Tahkim Kurulu kararları!

PFDK tarafından Fenerbahçe Kulübü'ne verilen 3 maç seyircisiz oynama ve Başkan Aziz Yıldırım'a verilen 1 yıllık hak mahrumiyeti cezalarını karara bağladı.

Buna göre Başkan Aziz Yıldırım’ın 1 yıllık hak mahrumiyeti cezası 5 aya indirilirken, Sarı – lacivertli ekibin 3 maç seyircisiz oynama cezası ise 2 maç seyircisiz bir maç da saha kapamaya çevrildi.

Tahkim Kurulu’nun aldığı kararlar, yazılı olarak açıklandı. Bugün yapılan duruşmalı toplantı sonucunda alınan kararlar şöyle;

1. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın E.2006/373 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan görüşmelerde, futboldan doğan sportif faaliyetin bir bütün olduğu, bu çerçevede belirli bir disiplinin sağlanması gerektiği, FDT’nin futboldan doğan tüm sportif faaliyetlere ve bununla ilintili spor camiası mensuplarının fiillerine uygulanması gerektiği, dolayısıyla olayda P.F.D.K.’nun ceza tayinine yetkili olduğu görülmektedir. Maddi olaya gelindiğinde, itiraza konu sözlerin açıkça federasyonu hedef aldığı, eleştiri ve ifade özgürlüğünü aşan bir boyuta ulaştığı, hakaretamiz nitelikte olduğu görülmektedir. Bu nedenle PFDT’nın 24. maddesinde yer alan unsurlar gerçekleşmiştir.

Bu açıdan PFDT’nın sübut ve hukuki tavsif yönünden kararında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Bununla birlikte bir yandan hakaretamiz sözlerin futbolun en üst organı olan federasyona yönelik olması, muterizin büyük bir kulübün başkanı olması sebebiyle söylediği sözlerin yaratacağı etki dikkate alındığında, alt sınırdan uzaklaşılması hak ve nesafet ilkelerine uygun ise de; sözlerin kulübün haklarının korunması amacıyla düzenlenen bir basın toplantısında sarfedilmiş olması cezada orantılılık ilkesi dikkate alındığında 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının 5 ay olarak tespiti uygun görülmüş, 20.000.-YTL para cezasının takdir ve tayininde ise bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bu nedenlerle P.F.D.K. tarafından verilen 1 yıllık hak mahrumiyeti cezasının 5 ay olarak belirlenmesine, para cezasında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığına, P.F.D.K’nun 2006-2007/604-803 sayılı ve 14.12.2006 tarihli kararının bu şekilde değiştirilerek oyçokluğuyla onanmasına, (Üye Tanju Güvendiren’in cezanın alt sınırından uzaklaşılmasını gerektiren nedenler bulunmamakla 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının 15 gün, para cezasının ise 5.000.-YTL olarak saptanması gerektiği karşı oyuyla) (K.2006/378)

2. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün E.2006/374 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakereler sonucunda, FDT’nın 31. maddesinde yer alan “fiilin tekrarı” ifadesinin ceza hukuku anlamındaki klasik tekerrürü ifade etmediği, futbol müsabakalarının kısa aralıklarla ve sürekli tekrarından kaynaklanan özellik karşısında 31. madde anlamında tekrarın sözkonusu olabilmesi için ilk fiille ilgili kararın kesinleşmesine gerek olmadığı, bu sebeple olayda 31. madde anlamında kötü ve çirkin tezahüratın tekrarının bulunduğu; bu nedenle 31. maddenin uygulanması suretiyle 1 maç seyircisiz oynama cezasının tespit ve tayininde bir isabetsizlik görülmemiş ve P.F.D.K.’nun bununla ilgili kararının oyçokluğuyla onanması gerekmiştir (Üye Tanju Güvendiren’in kararın kesinleşmesinden önce işlenen fiilin tekerrüre esas olamayacağı bu sebeple fiilin ilk fiil gibi değerlendirilerek sadece 30.000.-YTL para cezası verilmesi gerektiği yönündeki karşı oyuyla).

Saha olayları ile ilgili karara gelince, emsal gösterilen maçların izlenmesi, bu maçlarla ilgili temsilci raporlarının incelenmesi sonucunda ve bu çerçevede cezaların orantılılığı ilkesi dikkate alındığında 2 maç seyircisiz oynama cezasının 1 maç seyircisiz oynama, 1 maç saha kapatma şeklinde tayini uygun görülmüştür. Be nedenlerle neticeten P.F.D.K.’nun 2006-2007/595-789 sayılı ve 12.12.2006 tarihli kararı ile içtimaen verilmiş olan toplam 3 maç seyircisiz oynama cezasının 2 maç seyircisiz oynama ve 1 maç saha kapatma şeklinde oyçokluğuyla değiştirilerek onanmasına, (Üye Tanju Güvendiren’in cezanın orantılılığı ilkesi karşısında 2 maç seyircisiz oynama cezasının 1 maç seyircisiz oynama cezasına indirilmesi, neticeten cezanın 1 maç seyircisiz oynama ve 30.000.-YTL para cezası şeklinde tayini gerektiği yönündeki karşı oyu ile) karar verildi. (K.2006/379)

Yedek üyelerin müzakerelere katılmakla birlikte karar aşamasında oylamaya katılmadıkları toplantıda, Av. Yılmaz Savaşer ve Doç. Dr. Erkan Küçükgüngör’ün mazeretlerinin kabulüne, Gelecek toplantının 28/12/2006 günü saat 17.00’de yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.”