Protokol yolundaki aksaklıklar kanunla giderilecek

Esenboğa Havaalanı'na gider protokol yolu ve çevresindeki gecekondu alanlarının düzenlenmesine ilişkin projede yaşanan aksaklıkların giderilmesini öngören tasarı TBMM Bayındırlık Komisyonu'nda kabul edildi.

Komisyonda kabul edilen ”Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı”na göre, daha önce Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca yapılan proje içinde her ölçekteki imar planlarının yapılması, yaptırılması ve onanması işlemini, Ankara Büyükşehir Belediyesi yürütecek. Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen gayrimenkullerden, idare tarafından üzerinde uygulama yapılan gayrımenkullerin mülkiyeti, hak sahiplerine teslim edilecek olanlar hariç, idareye bedelsiz olarak devredilecek.

Tasarıya göre proje alanındaki gecekonduların yıkıldığı yerlerdeki arsa sahiplerinden, arsa bedellerini, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödemeyenler, bu bedeli, müşterek banka hesabına proje geliri olarak yatıracak. Proje, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce özel hukuk hükümlerine göre kurulacak veya iştirak edilecek şirkete, bedeli karşılığında yaptırılabilecek.

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi’nden elde edilen gelirler, projenin finansmanında kullanılacak. Ancak projenin devamı süresince Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Belediye tarafından müşterek banka hesabına aktarılan ödenekler, bu hesapta biriken gelirlerden geri tahsil edilebilecek.