM Başkanlığına sunulan kanun tasarısına göre Gümrük Müsteşarlığı ve bağlı birimlerine 2 yıl içinde 5 bin personel alınacak.

Tasarıya göre, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü oluşturulacak. Genel Müdürlük, gümrük işlemleriyle ilgili verileri toplayarak, risk analizine tabi tutacak. Analiz sonuçlarını değerlendirerek ve ilgili birimlere aktaracak. Müsteşarlığa gümrük politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere danışma organı niteliğinde ”Gümrük Konseyi” kurulacak. Gümrük Konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek.

DÖNER SERMAYE İÇİN 30 MİLYON TL

Tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiyesi amacıyla Müsteşarlık, gümrük bölge müdürlüklerine bağlı olarak, gerekli yerlerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kurabilecek. Müsteşarlığa, döner sermaye işletmeleri kurmak üzere 30 milyon TL sermaye tahsis edilecek.

Müsteşarlıkta, müsteşar, müsteşar yardımcısı, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müstakil daire başkanı, müsteşarlık müşaviri, hukuk müşaviri, daire başkanı, gümrük ve muhafaza bölge müdürü, gümrük uzmanı, gümrük uzman yardımcısı ile merkez teşkilatı kadrolarında görev yapan tabip, diş tabibi, çözümleyici ve programcı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, sözleşmeli atanabilecek. Müsteşarlığın üst düzey yöneticileri silah taşıma, bulundurma ve kullanma yetkisine sahip olacak.

KÖPEKLER İÇİN UYUŞTURUCU

Müsteşarlık, uyuşturucu madde arama köpekleri için uyuşturucu madde bulundurabilecek. Yakalanan uyuşturucu maddelerin bir kısmı köpek eğitiminde kullanılmak üzere alıkonulacak. Müsteşarlık ve bağlı birimlerine 5 bin kadro ihdas edilecek. Bu kadrolar merkezi yönetim bütçe kanunlarından öngörülen açıktan ve naklen atamaya ilişkin kadro sınırlamalarına tabi olmayacak. Personel, her yıl yarısı olmak üzere 2 yıl içinde atanacak.

GÖREVLERİ SONA ERECEK

Tasarıyla kadro ve görev unvanları değişen ya da kaldırılan veya anılan kadrolar için aranan şartları taşımayan personelin görevleri herhangi bir işlem ve tebligata gerek kalmaksızın sona erecek.