Kadını engelleyen din değil töredir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "İslam toplumlarında kadınların sosyal hayata katılmaları önündeki engelin, dinin kendisi değil, din zannedilen törelerin kendisi olduğunu" söyledi

Erdoğan, kadına karşı yapılan ayrımcılığın ırkçılıktan daha yanlış, tehlikeli ve ilkel bir yaklaşım olduğunu da belirtti. Başbakan Erdoğan, İstanbul’daki “İslam Konferansı Örgütü’ne Üye Ülkelerde Kadının Kalkınmadaki Rolü” başlıklı 1. Bakanlar Konferansı’na katıldı. Açılışta konuşan Erdoğan, toplantıyı kadının İslam toplumundaki yeri konusunda ön açacak bir girişim olarak değerlendirdiğini ifade etti. Erdoğan, toplumun en üretken kesimi kadınların bütün medeniyetlerin gelişmesine önemli katkılar yaptığını dile getirdi.

İslam toplumlarında kadınların bazı sorunlar ve sıkıntıları sebebiyle sosyal hayata katılmalarının önünde engeller bulunduğunu dile getiren Başbakan Erdoğan, bunların sanılanın aksine İslam dini olmadığını kaydetti. Kadınların ilerlemesine ve gelişmesine inançların engel olduğu şeklindeki düşüncenin indirgemeci bir yaklaşım olduğunu dile getiren Erdoğan şöyle konuştu: “Elbette İslam toplumlarında kadınların sorunları, sıkıntıları vardır. Sosyal hayata katılmalarının önünde engeller vardır. Ancak bu sıkıntıların kaynaklarından biri bana göre, iddiaların aksine dinin kendisi değil, din zannedilen törelerin ta kendisidir.” Erdoğan, töre cinayetlerini de cehaletten kaynaklanan, insanlık dışı eylemler olarak değerlendirdi. Başbakan Erdoğan, sadece töre cinayetlerinin önlenmesi konusunda değil, kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı diğer sorunlar üzerinde de durulması gerektiğini kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, kadınların diğer sorununun, sosyal ve ekonomik düzendeki çarpıklıklar olduğunu vurguladı. Erdoğan, kadının kalkınma sürecinde yer alması ve sosyal hayata etkin bir şekilde katılmasıyla ilgili sıkıntıların sadece İslam ülkelerinde yaşanmadığına, bunun farklı şekillerde tüm dünyada yaşandığına dikkat çekti. Erdoğan, “Bunun için diyorum ki, birçok alanda olduğu gibi kadın sorunlarının kaynağını da, belli bir coğrafyada, tek bir inanç ya da medeniyet sisteminde aramak yanlıştır. Bu sorun, böyle kolaycı ve toptancı bir yaklaşımla çözülemez.” diye konuştu. Kadınların ayrımcılığa uğramalarının kabul edilemeyeceğinin altını çizen Erdoğan şunları kaydetti: “Kadına karşı ayrımcılık ırkçılıktan daha yanlıştır, daha tehlikeli, daha ilkel bir anlayıştır. Cinsiyet farklılığı, kesinlikle üstünlük alameti olarak görülemez. Kaldı ki, bizim inancımızda da, medeniyet değerlerimizde de bu anlayışın yeri yoktur.”

Konferansı, ‘”Müslüman dünyasının 21’inci yüzyılda yeniden doğuşunun bir ifadesi” olarak niteleyen İKÖ Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu da, “Günümüzde, İslamiyet’te kadının rolüyle ilgili gerçekten bir yanlış anlama var. Halbuki, tarih gösteriyor ki, İslam toplumlarında kadın her zaman hak ettiği yere sahip olmuştur.” dedi. Kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ise Türkiye’de kadınların statüsünün iyileştirilmesi ve kadınların işgücüne katılımını artırmaya yönelik önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti. Emine Erdoğan ile Sümeyye Erdoğan’ın da katıldığı toplantı öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu.