“Sağlıkçı mutlu değilse halkın sağlının iyi olması da mümkün değil”

Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Kemal Demirkırkan, sağlık çalışanları mutlu değilse, sağlık hizmeti alan halkın sağlının iyi olmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Kemal Demirkırkan, sağlık çalışanları mutlu değilse, sağlık hizmeti alan halkın sağlının iyi olmasının mümkün olmayacağını söyledi.
Demirkırkan, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Ali Çakal ve SES İl Hasan Dişyar ile birlikte Tabip Odası Konferans Salonu’nda ‘Sağlık Çalışanlarının Sorunları’ konulu basın açıklaması yaptı.
Demirkırkan, herkesin iktidarıyla muhalefetiyle iyice düşünmesi, sağlık çalışanlarının sesine kulak vermesi gerektiğini söyledi. Demirkırkan, iyi hekimlik ve nitelikli sağlık hizmeti için acil olarak hekimler arasında dayanışma yerine rekabete yol açan, hekimlik uygulamalarını değersizleştiren, hastaları ‘Puan’a dönüştüren performansa göre ücretlendirme sisteminden vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.
Tıp fakülteleri hastanelerinin ekonomik, yönetsel ve akademik özerkliğinin korunması, Sağlık Bakanlığı’na devredilme girişimlerinin durdurulması gerektiğini dile getiren Demirkırkan, “Başta asistan hekimler olmak üzere bütün hekimlerin nöbet ertesi izin hakkı istisnasız olarak uygulanmalı, haftalık çalışma süreleri, nöbetlerde dahil 56 saati geçmemelidir. Kamu sağlık kurumlarında sözleşmeli, döner sermayeden sözleşmeli, vekil, taşeron işçisi adı altında her türlü güvencesiz çalıştırmaya, esnek-kuralsız, fazla çalıştırma ve angaryaya son verilmeli, taşeron şirket personelleri de dahil bütün sağlık çalışanları devlet memuru kadrosuna geçirilmelidir. İşyeri hekimlerinin eğitim, atama ve ücretlerinin belirlenmesinde Türk Tabipleri Birliği’nin yetkilerini yok etmeye yönelik girişimler durdurulmalıdır. Kurum Hekimleri dahil olmak üzere birinci basamakta çalışan hekimler arasındaki ücret eşitsizliklerine son verilmelidir.” dedi.

“ÜCRET ARTIŞLARI HALEN EMEKLİ OLAN HEKİMLERE YANSITILMALI”
Aile hekimleri devlet memuru statüsüne geçirilmesi ve bu statünün haklarına sahip olması gerektiğini aktaran Demirkırkan şöyle devam etti: “Sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkını güvence altına alacak organizasyon ve düzenlemeler ile sağlık ortamlarının şiddetten arındırılması için Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan öneri doğrultusunda Türk Ceza Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Hekimleri, sağlık çalışanlarını kamuoyu ve hastalar nezdinde küçük düşürücü tutum ve söylemlere son verilmelidir. Hekim ücretleri, Türk Tabipleri Birliğinin hazırladığı Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Önerisi’nde önerildiği şekilde iş güvenceli tek bir işte çalışarak insanca yaşamaya, mesleki gelişimi sürdürmeye yetecek, emekliliğe yansıyacak biçimde düzenlenmeli, ücret artışlarının halen emekli olan hekimlere yansıtılması sağlanmalıdır.”