Koşu atları doping muayenesine tabii tutulacak mı?

Koşulara kayıtlı her atın doping muayenesine tabi tutulmasını zorunlu olmasını içeren kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kanun tasarısı Doping eylemine, at ilgililerinin katıldıkları tespit edilememiş olsa bile, dopingli olduğu tespit edilen at, ilk defasında bir yıl süreyle, ikinci defasında iki yıl süreyle, üçüncü defasında süresiz koşulara katılmaktan yasaklanması öngürülüyor. İlk kez dopingli olduğu tespit edilen at, kayıtlı olduğu koşudaki birincilik ikramiyesinin üç katı tutarındaki para cezasının, at sahibi veya at sahibi vekili tarafından yarış müessesesine nakden ve bir defada ödenmesi halinde koşulara katılma şartı getiriliyor.

Bu durum, atın ilgililerine verilen disiplin cezalarını ortadan kaldıramayacak. Aynı atta tekrar doping tespit edilmesi veya aynı kişiye ait bir başka atta da doping bulunması durumunda aynı ceza hükümleri uygulanacak.

İhtar cezası ile 15 yarış gününe kadar koşulara katılmaktan ve yarışlarla ilgili yerlerde ”sanat icrasından” geçici yasaklama cezaları, Yarış Komiserler Kurulu tarafından ilgililerin savunmaları alınarak verilecek ve derhal yerine getirilecek. 15 yarış gününü aşan geçici yasaklama cezaları ile süresiz yasaklama cezaları ise Yüksek Komiserler Kurulu’nca verilecek. Para cezaları ise her iki kurul tarafından da verilebilecek. Cari yılda yarış gelirlerinin, bir evvelki takvim yılındaki yarış geliri toplamından fazla olması halinde, bu fazladan yarış ikramiyelerine düşecek kısım, ”Kamu Haznedarlığı Sistemine” dahil bir kamu bankasında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine açılacak özel hesaba aktarılacak.

Bu hesapta biriken para, at ıslahı ve tesisleri ile hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca sarf edilecek veya sarf ettirilebilecek. Cari yılda yarış gelirinin, bir önceki yılındaki yarış geliri toplamından az olması halinde, yarış ikramiyelerinin açığı bu hesaptan kapatılacak.