SSK ilaç listesi ve uygulama talimatı yürürlükte

2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Talimat hükümleri; sözleşmeli kişi ve kuruluşlar ile bunların birim amiri ve ilgili çalışanlarını, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarını, üniversite hastanelerini ve bunların birim amiri ve ilgili diğer çalışanlarını, diğer resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile bunların birim amirlerini ve ilgili diğer çalışanlarını, işyeri tabiplerini bağlıyor.

Bir ilacın Sağlık Bakanlığı’nca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında kullanılması, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından kişilere veya ilaca verilen özel kullanım izinleri, Resmi sağlık tesisleri sağlık kurulu raporları ile onaylanmak ve Genel Müdürlükçe uygun görülmek kaydıyla bu hükmün dışında tutulacak. Talimat hükümlerine uyulmaması durumunda Kurum’un uğrayacağı zarar, ilgililerin alacağından mahsup veya mümkün olmaması durumunda yasal yollar kullanılarak doğrudan tahsil ve tazmin edilecek.

15 Aralık 2005 tarihli ve 26024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’nın Tedavi Yardımı başlıklı Tebliği’nde yer alan 11. ve 12. Maddeler ile; Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (EK/2), Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları (EK/2A), Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar (EK/2B), Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar (EK/2C), sağlık yardımlarından yararlanan hak sahiplerine uygulanacak. Talimat 20 Aralık 2005 tarihinden itibaren geçerli olacak.