Kurumlar Vergisi Kanunu Resmi Gazete’de

Kurumlar Vergisi Kanunu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kanun ile kurumlar vergisi oranı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilecek.

Kanun’da kazançları, kurumlar vergisine tâbi olan kurumlar şu şekilde belirtildi: sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadî kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler, iş ortaklıkları, kurum kazancı.

Mükellefler ise şöyle sıralandı: sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadî kamu kuruluşları, yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler, dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler, iş ortaklıkları.

Kanuna göre; kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul atölyeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri ve benzeri kuruluşlar, kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin kuruluşları ve benzeri kuruluşlar. kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve yardım sandıkları, sosyal yardım kurumları, yoksul aşevleri, ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine ait işyurtları, darülaceze atölyeleri, öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri kuruluşlar, kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idarî makamların izniyle açılan yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine hizmet veren, kâr amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri ile askerî kışlalardaki kantinler, kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları, yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, kuruluşlarındaki amaca uygun işlerle sınırlı olmak şartıyla, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile askerî fabrika ve atölyeler, il özel idareleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadî işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

Türkiye’de kurulu menkul kıymet yatırım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, emeklilik yatırım fonları, konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonlarının kazançları kurumlar vergisinden muaf olacak.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu Teşkilat Kanunları kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının amatör spor dallarının tamamı, profesyonel spor dallarının ise yarısı için indirim uygulanacak. Doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı da vergiden düşürülecek.

Kanuna göre; kurumlar vergisi beyannameleri, 1-25 Nisan tarihleri arasında verilecek. Vergi ise yine ay sonuna kadar ödenecek.

Kamu idare ve kuruluşları, iktisadi kamu kuruluşları, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek sahipleri, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin, kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden ve hesaben yaptıkları ödemeler üzerinden, kurumlar vergisine mahsuben yüzde 15 kesinti yapılacak. Ayrıca kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından da yüzde 15 kesinti uygulanacak.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumların 2006 takvim yılı içinde biten hesap dönemlerine ait kazançlarının vergilendirilmesinde, 1 Ocak 2006 tarihinden önceki aylara yüzde 30, sonraki aylara ise yüzde 20 oranının aritmetik ortalaması uygulanacak. 1 Ocak 2006’dan sonraki geçici vergi dönemlerinde yüzde 30 oranına göre hesaplanan ve tahsil edilen geçici verginin, aynı dönemler için bu kanuna göre hesaplanan tutarı aşan kısmı, takip eden dönemler için hesaplanan geçici vergiden mahsup edilecek.

Kanunun, 13. ve 35. maddeleri 1 Ocak 2007’den itibaren, diğer hükümleri ise 2006 başından itibaren yürürlükte olacak.