TBMM içtüzüğü değişiyor

TBMM Başkanı Köksal Toptan tarafından hazırlanan ve Meclis İçtüzüğünde değişiklik yapılmasını öngören teklif, Anayasa Komisyonunda benimsendi.

TBMM Başkanı Köksal Toptan tarafından hazırlanan ve Meclis İçtüzüğünde değişiklik yapılmasını öngören teklif, Anayasa Komisyonunda benimsendi. TBMM İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifine göre, Genel Kurula evrak okuma görevi, katip üyeler yerine Başkanlık Divanınca belirlenecek görevliler tarafından yerine getirilecek.

Komisyonlar, kendilerine havale edilen işlerle ilgili olmak üzere sivil toplum kuruluşlarından temsilci çağırıp dinleyebilecek, yazılı görüşlerini isteyebilecek.Dış denetim raporlarına ilişkin inceleme sonuçları, Başkanlıkça TBMM Genel Kurulunun bilgisine sunulacak. Bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporlarının görüşülmesi de yeni esaslara bağlanıyor. Buna göre, Plan ve Bütçe Komisyonu, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerini, kesin hesaplarını ve faaliyet raporlarını ilgili komisyonlara, mahalli idarelerin genel faaliyet raporunu ise İçişleri Komisyonuna havale edilmek üzere Meclis Başkanlığına sunacak.

Komisyonlar, bütçeler ve kesin hesaplarla ilgili görüşlerini iki ayrı rapor halinde kendilerine sevk edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere Başkanlığa verecek.

ALT KOMİSYONLAR KURULUYOR

Plan ve Bütçe Komisyonunda, ”Bütçe” ve ”Kesin Hesap” olmak üzere iki ayrı alt komisyon kurulacak.Bütçe Alt Komisyonu, bütçe kanunu tasarısı ve ekleri ile diğer komisyonlar tarafından idare bütçeleriyle ilgili hazırlanıp gönderilen raporları görüşecek. Alt Komisyonunun bütçeye ilişkin raporu, Plan ve Bütçe Komisyonunda, bütçenin tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında değerlendirilecek.

Kesin Hesap Alt Komisyonu ise kesin hesap kanunu tasarısı ve ekinde yer alan belgeleri, genel uygunluk bildirimini, Sayıştay raporları ile diğer
komisyonlardan gelecek kesin hesap ve faaliyet raporları hakkındaki metinleri ele alacak. İdarelerin kesin hesapları, genel uygunluk bildirimi, dış denetim genel değerlendirme raporu ile faaliyet raporları hakkında Kesin Hesap Alt Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, kesin
hesap görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonunda ayrı bir birleşimde görüşülecek.

Alt komisyonlar hazırladıkları raporları, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacak. Alt Komisyonlar, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı aracılığıyla kamu idarelerinden inceleme ve değerlendirmelerine konu olan hususlarda bilgi ve bele isteyebilecek.

SAYIŞTAY RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay tarafından sunulan raporları, ilgili komisyonlara havale edilmesi için TBMM Başkanlığına sunacak. Komisyonlar, kendilerine gönderilen raporlarla ilgili görüşlerini 30 gün içinde Plan ve Bütçe Komisyonuna iletecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek TBMM Başkanlığına sunulan Sayıştay raporları, genel görüşme konusu olacak. Genel Kurulda bu raporlar üzerinde siyasi parti gruplarına, komisyona, Hükümete ve şahısları adına 2 milletvekiline söz verilecek.Sayıştay tarafından sunulan, ancak yasama döneminin sonuna kadar Plan ve Bütçe Komisyonda ya da Genel Kurulda görüşülmeyen raporlar, hükümsüz sayılacak. Ancak bu raporlar, takip eden yasama döneminde siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından yenilenirse, TBMM Başkanlığınca, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilecek.Anayasada yapılan değişikliğe paralel olarak, ”ölüm cezaları”na ilişkin ibareler de İçtüzükten çıkarılıyor.

”BİZ DE YÜK İSTİYORUZ”

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, teklif üzerinde görüşlerini dile getirirken, ihtisas komisyonları, uluslararası komisyonların ve diğer gezilerde partisine yönelik ayrımcı bir tavır izlendiğini savunarak, adil temsil için İçtüzükte değişiklik yapılması gerektiğini kaydetti.Kaplan, iktidar grubunun bazen ”İçtüzükteki süre sınırlamalarını zorlayarak” tasarı ve teklifleri Genel Kurul gündemine getirdiğini, bunun da kendilerine hazırlık yapma imkanı tanımadığını belirterek, ”Bu katılımcılık değil çoğunluk diktasıdır” dedi.

Mecliste ”Kadın Komisyonu” kurulması, söz hakkının internet ortamında alınmasını öneren Kaplan, yılda 2-3 uluslararası toplantı düzenlenmesi,
Almanya’ya gidildiği gibi dünyanın başka ülkelerindeki gelişmeleri ve olayları izlemek üzere heyet gönderilmesini istedi.AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, yeni bir İçtüzük yapmanın zorunlu hale geldiğini belirtti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun iş yükünün tasarı ve tekliflerin büyük bölümünün sevk edilmesinden kaynaklandığını kaydeden Üstün, ”Bu komisyon, her düzenlemeyi kendisi görüşmek istiyor. Ölümün de doğumun da bir maliyeti var. Her düzenlemeyi oraya sevk etmek yanlıştır” dedi.

Komisyon Başkanı Burhan Kuzu, mali düzenlemeler içeren yasa tasarı ve tekliflerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildiğine işaret ederek,
”Bana bir düzenleme söyleyin ki içinde mali bir boyut olmasın. Bu yanlış bir uygulamadır. Biz de yük istiyoruz” diye konuştu.Kuzu’nun sözleri Komisyonda gülüşmelere neden oldu. Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanı İbrahim Araç’ın, ”tasarı ve tekliflerin sevkinde Başkanlığı bağlayan düzenlemeler olduğunu” söylemesi üzerine Kuzu, ”Gerekirse bunları değiştiririz. Siz de takdir hakkınızı kullanın” dedi.