Meclis turizme teşvikle tatile girdi

TBMM Genel Kurulu'nda 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu'nu kısa sürede müzakere edilerek yasalaştırıldı.

Fikri mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla süreli yayın basılan yerler dışında eserlerin çoğaltılması, materyallerin üretilmesi, dolumu, çoğaltımı ve satışını yapan yerler, ücret karşılığı sertifikalandırılacak. Turizm alt yapısının teşviki ile turizm acentalarına harç kolaylığı sağlanacak. Turistler de sigortalanacak. Özel tiyatrolar teşvik edilecek. Kumarhanesi olan gemilerin karasularına yaklaşması halinde gerekli tedbirler alınacak.

TBMM Genel Kurulu’nda ‘Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ kısa sürede müzakere edilerek yasalaştırıldı. Tasarı, Cumhurbaşkanının onayından sonra yasa Resmi Gazete’de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Tasarının yasalaşmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Eyüp Fatsa ve CHP Gurup Başkanvekili Kemal Anadol, herkesin yeni yılını ve Kurban Bayramı’nı kutlayarak, milletvekillerine de yeni yılda buluşma temennisini iletti.

CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, bugün çıkarılan yasanın önemli bir örnek olduğunu belirterek, iktidarı muhalefetle uzlaşmaya çağırdı. Anadol, uzlaşmayla halkın ihtiyacı olan yasaların kısa sürede çıkarılabildiğini belirtti. Böylece milletvekillerinin 11 günlük tatili başladı. Genel Kurul, 04.01.2007 tarihinde açılacak, ancak Meclis’in çalışması beklenmiyor.

Yasayla, bandrolsüz satılan korsan yayınlarla mücadeleye destek verilmesi öngörülüyor. Buna göre, korsan olarak çoğaltılan nüsha ve yayınların ele geçirilmesi halinde, suça konu olan materyallerin ele geçirilmesine fiilen katılan, önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olan denetim komisyonu başkan ve üyelerinden kamu görevlisi olanlara ikramiye ödenecek.

Bir denetim faaliyeti çerçevesinde yapılan el koymalar sonucu denetim komisyonu başkan ve üyelerine verilebilecek ikramiyenin toplam tutarı, yönetmelikle belirlenecek. İkramiye tutarı, ilgililere eşit miktarda paylaştırılacak. Tahsil ettikleri Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’nı, belirtilen süre içinde il özel idarelerine yatırmayan belediyelerden, katkı payları, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilecek.

Belediye başkanları, bu katkı paylarının zamanında ve tam olarak ödenmesini sağlamakla yükümlü olacak. Ödenmeyen paylar, il özel idaresinin talebi üzerine belediyenin İller Bankası’ndan aldığı genel bütçe vergi gelirleri payından kesilerek, talep eden özel idareye gönderilecek.

Yasa, ‘yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıflar dışındaki; asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunma’ görevini de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevleri arasına ekliyor.

Aynı yasayla ‘Yapımı kar etmeyen yapımcıların bir daha desteklenmeyeceğine’ ilişkin hüküm, ‘3 yıl süreyle desteklenmemeleri’ şeklinde değiştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın vereceği film yapım destek ödenekleri, filmin takvim yılı içinde bitmemesi halinde bir sonraki yılda, ödeneğin yüzde 50’sini geçmemek koşuluyla kullanılabilecek.

Yasaya göre, Türkiye’de seyahat acentalığı yapmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alınacak. İşletme belgeleri, bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verilecek, bu belge devredilmeyecek. Gerçek kişilere ait seyahat acentalarının işletme belgelerinin, bir defaya mahsus olmak üzere, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde tüzel kişiliğe devredilebilmesi sağlanacak.

Yurtdışında ve yurtiçinde yolcu taşımacılığı yapan kuruluşların hizmetleri, nakliyecilik hizmeti niteliğinde değerlendirilerek, işletme belgesine uygulamasına tabi tutulmayacak. Seyahat acentaları, bir başka meslek birliğine üye olsalar dahi işletme belgesi alarak faaliyette bulunabilecek. Tur veya sadece tek bir otelde konaklamayı ve konaklanacak otele ulaşımı içerenler hariç olmak üzere, paket tur kapsamında, paket tur veya tur başına 45 kişiye kadar en az bir rehber bulundurulacak.

Turistlere, rehberler dışında herhangi bir kimse aracılığıyla Türkiye’nin tarihi, doğası, kültürü ve turizmiyle ilgili rehberlik faaliyeti niteliğinde bilgi verilmeyecek. Müşterilere, seyahat acentaları tarafından zorunlu sigorta yaptırılacak. Müşterilerin seyahat acentalarıyla yaptıkları sözleşmeler doğrultusunda karşılaşacakları zararlar, sigorta tarafından karşılanacak.

Müşteri, sigorta kapsamındaki zararını doğrudan sigorta şirketinden talep edebilecek. İlgili branşta ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinin paket tur sigortası yapmaları zorunlu olacak. Seyahat acentaları ve sigorta şirketleri, sigorta sözleşmelerini imzaladıkları andan itibaren 5 iş günü içinde bakanlığa bildirecek ve sözleşmenin bir örneğini gönderecek.

