İhracat parasını cepte taşıma yasağı

Yurtdışı giriş ve çıkışlarda beyan esaslarını düzenleyen yeni bir genelge yayınlandı.

Gümrük İdaresi gerek gördüğü kişilerden beyan isteyecek. Beyanı ile yanındaki nakit arasında 1.500 TL fark olanlara ceza kesilecek

Başbakanlık’a bağlı Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından ‘Yolcu beraberinde getirilen nakit’ için nasıl işlem yapılacağını düzenleyen yeni bir genelge yayınlandı. Müsteşar Maksut Mete imzasıyla tüm birimlere gönderilen genelge ile ihracat yapan bir işletme sahibinin ‘Gidip malımı sattıktan sonra parayı cebime koyup getirdim’ demesinin de önüne geçiliyor.

Genelge ile, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’un ‘Gümrük dairesine Yapılacak Açıklama’ başlıklı 16’ıncı maddesi hatırlatılarak Gümrük İdaresi’nin beyan isteme yetkisi tekrarlandı. Yolcu beraberindeki nakit kontrolleri ile ihracata ilişkin mal bedellerinin gerçek kişiler tarafından ve yolcu beraberinde efektif olarak getirilmesi durumunda asağıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem yapılması gerektiği anlatıldı.

İşte genelgeden satırbaşları;

l TÜRK parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri yurtdışına çıkaran veya yurda getiren yolcular, gümrük idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmakla mükelleftir.

l Yetkİlİlerce talep edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapılması halinde, yolcu beraberindeki değerler gümrük idaresi tarafından muhafaza altına alınır. Gümrük idaresince, açıklamada bulunmayan yolculara taşıdıkları değerin, tutar konusunda gerçeğe aykırı açıklamada bulunan yolculara ise taşıdıkları değer ile açıkladıkları değer arasındaki farkın onda biri kadar idar” para cezası kesilir. Ayrıca durum süpheli sayılarak Baskanlık’a intikal ettirilir. 1.500 Türk Lirası’na kadar olan farklar için bu fıkra hükmü uygulanmaz.

l Yolcu beraberindeki değerler yolcu tarafından açıklama yapılmış olsun veya olmasın gümrük idaresinin yetkili personeli tarafından tespit edilecektir.

l Bunun için önce yolcunun bir form doldurması istenilecek, akabinde görevlilerce tespit edilen tutarlar forma kaydedilecek ve beyan ile tespit edilen tutar arasında fark olması halinde geregine tevessül edilecektir.

l Kendİsİnden açıklama talep edilen yolcu ile ilgili tespitler de mezkur form üzerinde tutana

l Talep edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapılması halinde, yolcu beraberindeki değerlerin nakli durdurulacak ve bu değerler gümrük idaresi tarafından muhafaza altına alınacak.

l Gümrük idaresince, beraberindeki değerler hakkında açıklama yapmayan yolcuya beraberindeki değerin, tutar konusunda gerçeğe aykırı açıklamada bulunan yolcuya 5549 sayılı kanun gereği ceza kesilecektir.

l Türkİye’den yapılmış veya yapılacak ihracata ilişkin mal bedellerinin, ithalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket eden üçüncü sahıslar tarafından döviz cinsinden efektif olarak yurda getirilmesi veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 176’ıncı maddesine göre ihracat hükmünde sayılan yakıt ve yağlar ile kumanyaların teslimlerine ilişkin bedellerin efektif olarak getirilmesi halinde, bankalarca döviz alısının yapılabilmesini teminen, bu durumun gümrük idarelerinden alınacak bir belge ile kambiyo mercilerine tevsik edilmesi gerekmektedir.

l İhracat karşılığı getirilen dövizlere ilişkin bankalar tarafından, kendilerine ibraz edilen nakit beyan tutanaklarının doğruluğunun ilgili gümrük müdürlü’ğünden sorulmasına ilişkin talepler gecikmeksizin karşılanacaktır.

AKŞAM