Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik

Gümrük Müsteşarlığı, Gümrük Yönetmeliğinin bazı hükümlerinde değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren düzenlemeye göre, beyannameye eklenecek belgeler arasında, transit rejim beyanıyla ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, eşyanın faturası da yer alacak.

İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın transitinde taşıma şekline göre, transitte kullanılan belgelerden uygun olanı kullanılacak. Gümrük Müsteşarlığı, transit beyannamesine fatura eklenmemesi hususunda düzenleme de yapabilecek.

ANTREPOLAR

Antrepolarda aranacak şart ve niteliklerde de değişiklik yapan yeni Yönetmelik uyarınca, genel ve özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ya da açık alanlarda, Müsteşarlığın belirlediği nitelik ve şartlar aranacak. Ancak, E ve F tipi antrepolarda, bu şartların tümü veya bir kısmı aranmayabilecek.

Düzenlemede antrepoların sahip olması istenen bazı nitelikler şu şekilde sıralandı:

-Belirli bir tipte açılıp işletilmesi uygun bulunan bir antrepoda, yalnızca o antrepo tipine münhasır işlemlerin gerçekleştirilmesi.

-Eşyanın iyi saklanmasına, yangından korunmasına ve çağdaş tekniğe uygun yangın söndürme düzenine sahip bulunması.

-Gümrük İdaresince kabul edilen giriş ve çıkış kapılarından başka bütün kapı ve menfezlerin eşya çıkarılmasına uygun olmayacak şekilde kapatılmış olması.

-Antrepo olarak kullanılan alanların Hazine haklarının korunmasını sağlamak üzere yetkili gümrük memurlarınca içeriden ve dışarıdan kontrolünün kolaylıkla yapılmasına elverişli olması.

-Eşyanın yükleme ve boşaltmasını zorlaştırıcı konumda olmaması.

-Deniz kenarında, demiryolu hattı üzerinde veya hava taşıtlarının kalktıkları ya da indikleri meydan veya limanlarda, eşya taşıyan araçların geçeceği yolların, kapıların giriş çıkış bakımından elverişli yerde bulunması.

-En az 1 muayene yeri olması.

-Rezerveli eşyanın konulması için kapalı, çifte kilitli özel yerleri bulunması.

-Antrepo alanı içerisinde gümrük personeli ile antrepo işletmesinin memur veya hizmetlilerinin çalışma ve gözetimine elverişli özel bürolar ve yerler olması.

ÖZELLİK ARZ EDEN EŞYALAR

Bu arada özellik arz eden eşyanın depolandığı antrepolarda genel hükümlerin dışında ek bazı şartlar da aranacak. Bunların bir bölümü de şöyle:

-Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve bir arada bulunmaları tehlike arz eden eşyanın konulacağı antrepoların ilgili oldukları fabrika sahası içinde veya meskun mahal dışında bulunması.

-Eşya ve maddenin özelliklerine göre iyi muhafaza ve tehlikelerin önlenmesi bakımından gerekli teknik tesisler ve araçlar bulunması.;

-Araçlardan tank ve depolara ve buralardan araçlara sıvıların kolaylıkla ve emniyetle boşaltılmasına uygun gerekli teknik tesisatın oluşturulmuş olması.

-Dökme olarak gelen kimyevi maddeler için serbest bölgeler veya gümrük idarelerine bağlı özel antrepo şeklinde açılan tankların içindeki madde miktarını ölçmeye yarayan teknik kalibrasyon ölçüm imkanlarına sahip olunması.
-Aynı borudaki malın niteliğini tayin edebilmek içini takriben 100 metre mesafede 2 yerinde numune alma yeri bulunması.