“SİGORTA PRİMLERİNİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BELİRLEYECEK”
Sigorta primlerini Hazine Müsteşarlığı tespit edecek. Seyahat acentalarının yurt dışına çıkma ve döviz bulundurmasına ilişkin hükümler de yürürlükten kaldırıldı. Seyehat Acentaları Birliği’nin merkezi İstanbul’da olacak. Mevzuatlara uymayan seyahat acentalarına, ilgili makamca verilecek cezadan ayrı olarak, daha önce ‘ihtar’ cezası veren bakanlık tarafından bundan böyle idari para cezası da uygulanabilecek. İlgili mevzuat hükümlerine uymayan seyahat acentaları, durumu düzeltmeleri veya bir daha mevzuata aykırı davranmamaları konusunda bakanlıkça uyarılacak, buna rağmen 30 gün içinde gerekli düzeltmeleri yapmayan işletmelere bin YTL ceza uygulanacak.

Rehber çalıştırmayan acenteye bin 500 YTL, acenta hizmeti dışında faaliyette bulunanlara, yanıltıcı reklam yapanlara, müşterilerin kimlik bilgilerini deşifre edenlere biner YTL, bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde vermeyen veya yanıltıcı bilgi verenlere 2 bin YTL ceza kesilecek. Seyahat acentası işletmelerinin belgeleri, çeşitli kusurlarından dolayı iptal edilebilecek.

una göre, zorunlu sigorta yaptırmayan, 1 yıl içinde 5 kez para cezası almayı gerektirir fiilde bulunan acentaların işletme belgeleri iptal edilecek. Bakanlıktan belge almaksızın seyahat acentası kuranlar ile rehberlik faaliyetinde bulunanlara, 3 aydan 6 aya kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Yasada Polis ve Selahiyet Kanunu’na madde eklenerek, her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü mal ve hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul ederken çevreyi ve müşteriyi rahatsız edenlere 1 aya kadar adli ceza verilebilecek.

Seyahat acentaları ve anlaşmalı rehberlerin, müşterilerine verdikleri hizmetler sırasında, müşteri ile yapılan sözleşmede açıkça taahhüt edilen ve verilen hizmetle doğrudan ilgili olanlar hariç, müşterinin bilgisi dışında, müşterilerin yaptıkları alışveriş veya müşterilerin sözleşmede belirtilenler dışında belli bir işletmeye göndermeleri karşısında herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde, seyahat acentalarının temsil ve imza yetkili kişisi ile rehber aleyhine, 3 aydan 6 aya kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Hanutçuluk yaptığı kesinleşen seyahat acentaları ve rehberlerin belgelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından el konulacak. Bu firma ve kişiler, 5 yıl süreyle seyahat acentalığı ve rehberlik yapamayacak.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), birlik gelirlerini artırmak, üyelerine daha iyi hizmet verilebilmesini ve sivil toplum örgütü olarak ülke turizmine katkıda bulunulmasını sağlamak için şirket kurması, taşınmaz alım, satımı, sınırlı ayni hak tesisi gibi yetkilere sahip olacak.

Birliğe kayıt ücreti olan 20 bin YTL, nakden ve bir defada tahsil edilecek. Yıllık aidat ise üye kayıt ücretinin yüzde 5’i oranında olacak. Gerçek ve tüzel kişiler, Denizcilik Müsteşarlığı’ndan işletme izni ve bakanlıktan belge almak koşuluyla deniz turizmi tesisleri, yatırımı ve işletmeciliği yapabilecek.
Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişikle, yatların Türk limanlarındaki dolaşımına kolaylık getirildi. Özel veya ticari Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Türkiye’ye giriş ve çıkış işlemleri deniz hudut kapılarında yapılacak. Bu işlemler, yatların sonradan uğrayacakları Türk liman ve kışlama yaptıkları alanlarda da geçerli olacak.

Türkiye’ye giriş işlemini tamamlamış Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçları, Türk karasuları ve limanları arasında serbestçe dolaşabilecek. Yabancı bayraklı veya yabancıların kullandıkları deniz turizmi araçları, Bakanlar Kurulu’nca, Genelkurmay Başkanlığı ve bakanlığın uygun görüşü alınarak tespit ve ilan edilen seyir haritalarına işlenmiş yasak bölgeler dışında kalan kıyı ve koylara gezi amacıyla yanaşabilecek ve demirleyebilecek.

Kruvaziyer gemilerde kumarhane varsa, Türk karasularında seyir esnasında kapalı tutulmasına ilişkin gerekli tedbirler ilgili idarelerce alınacak. Yabancı bayraklı deniz turizmi araçları, gezi, bakım, onarım, kızaklama veya kışlamak amacıyla Türkiye’de 5 yıla kadar kalabilecek, bu süre bakanlıkça 5 yıl daha uzatılabilecek. Türk ve yabancı bayraklı yatlar, gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilebilecek.

urizm yatırımı veya işletmesi belgesi; yatırım belgesi süresi sona ermesine rağmen yatırımın tamamlanmaması veya turizm işletmesi belgesi alınamaması, tesisin belgelendirilebilecek işletme türleri dışında faaliyet göstermesi veya turizm işletmesi faaliyetine son verilmesi, tesisin belgeli olarak faaliyet göstermesinin ülke turizmi açısından sakınca oluşturması durumlarında iptal edilecek.