Milli Eğitim Bakanı’nın ‘niyeti’ ortaya çıktı!

MEB'in son 2 güne damga vuran taslağı hazırlamasındaki neden ortaya çıktı!

Özel dershaneleri kapatmaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı’nın Halk Eğitim Merkezleri’ne sınavlara hazırlık için kurs açma yetkisi verdiği ortaya çıktı. Bakanlığın 2008’de kaldırdığı kurs açma yetkisi, 25 Ekim 2013 tarihli yazıyla bu merkezlere yeniden tanındı.

Dershanelerin kapatılması haberleri üzerine konuşan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, dershanelerin özel okul ve açık liseye dönüştürüleceğini söyledi. Avcı, dershaneden dönüşen bu kurumlara gidemeyen ve takviye eğitim almak isteyen öğrenciler için 2008’de ‘amaca hizmet etmediği’ gerekçesiyle kapatılan Halk Eğitim Merkezleri’ndeki (HEM) sınava hazırlık kurslarının tekrar açılacağını açıkladı.

Bakanlığın 18 Aralık 2008’de valiliklere gönderilen genelgede “HEM’ler bundan böyle Seviye Belirleme Sınavları’na hazırlık, örgün eğitime destek, Türkçe, matematik gibi kurslar açamayacak, açılmış olanlar 31-12-2008 tarihine kadar kapatılacaktır” denilmişti.

‘AMACINA HİZMET ETMİYOR’

HEM’lerin kapatılma gerekçesi genelgede, her okul ve her sınıfta değişik isimler altında sınavlara hazırlık kursların açılması, görevlendirilen çok sayıda öğretmen ek ücret verilmesi olarak gösterildi. 5 yıl önce gönderilen kapatma yazısında bu kursların Seviye Belirleme Sınavları konusunda öğrenci ve veliler üzerinde olumsuz etki yaptığı ifade edildi.

YETKİ YENİDEN VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın HEM’lere kurs açma yetkisini yeniden vererek dershanelerle ilgili kapatma projesini adım hayata geçirdiği ortaya çıktı. Bakanlık 25 Ekim 2013’te HEM’ler ile valiliklere yeni bir yazı gönderdi. 2008’deki kapatma talimatının yürürlükten kaldırıldığı duyuruldu. Buna göre kapatılması planlanan dershanelerin işlevlerini Halk Eğitim Merkezleri’ndeki bu kursları üstlenecek.

Bugün'ün bu haberine göre Bakanlığın halk eğitim merkezleri bünyesinde sınava hazırlık kurslarının tekrar açılmasını sağlayan yazısında şu ifadeler yer aldı: “HEM müdürlüklerince açılan seviye belirleme sınavlarına hazırlık, örgün eğitime destek, Türkçe, matematik gibi kursların açılmaması, ÖSS hazırlık, Anadolu liselerine hazırlık, yatılılık ve bursluluk sınavlarına hazırlık gibi kursların ise kontrollü bir şekilde düzenlenmesine dair ilgide kayıtlı yazı yürürlükten kaldırılmıştır.”

Totaliter anlayış var

Güven Dershane Sahipleri (GÜVENDER) Başkan Yardımcısı Eyüp Kılcı 4 bin dershaneden sadece 50’sinin özel okula dönüşebileceğinin altını çizdi. Kılcı, “Dershanelere teklif ben senin dönüşmeni istiyorum. Özel sektör mantığını bir kenara bırakıp totaliter anlayışla senin şu kalıba girmeni istiyorum deniliyor. Ya kaçak ya da kapanırsın anlayışı var. Bu yatırımın çöpe gitmesi ya da kontrolsüz alana gitmesi demek. Dershane öğretmenlerinin sadece 5 yıllık olanlarını alacaklar. Bunlardan da mülakattı geçenler bakanlık bünyesine geçecek. Peki 5 yılını doldurmayanlar, mülakatı geçemeyenler bunlar ne olacak? Bunlarda işsizlikle karşı karşıya kalacak Özel ders veren gruplar ortaya çıkacak.  Bunlardan da sadece maddi imkanları olanlar yararlanacak” ifadelerini kullandı.

İhtiyacın bir sonucu

Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel: Elbette ki HEM’lerin ve okulların yeniden kurs açması destek eğitimine olan ihtiyacın bir sonucudur. Dershaneler köklü bir geçmişe sahiptir ve zaman içerisinde başarılı bir öğretim programı oluşturmuşlardır. Bunun yerine başka kurumlar gelecekse bunlar neden kapatılıyor? Bakanlık buralara harcayacağı parayı dershanelere dar gelirli aileleri göndermek için kullanabilir.

