Mahkemede geçerli olmayan yemin

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bir alacak davasını borçlunun yeminine göre reddeden yerel mahkeme kararını, yeminin usule uygun olmadığı gerekçesiyle bozdu.

Dairenin söz konusu kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Davacı İ.A, davalı A.A’nın çalınan arabasını bulmak amacıyla yaptığı 300 YTL masraf bedelinin tahsili istemiyle Karasu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Davalı A.A, davacıya borcu bulunmadığını iddia ederek,davanın reddini istedi. Yerel Mahkeme, davacının teklifi üzerine, davalıya “borcu bulunmadığına ilişkin yemin” ettirerek, yemin üzerine davayı reddetti.

Kararın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin gerekçesinde, davalının yemini sırasında, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HMUK) yemini içeren 339 maddesinin 2. fıkrasında belirtilen usule uyulmadığı, yeminden sonra davalıdan bu ifadesinde sebat edip etmediğinin sorulmadığı kaydedildi.

Bu durumda, yeminde HMUK 339. maddesinde belirtilen sıraya uyulmadığı ve aynı Kanunun 340. maddesi gereğince yemin eden tarafa yemininde sebat edip etmediği sorulmadığı için, mahkemece davalı tarafa yaptırılan yeminin kanuna aykırı olduğu ve geçerliliği bulunmadığı vurgulandı. Gerekçede, “Geçerli olmayan yemine dayanılarak mahkemece davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Bu itibarla Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, kanun yararına bozulmasına oy birliğiyle karar verildi” denildi.