Merkez Bankası’na azami faizi belirleme yetkisi

TÜSİAD; Banka ve Kredi Kartları Kanunu’nun Merkez Bankası’na azami faizi belirleme yetkisi vermesi serbest piyasa ilkelerinden geri dönüştür.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Banka ve Kredi Kartları Kanunu’nun kabul edilmesinni, kredi kartı piyasası için geçerli olan mevzuatın tek bir kanun altında toplanması açısından olumlu olduğunu, ancak, Merkez Bankası’nın azami faiz oranlarını belirlemede yetkili kılınması, serbest piyasa ekonomisinin tesis edilmesinde kat edilmiş mesafe açısından bir geri dönüş olduğunu savundu.
TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, düşen enflasyon ortamında, kredi kartlarının faiz oranlarının nispi yüksekliği, toplumda çeşitli sıkıntı ve tartışmalara yol açtığı, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kredi kartının ihraç edilmesi, kullanımı, tarafların hak ve yükümlülükleri gibi çeşitli kanunlarla düzenlenen konuların tek bir kanunda toplanmasının, uygulamada etkinliği artırabileceği gibi olası sorunları da azaltabileceğine işaret edildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Diğer yandan, tüm dünyada, düşen enflasyon ortamında, kredi kartları faiz oranlarındaki düşüş hızı, diğer faiz oranlarının düşüş hızından daha yavaş olmuştur. Ancak, piyasada rekabetçi dinamiklerin çalışmasının beklenmesi yerine, tüketicileri, aşırı faiz oranlarından ve suistimale açık kredi kartı kullandırma usullerinden koruma amacıyla çıkartılmış olan yasalar, çoğu kez tüketicilere makul oranlardan kredi kullandırma amacını yerine getirememekte ve finansal piyasaların uzun dönem gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Öncelikle, söz konusu kanunla birlikte, kredi kartları faiz oranlarına bir üst sınır getirilmesi, piyasa ekonomisi anlayışı ile çelişmektedir. Kredi kartı piyasasında rekabet koşullarının mevcudiyeti, ilave bir kısıtlama getirilmesini gereksiz kılmaktadır.

Kaldı ki, faiz oranlarına bir üst limit belirleme yetkisinin Merkez Bankası’na verilmiş olması, öncelikli görevi fiyat istikrarı olan Merkez Bankası’nın, bağımsızlığı, yapısı ve politikaları açısından da ciddi sakıncalar yaratmaya açıktır. Bu uygulama, vatandaş ile muhatap olmayan Merkez Bankası’nı tüketiciler ile karşı karşıya getirecektir. Bu durum, enflasyon hedeflemesine geçilmiş olan 2006 yılında, enflasyonun daha da aşağı çekilmesi üzerinde odaklanması gereken Merkez Bankası’nı, fiyat istikrarı dışındaki konularda süren tartışmaların içine sürükleme ve fiyat istikrarı için uyguladığı para politikalarını etkileme riski taşımaktadır.

Diğer yandan, getirilen kısıtlamalar, kredi kartları ile finanse edilen satış miktarlarının azalmasına yol açabilecektir. Kredi kartı kullanımının azalması ise, hiç şüphesiz kayıt dışı ekonomi ile verilen mücadelenin en önemli ayağının kaybedilmesi anlamına gelecektir.”