MEB’in uygulaması bir çelişki

Özel Dershaneler Birliği (ÖZDEBİR) Başkanı Faruk Köprülü: MEB’in uygulaması bir çelişki. Dershaneleri kapamaya çalışıp kendi kurslarını açıyor. Demek ki özel kurslara dair bir ihtiyaç var. Bakanlık kapatılan kursları tekrar açmakla dershaneye, özel kursa olan ihtiyacı tescilledi. HEM’lerin açtığı kurslara öğrenciler rağbet göstermez. Bakanlık bir taraftan kendisi bu hizmeti versin bir taraftan da dershaneler faaliyetlerine devam etsin. İsteyen öğrenci bakanlığın kursuna gider isteyen de dershaneye. Bu yönde hareket edilmesi daha gerçekçi bir yaklaşım olur. Bu kurslarda öğretmenler ek ücret almadan bu işi yapmayacak. Öğretmene verilecek ek ücret öğrenciye de yansıyacak.

Sektör temsilcileriyle görüşülmedi

Özel Ders­ha­ne­ler Bir­li­ği Der­ne­ği, Gü­ven Ders­ha­ne Sa­hip­le­ri Der­ne­ği, Tüm Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Der­ne­ği ile ba­zı il­ler­de­ki ders­ha­ne bir­lik­le­ri or­tak ba­sın açık­la­ma­sı yap­tı. Temsilciler, hükümetin ‘kendileriyle görüşüldü” iddiasını yalanladı. Açık­la­ma­da şu ifa­de­ler kul­la­nıl­dı:

“Hü­kü­me­tin, ye­ni de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­tin­de açık­la­dı­ğı­nın ak­si­ne bir tu­tum­la, sek­tör tem­sil­ci­le­riy­le hiç gö­rüş­me­den hat­ta yok sa­ya­rak mev­cut özel okul­la­rın sür­dü­rü­le­bi­lir ol­ma­dı­ğı or­ta­day­ken, oku­la dö­nü­şü­mü tek al­ter­na­tif gi­bi sun­ma­sı, dö­nü­şe­me­yen­le­ri ka­pat­ma­sı ola­sı­lı­ğı, be­ra­be­rin­de bun­la­ra yö­ne­lik ta­sar­ru­fun ni­te­li­ği­ne ve içe­ri­ği­ne bağ­lı ola­rak bir di­zi hu­kuk­sal uyuş­maz­lık­la­rı da be­ra­be­rin­de ge­ti­re­cek­tir. Fır­sat eşit­li­ği sağ­la­mak adı­na fır­sat eşit­siz­li­ği­ni ar­tı­ra­cak ve da­ha çok kar­ga­şa ya­ra­ta­cak bir dü­zen­le­me­nin mu­ha­ta­bı ol­ma­mak, ulu­sal ve ev­ren­sel hu­kuk için­de hak­la­rı­mı­zı sa­vun­mak du­ru­mun­da kal­ma­ya­ca­ğı­mı­za inan­mak is­ti­yo­ruz.”

TEPKİLER…TEPKİLER…

Doğulu çocukların umut kapısını kapatmayın

Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler ve Gü­ven­lik Uz­ma­nı Prof. Dr. Se­dat La­çi­ner: Ders­ha­ne­ler Şır­na­k’­tan Hak­kâ­ri­’den, Di­yar­ba­kı­r’­dan üni­ver­si­te­ye ye­ni bir dün­ya­ya adım at­ma­sı için bir umut olu­yor. O umut ka­pı­la­rın­dan bir ka­pı­yı ka­pat­ma­mak la­zım, sön­dür­me­mek la­zım. Do­ğu il­le­rin­de te­rör ör­gü­tü en çok ders­ha­ne­le­ri ve etüt mer­kez­le­ri­ni ya­kıp yık­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bu alan­da te­rör ör­gü­tü­ne yar­dım­cı olun­ma­ma­sı ge­re­kir. Ders­ha­ne­le­rin kal­dır­ma­sı du­ru­mun­da ve­li­ler al­ter­na­tif bul­ma yo­lu­na gi­de­cek. Ya okul­da­ki öğ­ret­men­le­re pa­ra ve­re­rek kurs ala­cak. Ders­ha­ne­le­rin ver­di­ği fonk­si­yon mut­la­ka ya­sa­ dı­şı yol­lar­dan ve­ya baş­ka yol­lar­la ka­pat­ma­ya ça­lı­şa­cak­lar­dır.

