Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete’de

Hazine adına idari yoldan yapılacak tescil işlemleri ile ilgili esaslar belirlendi.

Tebliğde, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile Hazinenin senetsizden tasarruf ettiği taşınmazlardan idari yoldan Hazine adına tescil ettirme yetkisi Bakanlığa ait olanların tescil işlemlerinin, özel Kanunlarında hüküm bulunmaması halinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yayımlanan 14 Ekim 1996 tarih ve 1996/6 numaralı Genelgeye göre yapılmakta olduğu hatırlatıldı.

Tebliğde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22’nci maddesinin ikinci fıkrasının “Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin bu Kanun hükümleri gereğince kadastrosu yapılır.” şeklinde iken, “Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin tescili yapılır.” şeklinde değiştirildiği belirtildi. Tebliğde, yapılan bu değişiklik doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup kadastro harici bırakılan yerler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz yerlere ilişkin tescil taleplerinin karşılanmasında uyulması gereken hususların, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) yayımlanan 12 Nisan 2006 tarihli ve 2006/8 (1624) numaralı Genelgede açıklandığı ifade edildi.

Tebliğe göre, Hazine adına idari yoldan yapılacak tescil işlemlerinin, Genelgede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılması gerekecek.