O yurtlar kapatılacak!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ruhsat almayan yurtlar kapatılacak.

Darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında yeni çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle her ne ad olursa olsun, öğrenci barınma hizmetine ilişkin faaliyetlerin MEB'den alınacak ruhsat olmadan yürütülmei halinde idari para cezası uygulanacağı ve kapatılacağı duyuruldu.

Kurum açma izni verilen kurumlardan 6 ay  içerisinde barınma hizmetine başlamayan, faaliyetine başladıktan sonra izinsiz  ara veren kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal  edilecek.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile her ne ad altında olursa olsun, öğrenci  barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB)  alınacak ruhsat olmadan yürütülmesi halinde brüt asgari ücretin 20 katı idari  para cezası uygulanacak ve bu yerler valilikçe kapatılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ye göre, 24 Mart 1950 tarihli ve 5661  sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun'a  yurt ve benzeri kurumların kurucularında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde  aranan şartlara yeni koşullar eklendi.

Buna göre, yurt ve benzeri kurumların kurucularında, ilgili kanunda  belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya  daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile devletin egemenlik  alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, devletin güvenliğine  karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli  savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,  irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,  hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan  kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel  dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin  Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış  olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması gerekecek. Bu  kişilerde, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli  güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara  üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı veya bunlarla irtibatı olmaması şartı  aranacak.

Yapılan inceleme, soruşturma ve denetimlerle yurt ve benzeri kurumun  Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, mevzuatta  belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel  çalıştırması, barınma hizmetine ilişkin yükümlülük veya taahhütlerini yerine  getirmemesi, sözleşme veya taahhütnamelerinde usulsüzlük yapması, ilgili  yönetmelik, yönerge ve genelge hükümlerine aykırı fiillerde bulunması halinde  brüt asgari ücretin iki katı para cezası verilecek.

TRT