Siyasi çekişme yapılmamalı

Eği­tim uz­ma­nı Ci­hat Şe­ner: Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı du­ru­mun­da kao­sun ya­şa­nır.Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma sü­re­ci ta­ma­men rast­ge­le ve po­li­tik iler­li­yor. Bu işin zor­la ya­pıl­ma­sı doğ­ru de­ğil. Ye­ni so­run­la­ra yol aça­cak­tır. Si­ya­si çe­kiş­me ko­nu­su ya­pıl­ma­sı hiç doğ­ru de­ğil. Me­zun olan ve­ya oku­yan öğ­ren­ci­ler çok kö­tü et­ki­le­nir. Ben ço­cuk­la­ra üzü­lü­yo­rum. İş ME­B’­e dü­şü­yor. Cid­di bir ye­ni­len­me ha­re­ke­ti­ne gi­rer öğ­ren­ci­le­rin ih­ti­ya­cı olan bil­gi­le­ri öğ­ren­ci­le­re ak­ta­rır ve o sı­nav­la­ra gö­re öğ­ren­ci­ler ye­tiş­ti­ri­lir­se öğ­ren­ci­ler ders­ha­ne­ye git­mez.

Matematik evleri çoğalır

Tüm Eği­tim Mü­fet­tiş­le­ri Der­ne­ği (TEM-DER) Ge­nel Baş­ka­nı Ab­dul­lah Ka­ra­kuş: Ders­ha­ne­le­rin ‘ol­du­ bit­tiy­le­’ ka­pa­tıl­ma­sı ­bü­yük sı­kın­tı­la­ra yol açar. Ders­ha­ne­ler­de özel­lik­le or­ta ve alt ge­lir gru­bun­da­ki ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı sı­nav­la­ra ha­zır­la­nı­yor. Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sıy­la mer­di­ven al­tı ku­rum­lar ar­tar. ‘Ma­te­ma­tik evi, fi­zik evi, kim­ya evi­’ gi­bi ya­pı­lan­ma­la­rın önü­ne ge­çi­le­mez.

İmece usulü ders

İz­mir Özel Ders­ha­ne­ler Bir­li­ği Der­ne­ği (İz-Öz-Der) Baş­ka­nı Se­za­i Özel: Hal­kın yüz­de 70’i ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tı­la­rak özel eği­tim ku­rum­la­rı­na dö­nüş­tü­rül­me­si­ne kar­şı. Eğer biz­ler ka­pa­tı­lır­sak her ev ders­ha­ne olur. Ders­ha­ne­ler yer al­tı­na gi­rer ve yer­sa­ne­ler do­ğar. Eği­tim sis­te­min­de fır­sat eşit­siz­li­ği­nin bu­lun­ma­sı ne­de­niy­le ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç du­yul­du. İyi bir okul­da oku­mak is­te­yen ve mad­di du­ru­mu ye­rin­de ol­ma­yan ço­cuk­lar için biz­ler ders­ha­ne­ler­de ime­ce usu­lü ile özel ders ve­ri­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.

Günay: Dershane kapatma en son iş

Eski Kültür Bakanı AK Parti Milletvekili Ertuğrul Günay, dershaneleri kapatmanın ësondan başa doğru gitmekí olacağını dile getiren Günay, “Kapatmak, iyi sonuç almamızı sağlamazî dedi.  Milli Eğitimíde genel bir yapısal iyileştirmeye ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Günay, “Öğretimin içinde bu kadar sorun var iken dershanelerden başlamak bence biraz tersinden işi sonuçtan başlamak gibi geliyor.” dedi.

Özel dershanelerin, bugünkü eğitim sisteminin eksikliklerinin yarattığı ihtiyaçtan doğduğunu aktaran Günay, ìO ihtiyaçları ortadan kaldırmadan dershaneleri kaldırmaya kalkarsanız işi yanlış tarif etmiş olursunuz. O yüzden yanlış bir gündem üzerinde tartışıyoruz. Bu yapısal düzenlemeleri yaptıktan sonra zaten dershaneler ihtiyaç olmaktan çıkar.”

‘Eğitim üzerinden siyaset’

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam: “Eğitim üzerinden siyaset yapılan bir tasarı olarak görüyorum. Eğitimin temel sorunlarına çözüm bulamayan iktidar, sanki bir fırsat eşitsizliği varmış gibi gösteriyor. Tam tersine bu sistem devam ettiği sürece dershane ve etüt merkezleri, bu imkanlara erişemeyen çocuklara fırsat eşitliği sunmaktadır. Eğitim sisteminin öncelikle dershanelere ihtiyaç duymayacak bir yapıya kavuşmasını sağlamak lazım.”