Kamu kurumları özürlü açığı için sınav yapacak

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Özürlüler için sınavlar, özür grupları ve ulaşılabilirlikleri göz önüne alınarak uygun ortamlarda yapılacak. Sınav kuruluna diğer kamu kurum ve kuruluşlarından konu ile ilgili üye alınabilecek. Özürlüler için sınavlar, özür grupları ve ulaşılabilirlikleri göz önüne alınarak uygun ortamlarda yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, özürlü açığı bulunduğu sürece, her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya birkaçında sınav yapılmak suretiyle, özürlülere tahsis edilen boş kadroların ilgili mevzuatına göre doldurulması zorunlu olacak.

Yönetmeliğin 12’nci maddesinde yer alan “sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı ile talep edilen görev ve özür durumunun bu göreve uygunluğu açısından incelenir.” ibaresi “sınav duyurusunda belirtilen şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenir.” şeklinde değiştirildi.

Sınavı yapacak olan kurumda bir sınav kurulu oluşturulacak. Bu kurul, kurumun en üst amirinin veya görevlendireceği bir amirin başkanlığında, kurumun en üst amirince belirlenecek en az biri özürlülük veya özel eğitim alanında çalışan ya da yetkin olmak üzere üç üye ile personel işleri birim amirinden teşekkül edecek. Ayrıca aynı usulle yedek üyeler seçilecek. Kurula asıl üyenin katılamadığı durumlarda yedek üye katılacak. Bu kurulu teşkil edenlerin öğrenim seviyeleri sınava girecek olanların öğrenim seviyelerinden aşağı olamayacak. Ancak, kurumların il veya bölge kuruluşlarında yapılacak sınavlar için kurum amiri tarafından sınavın yapılacağı yerde, özürlülük veya özel eğitim alanında çalışan ya da yetkin olan bir üyenin bulunması ve birinci fıkradaki öğrenim şartına uymak kaydıyla farklı şekilde sınav kurulu teşkil edilebilecek.

Özür grupları itibarıyla, ilkokul veya ilköğretim (ortaokul) mezunlarına (a) ila (e), lise veya lise dengi meslekî veya teknik okul ile yüksek öğrenim görmüş olanlara (a) ila (f) bentlerinde yer alan konuları kapsayacak, müracaat edenlerin girecekleri sınıf ve kadro için aranan bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde, ayrıca işitme ve/veya dil ve konuşma ile zihinsel özürlüler için öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle sorular ayrı ayrı hazırlanacak.

Sınavlarda kopya çekilmesi, kopya teşebbüsünde bulunulması veya sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılacak. 15’inci maddede belirtilen konulara göre hazırlanan sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Her özür grubu ve öğrenim durumuna göre başarı sıralaması en yüksek puandan başlanarak kendi grubu içinde yer alan “Özür Grupları ve Öğrenim Durumları İtibarıyla Başarı Sıralaması Cetveli”ne göre ayrı ayrı düzenlenecek. Duyurudaki her unvanlı kadro için talep edilen öğrenim durumları itibarıyla, özür gruplarındaki başarı puanları da dikkate alınmak suretiyle son bir sıralama yapılarak sınav ilanında belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarılı sayılacak. Yapılan başarı sıralamasında puanların eşitliği halinde 22’nci maddede belirtilen kriterler esas alınacak. Buna göre bir başarı listesi hazırlanacak. Aynı usulle boş kadro sayısı kadar yedek belirlenecek. Hazırlanan bu listeler sınav kurulu üyeleri ve başkanı tarafından imzalanacak ve kurum amirine teslim edilecek.

Belirtilen süreler içinde müracaat edenlerin atamaları başarı listesindeki sıralamaya göre yapılacak. Aynı puanı alan adaylar arasından diploması bir üst öğrenim olana, aynı öğrenim grubunda ise diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde ise yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Söz konusu atamalar tamamlandıktan sonra duyuruda yer alan kadrolardan iki yıl içerisinde istifa, ölüm, memuriyetten çekilme ve benzeri bir sebeple boşalma olması halinde veya kontenjan açığı bulunduğu sürece, başarı sıralaması takip edilmek şartıyla yedeklerden atama yapılabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini, özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek, özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve özürlülerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için özür durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç-gereçleri temin etmek zorunda olacak.