Nüfus cüzdanını kaybedene ceza geliyor

Nüfus kayıtlarının yeniden düzenlenmesini ve ülke genelinde adres bilgilerinin kaydedileceği veri tabanının oluşturulmasını öngören yasa tasarısı TBMM’ye gönderildi.

Tasarıya göre, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere 50 YTL, ikamet adreslerini bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 250 YTL ve gerçeğe aykırı beyanlarda bulunanlara 500 YTL idari para cezası verilecek. ‘Nüfus Hizmetleri Yasa Tasarısı’ ile, Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların ikamet adreslerinin nüfus kütüklerine elektronik ortamda tescili getiriliyor. Tasarıyla, Türkiye’de en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancıların bağımsız bir kütüğe kaydedilmesi ve bu kayıtların güncelliklerinin sağlanması için nüfus olaylarının bildirilmesi zorunluluğu uygulanacak.

Tasarıya göre, nüfus olayları, iletişim ağı kullanılarak nüfus müdürlüklerindeki aile kütüklerine ve merkezi veri tabanına tescil edilecek. Her mahalle veya köy için aile kütüğü tutulacak. Aile kütüklerinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, ikamet adresi ve sahteciliğin önlenmesi için kişinin fotoğrafı da olacak. Elektronik ortama yansıyan aile kütüklerinde, sadece kimlik numarası, ikamet adresi ve fotoğrafı yer alacak. Kişinin kayıtlı bulunduğu yer, il, ilçe, dini ve medeni hali gibi bilgiler elektronik ortamda yer almayacak. Nüfus kayıtlarına kişilerin özel bilgilerini işleyen memurlar ve Kimlik Paylaşımı Sistemi kapsamında nüfus kayıtlarından faydalanan diğer görevliler gizlilik kuralına göre çalışacaklar. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam edecek. İçişleri Bakanlığı, yurtiçinde nüfus müdürlüklerine, yurtdışında da dış temsilciliklere evlendirme memurluğu yetkisi verebilecek. Nüfus kütüklerindeki kayıtlar mahkeme kararı olmadıkça düzeltilemeyecek, olayların aile kütüklerine tescili sırasında yapılan maddi hatalar ise nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun düzeltilebilecek.

Din hanesine yeni düzenleme

Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilecek, değiştirilecek, boş bırakılacak veya silinecek. Tasarıyla, aile kütüklerinde yazılı hicri veya rumi tarihlerin miladi yıla çevrilmesi için de Nüfus Genel Müdürlüğü’ne yetki veriliyor. Eksik kalan doğum tarihleri de idarece tamamlanacak. Nüfus ve aile cüzdanını kaybedenlere yeniden nüfus ve aile cüzdanı verilebilmesi için bakanlıkça hazırlanarak bastırılan ‘cüzdan talep belgesi’nin kullanılması zorunlu hale getiriliyor. Tasarıyla, ergin kişilere adreslerini bildirme, muhtarlara ise bu bilgileri incelemek, ikamet bilgilerini karşılaştırma ve bildirilmemiş olan değişiklikleri ilçenin nüfus müdürlüğüne bildirme zorunluluğu getiriliyor. Tasarıyla, Kimlik Paylaşım Sistemi ve Adres Paylaşımı Sistemi ile veri tabanlarında tutulan bilgiler kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açılıyor. İl özel idareleri ve belediyeler sorumluluk alanlarındaki adres bileşenlerini adres standardına uygun olarak tanımlayıp bunlara sabit tanıtım numarası vererek mahallindeki bütün adresleri kapsayacak şekilde adres bilgilerini oluşturmakla yükümlü tutuluyor. Herhangi bir nedenle sabit tanıtım numarası dışında adres bileşenlerinde yapılan değişikliklerin takip edilerek ulusal adres veri tabanına işlenmesi görevi de bu kurumlara veriliyor.

Tasarıyla, nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlilerine 25 YTL para cezası getiriliyor. Bu yasaya göre, nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü olup bu yükümlülüğünü belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin dolmasından itibaren iki ay içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyenlere 50 YTL para vezası verilecek.