Riva Komisyonu raporunu tamamladı

Riva Komiusyonu, Galatasaray Kulübü'nün 15 nisan Cumartesi günü yapılacak olan Riva gündemli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde raporunu tamamladı.

I- 24 Aralık 2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da 15 kişiden oluşan Riva Komisyonu: “Gündemin 4. Maddesinde yer alan hususlarda tam yetkili olarak çalışmak,incelemek, değerlendirmek ve düzenleyeceği raporu 15 Nisan 2006 tarihinde yapılacak toplantıya sunmak” üzere seçilerek görevlendirilmiştir. Anılan 4. madde şöyledir:

“İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı Köyü, Beylik Mandıra Çiftliği, 1-5 pafta, 2942 parselde kayıtlı, 1.175.000 m2 alanı olan mülkiyeti Kulübümüze ait taşınmazın, söz konusu arazi ile ilgili ve sınırlı olması kaydıyla;

* Toprak dokusu, zemin etüdleri, plan çalışmaları gibi her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak,

Her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri her türlü idari, hukuki, mimari işlemleri yapmak,

* Bahis konusu gayrimenkulun üzerinde hak ve mükellefiyet tesisi de dahil, tescil, terkin, ifraz, tevhit, devir, satış, trampa, takas, ipotek, rehin ve özel parsel ihdası vs. her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak,

Bahis konusu arazinin tümünü veya bir bölümünü, parsellerini kurulmuş ve/veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkûr şirketin hisseleri üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak

konularında Tüzüğümüzün 22. maddesinin (f), (g), (h), ve (p) fıkraları uyarınca Genel Kurul’a tanınan yetkiler çerçevesinde Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.”

Komisyon ilk toplantısını 28 Aralık 2005 günü yapmış, Başkanlığına Selahattin Beyazıt’ı getirmiş, kurulduğu tarihten bu yana da 13 kez toplanmıştır.

Yapılan toplantıların yanısıra Komisyon üyeleri ayrıca bireysel araştırmalar ve çalışmalar yapmışlar ve sonuçlarını raporlar halinde Komisyona ve Başkana iletmişlerdir. Yönetim Kurulu tarafından daha önce yapılmış olan çalışmalar ve çeşitli firmalardan alınan ön teklifler de değerlendirmelerde göz önünde tutulmuş, ayrıca, Emlak GYO yetkilileriyle de yüz yüze görüşme yapılmıştır. Bu çalışmalara paralel olarak, Komisyonca görevlendirilen bazı üyeler, Kulübümüzün kredi ilişkisi içinde bulunduğu bankaların yetkilileriyle de temas kurarak seçeneklerin olabilirliğini test etmişlerdir.

Komisyon Kulübümüzün Riva’daki arazisinin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için olabilecek çeşitli seçenekleri incelemiştir. Üzerinde durulan seçenekler şunlar olmuştur:

1. Arazinin olduğu gibi satılması,

2. Arazinin Kulüp ya da Kulübün kuracağı bir şirketçe, üzerine kurulacak konutlar ve başka tesislerle geliştirilerek pazarlanması,

3. Arazinin kurulacak bir gayrimenkul yatırım ortaklığına ayni sermaye olarak konulması yoluyla değerlendirilmesi,

4. Arazinin yerli veya yabancı bir gayrimenkul geliştirme firması ile anlaşılmak suretiyle, gelir paylaşımı ya da kat karşılığı yoluyla değerlendirilerek kulübe gelir sağlanması.

Yukarıdaki seçeneklerin yararlı ve sakıncalı yönleri irdelenmiş ve sonuçta, 4. maddede belirtilen yöntemin Kulübümüz için en yararlı seçenek olacağı kanaatine varılmıştır.

II- Riva Komisyonu, 24.12.2005 tarihli olağanüstü Genel Kurul gündeminin yukarıda kaydedilen 4. maddesinde tariflenen yetkinin, aşağıdaki önerilerin de dikkate alınması tavsiyesiyle Yönetim Kuruluna verilmesini Genel Kurul’a önermeye karar vermiştir.

1. Riva bölgesindeki bazı arazilerin mevcut durumunun, arazimize tanınmış olan imar durumundan daha iyi şartlar içerdiği tesbit edilmiştir.

Yönetim Kurulu anlaşmaya varacağı gayrimenkul geliştirme şirketiyle yapacağı Sözleşmeye, imar durumunun iyileştirilmesi yönünde bir madde koymalıdır.

2. Riva arazisinin uygun bir bölümü bölgenin gelişmesi tamamlandıktan sonra değerlendirmek üzere Kulüp uhdesinde bırakılmalıdır (tercihan %15 ila %20’lik bir bölüm);

Veya konutlar dışında inşa edilecek ticari değer taşıyan tesislerin bir kısmının Kulübe sürekli bir gelir sağlamak üzere Kulüp bünyesinde kalması sağlanmalıdır.

3. Emlak GYO ile başlatılmış olan ilişkiler bir alternatif olarak geliştirilmeye açık tutulmalıdır.

4. Kulübün Riva dışında sahip olduğu gayrimenkullerin ve üst haklarının topluca değerlendirilebilmesi amacıyla profesyonel ve uluslararası itibara sahip bir kuruluşa GYO seçeneğini de içeren ve konunun hukuksal, vergisel ve finansal boyutlarını kapsayan bir model çalışması yaptırılmalıdır.

5. Komisyonun ilgili üyeleri tarafından, kâr paylaşım yöntemine ilişkin olarak hazırlanmış olan Sözleşme taslağı ve Şartname metni raporumuzun ekinde Yönetim Kurulunun kullanımı için verilmiştir. Bu dokümanlar Yönetim Kurulunca değerlendirildikten sonra, teklif alma evresinde kullanılarak, alınacak tekliflerin aynı ilkeleri içermesi ve sağlıklı bir şekilde mukayese edilebilme olanağı sağlanmalıdır. “