İlkokul Öğretmenleri Anastatüsü’nde değişiklik

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklik ile Temsilciler Kurulu her 4 yılda bir yenilenecek. Temsilciler Kurulu olağan olarak yılda

bir kez 20 Mart – 21 Nisan tarihleri arasında, Yönetim Kurulunun belirleyeceği yerde toplanacak. Toplantı tarih ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce Yönetim Kurulu’nca üyelere duyurulacak.

Görev yerlerinden gelerek toplantıya katılan, Temsilciler Kurulu, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine sandık tarafından birinci derece devlet memuru kadrosu dikkate alınarak 10 Şubat 1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk ödenecek. Olağan ve olağanüstü toplantılarına katılan Temsilciler (Genel) Kurulu üyelerinin yemek ve konaklama giderleri ile Temsilciler (Genel) Kurulu giderleri de Sandık bütçesinden karşılanacak.”

MADDE 3 – Aynı Anastatünün 22’nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurul toplantılarının yeri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

Yürürlük

MADDE 4 – Bu Anastatü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – Bu Anastatü hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.